Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Анотації 

Кретова А.В. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

   У дисертації розглянуто соціально-економічну природу зайнятості, здійснено її сучасну класифікацію і на основі цього визначено категорію „зайнятість” в умовах ринкової економіки як об’єкт державного управління. Обґрунтовано напрямки державного управління в контексті визначеної категорії „зайнятість”. Оцінено стан та механізм регулювання ринку праці, в результаті чого розроблено основні показники стану та тенденцій його розвитку.
   Проаналізовано роль державної служби зайнятості у реалізації державної політики зайнятості, виявлено недоліки та сформульовано напрямки удосконалення механізму управління працевлаштуванням. Запропоновано порядок удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості. Визначено передумови успішної побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій.
   Ключові слова: механізм управління працевлаштуванням незайнятих громадян, державна служба зайнятості, ринок праці, інформаційно-комунікаційні технології.

Кретова А.В. Теоретико-методические основы совершенствования механизма управления трудоустройством незанятых граждан в государственной службе занятости Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2008.

   В диссертации рассмотрена социально-экономическая природа занятости. Установлено, что в условиях рыночной экономики социальная сторона занятости становится подчиненной ее рыночному проявлению – экономической стороне. Осуществлена современная классификация занятости и на основе этого определена категория «занятость» в условиях рыночной экономики как объект государственного управления.
   Проанализировано государственное управление занятостью населения, которое должно осуществляться с учетом сложности социально-экономических отношений занятости как объекта управления, а также взаимовлияния причин и условий включения индивидов-носителей трудового потенциала в отношения занятости в следующих направлениях: объективные предпосылки создания условий для участия индивидов в производстве со стороны общества и государства; субъективные ожидания и возможности индивидов, которые обеспечивают их занятость. В результате этого анализа получили дальнейшее развитие направления государственного управления в контексте определенной категории «занятость».
   Проведена оценка состояния рынка труда и механизма его регулирования как системы методов и форм целенаправленного влияния на объект с целью приведения его к равновесному состоянию и обеспечению эффективного функционирования с учетом специфики стадии развития объекта, особенностей регионального развития и количественных, качественных признаков объекта. Соответственно механизм государственного регулирования охватывают весь спектр социально-экономических методов, форм регулирования, которые может использовать государство с целью влияния на рынок труда. Разработка механизма регулирования рынка труда возможна лишь при условии его комплексной целостности, что означает его единство с государственной социально-экономической политикой, а также при условии конкретности. В результате этого предложены основные показатели состояния и тенденций развития рынка труда.
   Проанализирована роль государственной службы занятости в реализации государственной политики занятости населения. Государственная служба занятости является структурой специальных государственных органов, призванных обеспечить координацию, решение вопросов занятости населения, регулировать спрос и предложение на рабочую силу, содействовать неработающим гражданам в трудоустройстве, организации их профессиональной подготовки, предоставлении социальной поддержки безработным. Установлено, что услуги центров занятости (первичных звеньев государственной службы занятости), связанные с поиском и подбором работы, а также трудоустройством, являются приоритетными перед другими видами услуг. При проведении исследования на основе структурно-функционального подхода определены недостатки действующего механизма управления трудоустройством, в результате чего сформулированы направления его усовершенствования.
   Предложен порядок усовершенствования механизма управления трудоустройством незанятых граждан в государственной службе занятости, согласно которому установление критериев оценки процесса и результатов происходит с учетом влияния содержания информационных потоков, поступающих из внешней среды. На его основе базовые центры занятости могут самостоятельно инициировать изменения в механизме управления трудоустройством незанятых граждан и разрабатывать рекомендации Государственному центру занятости по корректированию управленческих целей. В то же время за Государственным центром занятости сохраняется право устанавливать критерии оценивания процесса и результатов, которые доводятся до базовых центров занятости в виде усовершенствования методов управления.
   Определены предпосылки успешного построения национальной индустрии информационно-коммуникационных технологий. Обосновано, что успешное развитие индустрии информационно-коммуникационных технологий возможно при условии развития информационной инфраструктуры. Сегодня в Украине наблюдается позитивная динамика роста основных показателей ее развития, что определяется также стратегией входа Украины в глобальное информационное пространство, необходимостью обеспечения доступа пользователей к информационным сетям, системам и ресурсам, получением широкого спектра информационных услуг и неотложной необходимостью развития национальной индустрии информационно-коммуникационных технологий.
   Ключевые слова: механизм управления трудоустройством незанятых граждан, государственная служба занятости, рынок труда, информационно-коммуникационные технологии.

Кretova A.V. Тhеоretical-and-methodical bases of improving mechanism of the management by the job placement of unemployed citizens in the state employment department of Ukraine. – Manuscript.

The thesis for candidate’s degree in state management on specialty 25.00.02 – Mechanisms of state management. – Donetsk State University of Management, Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2008.

   In the thesis the socio-economic nature of employment is considered, its modern classification is carried out and on this basis the category «employment» in the market economy is defined as an object of state management. The ways of state management in the context of appointed category «employment» are substantiated. The state and the mechanisms of labour-market regulating are appraised and as a result the basic indexes of state and tendencies of its development are elaborated.
   The role of state employment department in realization the state policy of employment is analysed, the failing is ascertained and the ways of improvement of mechanism of management by the job placement are offered. The order of improvement of mechanism of management by the job placement of unemployed citizens in the state employment department is offered. Preconditions of successful construction of national industry of informative communication technologies are defined.
   Key words: mechanism of the management by the job placement of unemployed citizens, state employment department, labour-market, informative communication technologies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net