Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Активізація транскордонного співробітництва регіонів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація транскордонного співробітництва регіонів

Анотації 

Корольчук Л.В. Активізація транскордонного співробітництва регіонів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2008.

   Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних та практичних підходів до активізації ТКС регіонів.
   Теоретичні засади процесів активізації транскордонного співробітництва регіонів досліджено шляхом визначення основних характеристик регіону як активного учасника транскордонного співробітництва, систематизації факторів впливу на розвиток транскордонної співпраці регіонів за різними критеріями, детермінації основних цілей реалізації транскордонного співробітництва на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях.
   Виявлено основні тенденції розвитку транскордонної співпраці в Україні на основі розробленої методики аналізу та оцінки реалізації транскордонного співробітництва регіонів на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях.
   Запропоновано мотиваційні інструменти для активізації транскордонної взаємодії регіонів, розроблено механізм забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника транскордонної співпраці з метою попередження можливих негативних наслідків від активізації, та пропозиції щодо запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку транскордонного регіону, що дозволить підвищити конкурентні переваги прикордонних регіонів з метою активізації транскордонного співробітництва та захисту внутрішнього ринку, а також підвищити конкурентні переваги транскордонного регіону з метою його ефективного залучення до міжнародного поділу праці.
   Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, єврорегіон, прикордонний регіон, органи місцевої влади, місцевий бюджет, конвергенція, інтеграція.

Корольчук Л.В. Активизация трансграничного сотрудничества регионов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Развитие производственных сил и региональная экономика. – Институт региональных исследований НАН Украины, Львов, 2008.

   Диссертацию посвящено разработке теоретико-методичных и практических подходов к активизации трансграничного сотрудничества регионов.
   Теоретические основы процессов активизации трансграничного сотрудничества регионов исследовано путем определения основных характеристик региона как активного участника трансграничного сотрудничества, систематизации факторов влияния на развитие трансграничного взаимодействия регионов за различными критериями: за качественными характеристиками; за характером влияния, детерминации целей реализации трансграничного сотрудничества на локальном уровне – реализация проектов трансграничного сотрудничества; на региональном – повышение уровня социально-экономического развития региона; на государственном – решение проблем приграничных регионов, которые имеют общегосударственное значение; на общеевропейском уровне – содействие интеграционным процессам.
   На основе разработанной методики анализа и оценки трансграничного сотрудничества регионов на локальном, региональном, государственном и общеевропейском уровнях, в результате осуществления анализа и оценки реализации трансграничного сотрудничества регионов Украины определены тенденции трансграничного взаимодействия регионов в Украине: политический и формальный характер трансграничного сотрудничества регионов; отсутствие общей стратегии развития трансграничного региона; неравные возможности в получении финансового обеспечения развития трансграничного сотрудничества регионов на западной и восточной границах Украины; отсутствие внутренних средств мотивации активизации трансграничного сотрудничества регионов; игнорирование органами государственной власти вопроса обеспечения экономической безопасности приграничных регионов как участников трансграничного сотрудничества.
   Предложено мотивационные инструменты для активизации трансграничного взаимодействия регионов, разработано механизм обеспечения экономической безопасности приграничного региона как участника трансграничного сотрудничества для предотвращения возможных негативных последствий от активизации, предложено кластерную модель инновационного развития трансграничного региона, что позволит повысить конкурентные преимущества приграничных регионов с целю активизации трансграничного сотрудничества и защити внутреннего рынка, а также повысить конкурентные преимущества трансграничного региона с целю его эффективного привлечения к международному разделению труда.
   Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный регион, еврорегион, приграничный регион, органы местной власти, местный бюджет, конвергенция, интеграция

Korolchuk L.V. Activization of transborder cooperation of the regions. – Manuscript.

The dissertation on receiving of a scientific degree of the candidate of economic science after speciality 08.00.05 – Development of productive forces and regional economy. – The Institute of Regional Researches of NAS of Ukraine. – Lviv, 2008.

   The dissertation is devoted to decision of scientific problem of the theoretic-methodical and practical approaches to trans-border co-operation activization.
   The theoretical bases of trans-border co-operation activization processes are investigated by the determination of the main characteristics of the region as the active participant of trans-border co-operation, systematization of the factors influencing on the trans-border co-operation development by the different criterions, determination of the main aims of trans-border co-operation on local, regional, state and common-european levels.
   It is discovered principal tendencies of the trans-border co-operation development in Ukraine taking as a basic elaborated methods of analysis and valuation of the trans-border co-operation realization on local, regional, state and common-european levels.
   With the purpose of solving the trans-border co-operation activization problem it is proposed the trans-border co-operation activization motivation instruments, it is elaborated the mechanism of economic security ensuring of a border region as a participant of trans-border interaction of the regions to prevent from the possible negative consequences caused by the activization, and klaster model of the trans-border region innovation development to increase the competitive advantages of the border regions for trans-border co-operation activization.
   Key words: trans-border co-operation, trans-border region, euroregion, border region, local authorities, local budget, convergence, integration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація транскордонного співробітництва регіонів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net