Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції України

Анотації 

Бондаренко Ю.М. Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2008.

   В дисертації розглядаються актуальні питання державного управління соціальним захистом населення України. Докладно аналізуються законодавча та інституційна основа здійснення державної політики соціального захисту, досліджуються типи соціальних держав.
   В роботі досліджені європейські тенденції соціального захисту населення. Визначені шляхи досягнення Україною європейських стандартів соціального захисту. Доведено, що саме захисна функція виступає основоположною на етапі радикальних ринкових трансформацій. Адже за функцією розвитку соціальна політика сприяє розв’язанню завдань максимізації благополуччя, за захисною – мінімізації неблагополуччя та соціальних ризиків. Доведено, що корекція соціальної політики України за умов трансформації суспільства повинна йти шляхом реформування системи соціального захисту, який є об’єктивною економічною категорією, що пов’язана з відтворенням, збереженням та розвитком основної продуктивної сили суспільства – людського потенціалу. В умовах трансформації економіки значення людського потенціалу, а отже і ефективного соціального захисту, об’єктивно підвищується, тому актуальним є впровадження системного підходу до основних засобів забезпечення соціального захисту населення.
   Запропоновано розробити наукові програми фундаментальних досліджень теорії і механізмів регулювання соціального захисту в ринкових умовах, а в практичному плані – здійснення моніторингу застосування граничних стандартів і індикаторів соціальної захищеності населення, спрямованих на реалізацію встановлених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій.
   Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, соціальні проблеми, європейська інтеграція, механізми державного управління.

Бондаренко Ю.М. Государственное управление социальной защитой населения в условиях европейской интеграции Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Классический приватный университет, Запорожье, 2008.

   В диссертации рассматриваются актуальные вопросы государственного управления социальной защитой населения Украины. Подробно анализируются законодательная и организационная основа осуществления государственной политики социальной защиты, исследуются типы социальных государств.
   В работе исследованы европейские тенденции социальной защиты населения. Изучены основные модели осуществления социальной политики. Показано, что ни одна из них не может бать применена в Украине без учета особенностей развития национальной экономики, традиций в осуществлении социальной защиты населения. Определены пути достижения Украиной европейских стандартов социальной защиты. Доказано, что защитная функция выступает в роли основной на этапе радикальных рыночных трансформаций.
   Доказано, что коррекция социальной политики Украины в условиях трансформации общества должна идти путем реформирования системы социальной защиты, которая является объективной экономической категорией и связана с воспроизводством, сохранением и развитием основной продуктивной силы общества - человеческого потенциала. В условиях трансформации экономики значение человеческого потенциала, а значит и эффективной социальной защиты, объективно повышается.
   Для обеспечения занятости и достаточного уровня доходов, а значит, уменьшения нагрузки на систему социальной защиты, положительное влияние на этапе перехода к рыночным отношениям на макроэкономическом уровне могут иметь те мероприятия, которые стимулируют экономический рост, инвестиции в наращивание конкурентоспособности, включая: инвестиции в человеческий капитал, содействие структурной перестройке экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, активную политику на рынке труда. В методах финансирования системы социальной защиты в Украине, акцент должен быть перенесен на методы страхования от различных рисков. В системах пенсионного обеспечения по возрасту не обходимо активизировать деятельность негосударственных и частных пенсионных фондов, инициировать повышение пенсионного возраста и внедрение эффективных схем привлечения пенсионеров к труду. Так же не обходимо создать единый, подчиненный правительству, Центр координации, согласования и управления социальным страхованием. Функциями этого Центра должны стать: централизованный сбор и распределение между страховыми фондами страховых взносов, контроль за сферой социального страхования и предотвращение злоупотреблений со страховыми деньгами; создание всеобщей унифицированной базы данных реципиентов пенсий и помощи по социальному страхованию.
   Предложены подходы к разработке научных программ фундаментальных исследований теории и механизмов регулирования социальной защиты в рыночных условиях. Разработан механизм осуществления мониторинга применения стандартов и индикаторов социальной защищенности населения, направленный на реализацию установленных Конституцией Украины и законами Украины основных социальных гарантий.
   Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, социальные проблемы, европейская интеграция, механизмы государственного управления.

Bondarenko Yu. M. Public administration of welfare security under the circumstances of European integration of Ukraine. - Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of sciences from public administration after speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration – Classic privat university, Zaporizhja, 2008.

   Topical issues of public administration of welfare security in Ukraine are considered in the dissertation. Legal and institutional bases of realization of the state policy in terms of welfare security are thoroughly analyzed, types of social states are examined. European tendencies of welfare security are examined. Ways to reach European standards of welfare security by Ukraine are determined. It is proved that it is the protective function that turns out to be fundamental at the stage of radical market transformations. Because as a development function, the social policy helps solve the tasks to maximize welfare, as a protection function - to minimize trouble and social risks. It is proved that correction of the social policy in Ukraine under the circumstances of transformation of the society should follow the way of reformation of the welfare security system which is an objective economic category that is connected with reproduction, care and development of the basic productive force of any society - human potential. Under the circumstances of transformation of the economy, the importance of human resources potential and thus, effective social protection, objectively increases, so topical is introduction of systemic approach to basic means for providing welfare security to the population. It is proposed to work out scientific programs of fundamental researches of theory and mechanisms for regulating welfare security in the market conditions, and in practice - to monitor application of boundary standards and indicators of welfare security aimed at realization of the basic social guarantees set by the Constitution and other laws of Ukraine.
   Key words: social policy, welfare security, social problems, European integration, mechanisms of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління соціальним захистом населення  в умовах європейської інтеграції України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net