Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть

 Анотації

Скиба Н.Г. Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   У дисертаційному дослідженні здійснено функціонально-стилістичний аналіз фразеологічних одиниць в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. За основу взято визначення явища фразеотворення як вторинної фразеологізації, синхронічної динаміки фразеологічного складу мови. Зміст поняття активні фразеотворчі процеси випливає з самої сутності семантичної структури фразеологічної одиниці – цілісності номінації при компонентній нарізнооформленості, а також функціонально-стилістичного чинника, і трактується як оновлення, перетворення фразеологізмів шляхом модифікації готових фразеологічних моделей через нарощення, скорочення, субституцію у контекстуальних умовах, що свідчить про функціональну гнучкість фразеологізмів. У дисертації запропоновано розмежування активних фразеотворчих процесів, які можна об’єднати у два типи – інтенсивні й екстенсивні. Висвітлено основні мовні та позамовні чинники, що сприяють динамізації якісних і кількісних змін фразеологічного фонду української мови. Виявлено й доведено тісний зв’язок між динамікою суспільного життя та її відбиттям у мові, зокрема у фразеологічній підсистемі, яка найоперативніше реагує на позамовні чинники. Проаналізовано продуктивні джерела поповнення фразеологічного складу сучасної української мови.
   Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічне значення, фразеотворення, активні фразеотворчі процеси, структурно-семантичні трансформації фразеологізмів, неофразеологізм, субстандартна фразеологія.

Скиба Н.Г. Активные фразеообразовательные процессы в украинской публицистической и художественной прозе конца ХХ – начала ХХІ веков. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный университ имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   В диссертации осуществлён функционально-стилистический анализ фразеологических единиц в украинской публицистической и художественной прозе конца ХХ – начала ХХI столетий. В работе определено содержание понятия активные фразеообразовательные процессы, которое базируется на сущности семантической структуры фразеологических единиц – целостности номинации при раздельном компонентном оформлении, а также на функционально-стилистическом факторе, и рассматривается в качестве обновления, преобразования фразеологических единиц путём модификации готовых фразеологических моделей за счёт наращивания, сокращения, субституции под влиянием контекста, что подтверждает тезис о функциональной гибкости фразеологизмов. При этом фразеообразование рассматривается в качестве вторичной фразеологизации, проявления синхронической динамики фразеологического состава языка. В результате исследования активные фразеообразовательные процессы делим на два типа – интенсивные и экстенсивные. В рамках интенсивных процессов рассматриваются процессы структурной и структурно-семантической трансформации (субституция, наращивание, семантизация, сокращение, квазицитация, контаминация). Среди активных экстенсивных процессов анализируются процессы неофразеологизации, фразеологического заимствования, фразеологической субстандартизации. В диссертации освещены основные экстралингвальные и интралингвальные факторы активизации исследуемых процессов, определены социолектная база субстандартной фразеологии, произведён её тематический анализ. Выявлена и доказана тесная связь между динамикой общественной жизни и её отображением в языке, а именно во фразеологической подсистеме, которая оперативно реагирует на внеязыковые факторы. Проанализированы наиболее продуктивные источники пополнения фразеологического состава современного украинского языка.
   Выводы диссертационного исследования подтверждают системный характер действия активных фразеообразовательных процессов в языке современной украинской публицистической и художественной прозы, а также влияние публицистического стиля на художественный, тесное взаимодействие стилей современного украинского языка.
   Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическое значение, фразеообразование, активные фразеообразовательные процессы, структурно-семантические трансформации фразеологизмов, неофразеологизм, субстандартная фразеология.

Skyba N.G. Active phraseological creative processes in the Modern Ukrainian Published and Belles Lettres Language (the end of the XX-th century – the beginning of the XXI century). – Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – Ukrainian Language. – Taras Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to the functional stylystyc analysis of the most active phraseological creative processes in the Modern Ukrainian Published and Belles Lettres Language at the end of the XX-th century and at the beginning of the XXI century as reflected in modern prose texts. We consider phraseological creative processes in the thesis as the modification, transformation of the main phraseological model in the context situation. So we can deal with functional flexibility of phraseological units. We suggested the classification of the most active phraseological creative processes. There were examined the linguistic and extralinguistic factors of phraseological activisation and analysed the most effective sources of phraseological enrichment.
   Key words: phraseological unit, phraseological meaning, phraseological creative processes, active phraseological creative processes, structural semantic transformation, new phraseological unit, substandard phraseology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net