Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств

Анотації 

Коваль Л. П. Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2008.

   Досліджено теоретичні засади формування системи запобігання банкрутству підприємств. Сформовано визначення банкрутства як економічної категорії, визначено основні форми його прояву. Розглянуто соціально-економічні наслідки фінансової неспроможності підприємств, обґрунтовано основні функції інституту банкрутства як важливого чинника досягнення макроекономічної стабільності. Систематизовано напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених у сфері антикризового управління на підприємстві. Виявлено проблемні аспекти формування системи запобігання банкрутству на мікрорівні.
   Визначено проблемні питання існуючої методології діагностики банкрутства. Здійснено диференційовану оцінку ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств Львівської області з використанням регресійної логістичної моделі. Сформована система оціночних показників-індикаторів кризового стану підприємства для потреб діагностики його фінансової неспроможності. Проведена рейтингова оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Львівщини та обґрунтовано можливості її використання в діагностиці ймовірності банкрутства.
   Визначено способи удосконалення системи заходів фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Здійснено апробацію розробленої програми фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств на прикладі конкретного господарства. Окреслено способи удосконалення системи мінімізації ризиків банкрутства сільськогосподарських підприємств на макрорівні.
   Ключові слова: банкрутство, антикризове управління, криза, фінансовий стан, діагностика.

Коваль Л. П. Диагностика и предупреждение банкротства сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (за родом экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет, Львов, 2008.

   Исследовано теоретические принципы формирования системы предупреждения банкротства предприятий. Сформировано определение банкротства как экономической категории, определено основные формы его проявления. Рассмотрены социально-экономические последствия финансовой несостоятельности предприятий, обосновано основные функции института банкротства как важного фактора достижения макроэкономической стабильности. Осуществлен анализ современного состояния института банкротства. Систематизированы наработки отечественных и зарубежных ученых в сфере антикризисного управления на предприятии.
   Обнаружены проблемные моменты существующей методологии диагностики банкротства. Расчеты для выявления признаков неплатежеспособности сельскохозяйственных предприятий Львовской области в соответствии с официальной методикой диагностики банкротства показали низкий уровень их использования на практике. Доказано, что некоторые научные методики прогнозирования банкротства предприятий также несовершенны, а потому не могут быть использованы в практике управления сельскохозяйственным предприятием.
   Осуществлена оценка вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий Львовской области с использованием регрессионной логистической модели. Проведенная с помощью этого метода оценка влияния отдельных значений показателей финансового состояния предприятия на вероятность его банкротства позволила определить ключевые показатели диагностики: общий коэффициент покрытия, коэффициент обеспечения собственными средствами, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент финансовой автономии, оборотность кредиторской задолженности, обычная рентабельность собственного капитала, рентабельность оборота, рентабельность операционных расходов. Построенная на основе этих показателей логит-регрессионная модель позволила найти прогнозные значения показателя вероятности банкротства.
   Сформирована система оценочных показателей-индикаторов кризисного состояния предприятия для потребностей диагностики его финансовой несостоятельности. Проведена рейтинговая оценка финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Львовской области и обоснованы возможности ее использования в процессе диагностики вероятности банкротства. Определено пути усовершенствования системы мероприятий финансового оздоровления сельскохозяйственных формирований. Разработана схема принятия управленческих решений в процессе реализации мероприятий для предупреждения банкротства предприятий. Особое внимание уделено критериям принятия решений в зависимости от результатов диагностики финансового состояния.
   Осуществлена апробация разработанной программы финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий на примере конкретного хозяйства.
   Существующий механизм государственной поддержки сельского хозяйства рассмотрен с точки зрения его эффективности как инструмента минимизации рисков на макроуровне. При этом особое внимание уделено перспективам и возможным угрозам, что несет в себе присоединение Украины к СОТ. Сформированы основные векторы государственной политики в сфере поддержки сельского хозяйства в условиях членства Украины в СОТ.
   Ключевые слова: банкротство, антикризисное управление, кризис, финансовое состояние, диагностика.

L.P. Koval. Diagnostics and prevention of bankruptcy of agricultural enterprises. – Manuscript.

Thesis for the degree of the Candidate of Economics on specialty 08.00.04. – Economy and management of enterprises (for types of economic activity). Lviv National Agrarian University, Lviv, 2008.

   In this Dissertation the theoretical principles of bankruptcy prevention system are researched. A definition of a bankruptcy as economic category is formed and basic forms of its display are determined. Social and economic results of financial inability of enterprises are examined and the main functions of the bankruptcy institute as an important factor of achievement in macroeconomics stability are considered. The analysis of the current state of the Bankruptcy Institute in Ukraine is accomplished. Native and foreign scientists works in the sphere of antirecessionary management at the enterprises are systematized. Problematic aspects of forming system of bankruptcy prevention on the microlevel are discovered.
   The problematic moments of an existing methodology of bankruptcy diagnostics are defined. The assessment of bankruptcy probability of agricultural enterprises in Lviv region using a regressive logistic model is determined. The system of evaluating indices-indicators of company’s crisis state for diagnostics needs its financial inability is formed. Rating assessment of financial state of agricultural enterprises in Lviv region is conducted and possibilities of its using under the diagnostics of bankruptcy probability are substantiated.
   The ways of improvements of system measures of agricultural enterprises financial sanitation are defined. The approbation of developed program of agricultural enterprises financial sanitation is carried into practice. The ways of improvement of the bankruptcy risk minimization system of agricultural companies on the macrolevel are lined.
   Key words: bankruptcy, antirecessionary management, crisis, financial state, diagnostics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net