Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX - початку XXI століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX - початку XXI століття

 Анотації

Сосніна Л.В. Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX - початку XXI століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02. – російська мова. – Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005.

   У роботі здійснено аналіз адаптації англійських власних імен у сучасній російській мові. Розглядаються основні напрямки фонетичної, морфологічної та структурної адаптації запозичених онімів. До аналізу залучено практично всі класи англійських онімів, що функціонують у періодичних виданнях. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваного матеріалу зазначеного хронологічного зрізу з англійською онімною лексикою в російській мові ХVIII-XIXст.
   Розглянуто процеси морфологічної адаптації основних класів англійської онімної лексики. Потрапляючи в граматичну систему мови-реципієнта, англійські оніми співвідносяться з категоріями роду, числа та відмінку.
   Досліджено структурну адаптацію англійських онімів. Установлено, що модифікації структурних елементів носять в основному фонетичний характер. Відсутнє явище взаємозаміни при передачі словотворчих формантів російською мовою. Розглянуто особливості атрибутивних відношень у системі англійської топонімії, реалізованих через описові моделі. Особливу увагу приділено проблемі адаптації ірландських і шотландських прізвищ з компонентом Мак- і апострофом.
   Ключові слова: адаптація, оніми, топоніми, антропоніми, відмінювання, особливості, словотвір, афікс, парадигма, субституція.

Соснина Л.В. Адаптация английской онимной лексики в русском языке второй половины XX – начала XXI века. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02. – русский язык. – Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена вопросам адаптации английских собственных имен в современном русском языке. Рассматриваются основные направления фонетической, морфологической и структурной адаптации заимствованных онимов. Фактический материал составляют практически все классы английских онимов, встречающиеся в периодических изданиях. Проводится сравнительный анализ исследованного онимного материала данного хронологического среза с состоянием английской онимной лексики в русском языке XVIII-XIX в.в. Для английских заимствований, функционирующих в русском языке второй половины XX в. и начала XXI в., характерным является их непосредственное проникновение из языка-источника. Лидирующее положение английского языка в сфере международных отношений активизировало языковые процессы, связанные с адаптацией английских ИС в русском языке. Наличие множества вариантов иноязычных ИС в языке-реципиенте объясняется выбором принципа передачи – транслитерации или практической транскрипции. Сложность транскрибирования обусловлена рядом причин:
   1) значительным расхождением с произношением и обилием непроизносимых или произносимых в различных словах по-разному букв и буквосочетаний; 2) отсутствием в русском языке ряда фонем, имеющихся в английском, и фонематического противопоставления долгих и кратких гласных; 3) неодинаковым произношением ИС в разных англоязычных странах; 4) перестановкой ударения в транскрибированных онимах. В диссертации рассмотрены субституции в системе гласных, согласных, а также особенности передачи геминат и немых согласных, указаны причины возникновения ложной омонимии. Описаны основные способы передачи английских редуцированных гласных в адаптированных онимах.
   Рассмотрены процессы морфологической адаптации основных классов английской онимной лексики. Английские онимы включаются в грамматическую систему языка-реципиента, соотносясь с категориями рода, числа и падежа. Установление родовой принадлежности заимствованных онимов осуществляется лексическими и синтаксическими средствами. Отмечаются следующие способы использования и освоения английской онимии современным русским языком: 1) иноязычные вкрапления с переводом; 2) транскрибирование; 3) транскрибирование с последующей мотивировкой (переводом); 4) графическое цитирование. Особое внимание уделено проблеме перевода английских ИС на русский язык. Рассмотрена морфологическая адаптация английских вкраплений, сохранивших графическую форму языка-оригинала, употребление онимов в сочетании с апеллятивом, определяющим родовую принадлежность названия. Рассмотрено явление топонимической омонимии.
   Исследована структурная адаптация английских онимов. Установлено, что модификации структурных элементов носят в основном фонетический характер. Отсутствует явление взаимозамены при передаче словообразовательных формантов на русский язык. Структурное освоение английских хоронимов и ойконимов практически завершается к концу рассматриваемого периода. Основные структурные компоненты выступают как часть морфологического строения наименований, вычленяясь в качестве самостоятельных частей. Рассмотрены особенности атрибутивных отношений в системе английской топонимии, реализуемых за счет описательных моделей. Особое внимание уделено проблеме адаптации ирландских и шотландских фамилий с компонентом Мак- и апострофом.
   Ключевые слова: адаптация, онимы, топонимы, антропонимы, склонение, особенности, словообразование, аффикс, парадигма, субституция.

Sosnina L.V. Adaptation of English onyms in Russian of the second half of the XXth - XXIth century. – Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree in Philology, speciality 10.02.02. – Russian Language. – Dnepropetrovsk National University. – Dnepropetrovsk, 2005.

   The dissertation deals with the problems of adaptation of English onyms in Russian. In order to provide a complex analysis of this process we investigate its main tendencies. The peculiarities of declination and graphic presentation of English onyms taken from newspapers and magazines are studied there. Transcription and transliteration are considered as the most important ways of adaptation. The attention is paid to the problem of translation of proper names.
   Phonetic adaptation and graphic presentation of English onyms in modern Russian, substitutions of English vowels and consonants, transfer of geminated consonants are introduced. The differencies between two phonetic systems are given.
   The process of word formation was completed by the end of the XXth century. English affixes are described as the parts of toponyms and antroponyms. Structural assimilation of horonyms and oikonyms is presented in this work.
   Key-words: adaptation, onyms, antroponyms, toponyms, declination, peculiarities, affix, paradigm, word formation, substitution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX - початку XXI століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net