Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу

Анотації 

Хома С. В. Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2008.

   У дисертації розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання обліку і аналізу амортизації основних засобів. Визначено поняття економічної амортизації в умовах ринкових відносин; досліджено взаємозв’язок між економічними категоріями “знос”, “зношування”, “амортизація”; уточнено основні функції амортизації. Запропоновано: удосконалену методику оцінки вартості придбання основних засобів, що вже були у використанні; методику обліку витрат на поліпшення основних засобів, у результаті яких збільшується термін корисного використання активу без збільшення його якісних чи кількісних характеристик; порядок розкриття у податковій звітності інформації про амортизацію основних засобів. Обґрунтовано методику нарахування амортизації нафтових свердловин із застосуванням методу рекурентних норм. Розроблено форму первинних документів з обліку основних засобів та їхньої амортизації для підприємств нафтогазовидобувного комплексу.
   Ключові слова: амортизація, знос, зношування, основні засоби, методи нарахування амортизації, амортизація свердловин, нафтогазовидобувне підприємство.

Хома С. В. Учет и анализ амортизации основных средств на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Тернопольский национальный экономический университет, Тернополь, 2008.

   В диссертации рассматривается теоретические, методические и практические вопросы учета и анализа амортизации основных средств.
   Уточнено содержание понятия “амортизация” как процесса перенесения стоимости долгосрочных активов на стоимость продукта (или издержки периода) с целью компенсации ранее авансированных затрат на их приобретение.
   Исследована экономическая сущность амортизации, износа и изнашивания основных средств, что позволило разграничить эти категории и проследить между ними следующую взаимосвязь: в процессе использования и под действием внешних факторов основные средства теряют свою потребительскую стоимость, что сопровождается их износом. Потеря потребительской стоимости обусловливает потерю стоимости, что характеризуется изнашиванием. Потеря стоимости средств труда происходит путем перенесения её на стоимость готового продукта, что является амортизацией.
   Результаты исследования позволили сделать вывод, что в основе распределения стоимости необоротных активов лежат способы потребления стоимости экономических выгод. Автором предлагается распределение стоимости основных средств называть изнашиванием, нематериальных активов – амортизацией, а к распределению стоимости природных ресурсов применять понятие “истощение”.
   В работе определены функции амортизации. Функция возмещения заключается в возмещении ранее понесённых издержек на приобретение основных средств. Оценочная функция позволяет давать стоимостную оценку потребленных активов. С помощью фискальной функции выводятся из налогообложения средства, израсходованные на приобретение средств труда. Распределительная функция проявляется при выборе такого способа распределения стоимости основных средств, который наиболее точно отображает получение экономических выгод от его эксплуатации. Регулирующая функция предусматривает возможность регулировать соотношение между прибылью и амортизацией в составе денежных потоков в зависимости от финансовой и амортизационной политики предприятия.
   Анализ методического обеспечения учёта основных средств показал, что существует значительное количество принципиально важных неразрешимых вопросов в оценке первоначальной стоимости основных средств. Автор вносит ряд предложений по согласованию достоверности оценки стоимости приобретения активов.
   С целью повышения качества учёта базы начисления амортизации обоснована методика отражения расходов, связанных с дооценкой средств труда, результатов их инвентаризации, затрат на восстановление объекта основных средств, вследствие чего повышается срок полезного использования без повышения их мощности и качественных характеристик.
   Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизационные отчисления рассчитываются с помощью одного из действующих способов. Учитывая недостатки и преимущества каждого из них, автором предложен способ рекуррентных норм. Нормы амортизации, исчисленные этим способом, учитывают одновременно срок полезного использования и производственную мощность актива.
   Проведённый анализ методики учёта амортизации основных средств с целью налогообложения указывает на наличие следующих существенных недостатков: применение норм амортизации к остаточной стоимости, ведение учёта совокупной балансовой стоимости групп основных средств. Поэтому период начисления налоговой амортизации целесообразно определить границей остаточной стоимости на уровне 5–7% от первоначальной.
   Результаты исследования особенностей нефтегазодобывающей промышленности свидетельствуют о том, что для активной части производственных основных средств существует особенная форма изнашивания, обусловленная запасами природных ресурсов, а это является критерием для установления их амортизационного периода. Действующий порядок распределения стоимости скважин недостаточно отражает специфику их использования. Поэтому автором предложена методика начисления амортизации скважин на протяжении всего срока полезного их использования. Научно обоснованы нормы амортизации скважин с использованием способа рекуррентных норм. В основе расчёта лежит исследование закономерности изменения объёма добычи нефти во времени.
   Применение нового способа начисления амортизации скважин послужило причиной совершенствования существующих форм первичных документов. С этой целью разработана специальная форма ОСС-6 “Инвентарная карточка учёта скважин”, учитывающая особенности начисления амортизации по предложенной методике.
   Ключевые слова: амортизация, износ, изнашивание, основные средства, способы начисления амортизации, амортизация скважин, нефтегазодобывающие предприятия.

Khoma S.V. Accounting and analysis of fixed assets amortization at the enterprises of oil and gas extracting complex. – Manuscript.

The thesis for gaining the scientific degree of a candidate in economic sciences on the specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (according to the kinds of economic activities). –Ternopil National Economic University, Ternopil, 2008.

   The dissertation deals with the theoretical, methodical and practical problems concerning accounting and analysis of fixed assets amortization. The author has defined the term economic amortization under free market conditions and has investigated the relationship between such economic categories as wear and tear, wearing, amortization. The main functions of amortization have been determined taking into account its economic essence. The methodical approach to the assessment of fixed assets value has been improved. The methods of accounting expenses for improvement of fixed assets that result in assets use factor increasing without increasing its quantitative and qualitative characteristics have been developed. The methods of demonstrating the information about fixed assets amortization in tax statement have been improved. The dissertation provides the theoretical substantiation of the accounting methods for oil well amortization using the recurrent norms method. The basic documents for accounting fixed assets and their amortization have been developed.
   Key words: amortization, wear and tear, wearing, fixed assets, methods of charge of depreciation, well amortization, oil and gas extracting firm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net