Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Анотації 

Криворак А.Д. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.-Одеса.-2008

   Дисертація присвячена методологічним, методичним і практичним питанням формування інтеграційного управління промисловим виробництвом.
   Досліджено: сутнісні положення системного підходу в управлінні; процес адаптації промислових підприємств до умов недетермінованості ринкових відносин, зміст перетворюючих чинників управління виробничим процесом, процес ухвалення й реалізації управлінських рішень в умовах системних перетворень; фактори управління, методи управління за процесами та за платформами у системі мереженої організації.
   Розроблено: механізм інтеграційного розвитку системного управління, модель формалізованих станів оптимізаційної системи загального управління.
   Ключові слова: промислове підприємство, управління, система, перетворення, аналіз, стратегія, методологія, інтегративність, оптимізація, інновативність.

Криворак А.Д. Адаптация систем управления промышленными предприятиями в условиях трансформационной экономики. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. - Одесса.-2008

   Диссертация посвящена методологическим, методическим и практическим вопросам формирования интегративного управления промышленными предприятиями.
   Дан анализ экономических показателей промышленности, который показал наличие противоречий между существующими в области управления научными разработками и практической деятельностью промышленных предприятий. Определена одна из причин низкого уровня организации управления промышленными предприятиями, которая состоит в игнорировании методологических принципов управления высшего порядка: единства теории и практики, конкретности, причинности и развития. Преобразование системы управления предприятием в трансформационной экономике рассматривается как научный метод.
   Разработаны методы преобразования системы управления промышленными предприятиями, основанные на интегративности управленческих процессов и управлении инновативностью предприятий. Сформулированы принципиальные свойства и признаки комплексного управления. Дана методика преобразований управления промышленными предприятиями. Выработаны подходы и модели осуществления преобразований.
   Доказана необходимость системного характера преобразований, которые должны быть реализованы на основе упорядоченного разнообразия баланса экономических интересов по следующим направлениям: осознания в трудовых коллективах потребности в преобразованиях как системного состояния с целью обновления потенциала, создания условий для инновационного видения проблем, институционализации системных преобразований и их направленности на удовлетворение запросов потребителей.
   Раскрыты характерные тенденции в разработке экономической стратегии системных преобразований на основе управленческой диагностики, реинжиниринга, направленности на обеспечение конкурентных преимуществ высшего порядка; проанализировано управление по процессам и платформам в системе сетевой организации, позволяющее обеспечивать интегративность развития процессов управления промышленными предприятиями. Выделены три основных этапа системных преобразований. Предложена модель экономической стратегии предприятий промышленности, представленная алгоритмом и семью шагами.
   Разработана методология организации взаимодействия промышленных предприятий с потребителями и определены направления его развития.
   В системе организации производства "предприятие-сеть" проведен сравнительный анализ организационных форм управления по процессам и платформам, которые позволяет осуществить переход от управления закрытого предприятия к управлению предприятием как открытой системой.
   Раскрыты резервы преобразований комплексного управления промышленными предприятиями, для чего разработана модель формализованных состояний оптимизации организационной системы общего управления, исследован процесс принятия и реализации управленческих решений в условиях системных преобразований, проанализированы факторы управления качеством как основополагающие интегративного развития управления промышленными предприятиями.
   Разработаны методики оценки оптимальности организационных структур промышленных предприятий, среди которых: оценка организационных структур на основе внутренней информации, управленческой диагностики и аудиторской проверки; оптимизация системы планирования реализуется путем распределения стадий, шагов, уровней, иерархии и горизонта. Рассмотрены подходы для оптимизации деятельности персонала и руководящих кадров осуществляемые на основе применения эффективных методов в системе контура управления, трансформации управленческого стиля.
   Раскрыта значимость управления качеством как системного фактора управления промышленными предприятиями, приобретающего характер системной зависимости от деловой среды предприятия и, прежде всего, потребителей. Рассмотрено управление качеством по стадиям и фазам жизненного цикла продукции, что развивать у управленцев инновационное видение проблем.
   Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, система, преобразования, анализ, стратегия, методология, интегративность, оптимизация, инновативность.

Krivorak A.D. Adaptation of industrial enterprise management systems in transformation economy.-Manuscript.

The theses on competition of the academic degree of the candidate of the economic science on specialty 08.00.04 – Economics’ and management of the enterprises. The Institute for market Problems and Economic & Ecological Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2008.

   The dissertation is devoted to methodological and practical issues of integrative management forming that is of industrial enterprises.
   Were researched: essential theses of system-reformatory approach in management; the adaptation process of industrial enterprises to the conditions of non-determination of market relations; the essence of reformatory factors of industrial process management; the process of adoption and realization of management decisions under conditions of system transformations; the management factors; management methods by processes and platforms in the system of network organization.
   Were developed: the mechanism of integrative development of system management, which is induced through revelation and solution of contradictions of industrial enterprises functioning; the model of formalized conditions of basic management optimizing system.
   Keywords: industrial enterprise, management, system, transformation, analysis, strategy, methodology, integrativeness, optimization, innovativeness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net