Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956-1985 рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956-1985 рр.

Анотації 

Чернега А.П. Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956-1985 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007.

   У дисертації комплексно досліджено правове регулювання діяльності органів міліції УРСР у 1956–1985 рр. На основі аналітично-критичного вивчення широкого кола джерел, наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, узагальнення практики, нових методологічних підходів здійснено аналіз положень Конституцій СРСР та УРСР, законодавчих актів щодо визначення правового статусу й утвердження законності в роботі міліції; розкрито сутність, зміст і форми підзаконних актів вищих органів управління щодо регулювання її правоохоронної діяльності; проведено правовий аналіз і дано оцінку рішень з’їздів КПРС і Компартії УРСР, постанов їх центральних комітетів, спрямованих на удосконалення роботи правоохоронних органів; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення процесу розвитку й утвердження принципів діяльності органів міліції; досліджено реорганізацію системи, її центральних і місцевих органів, розкрито правові засади забезпечення напрямів, форм і методів підготовки кадрів; визначено основні етапи, зміст і характерні особливості процесу удосконалення правового статусу міліції та узагальнено результати правового регулювання її діяльності в 1956–1985 рр. у контексті наукового та практичного значення дисертації.
   На основі проведеного дослідження автором сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правових засад функціонування та правового регулювання діяльності міліції України.
   Ключові слова: нормативно-правові та відомчі акти; правове регулювання; правоохоронні органи; органи внутрішніх справ; забезпечення прав і свобод людини і громадянина; тоталітарна держава; структура, функції, принципи, форми і методи діяльності міліції.

Чернега А. П. Правовое регулирование деятельности органов милиции Украинской ССР в 1956-1985 гг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт законодательства Верховного Совета Украины. – Киев, 2007.

   В диссертации комплексно исследовано правовое регулирование деятельности органов милиции Украинской ССР в 1956-1985 гг. На основе аналитически-критического изучения широкого круга источников, научных работ отечественных и зарубежных ученых, обобщения практики, новых методологических подходов осуществлены анализ положений Конституций СССР и УССР, законодательных актов относительно определения правового статуса и утверждения законности в работе милиции; раскрыта сущность, содержание и формы подзаконных актов вышестоящих органов управления, относительно регулирования ее правоохранительной деятельности; проведен правовой анализ и оценка решений съездов КПСС и Компартии Украинской ССР, постановлений их центральных комитетов, направленных на усовершенствование работы правоохранительных органов; дана характеристика нормативно-правового обеспечения развития и утверждения принципов деятельности милиции; исследовано содержание изменений в системе ее центральных и местных органов и охарактеризованы правовые основы направлений, форм и методов подготовки кадров; определены основные этапы, раскрыто содержание и характерные особенности процесса усовершенствования правового статуса милиции, обобщены результаты правового регулирования ее деятельности в 1956-1985 гг. в контексте научного и практического значения диссертации.
   Обосновывается вывод, что правовая база регулирования деятельности милиции не имела всего комплекса норм, которые определили бы ее место в системе органов государственного управления. Немало нормативно-правовых актов были декларативного характера, имели низкий научный уровень форм, содержания и обоснования отдельных положений, не всегда были согласованы между собой и не имели надлежащего механизма реализации.
   На основе проведенного исследования автором сформулированы предложения относительно усовершенствования правовых основ функционирования органов милиции в условиях современной Украины.
   Ключевые слова: нормативно-правовые и ведомственные акты; правовое регулирование; правоохранительные органы; органы внутренних дел; обеспечение прав и свобод человека и гражданина; тоталитарное государство; структура, функции, принципы, формы и методы деятельности милиции.

Chernega A.P. Legal regulation of militia divisions’ activity of Ukrainian SSR in 1956-1985. – Manuscript.

The dissertation for the getting degree candidate (doctor) in jurisprudents, the specialization 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal teachings. – The Institute of Legislation at the Verkhovna Rada of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   In this dissertation there were researched completely legal regulation of militia divisions’ activity of Ukrainian SSR in 1956-1985. On the basis of analytical and critical study the broad quantity sources, the home and foreign scientists’ works, the practice summarizing, the new methodic approaches there were done the analysis norms of Constitution USSR and Ukrainian SSR, legislation acts about the legal status definition and the legality confirmation in the militia activity; opened the essence, content and form the government authorities by-laws about the regulation its law enforcement activity; conducted the legal analyst and the appraisal of guidelines the congresses CPUSSR and Communist Party Ukraine, its central comities resolutions, which directed to the improvement the work of law bodies enforcement; characterized the normal and legal provision of development process and confirmation principles of militia divisions’ activity; researched the modification process in the system its central and local divisions and characterized the legal reason for the providing of directions, forms and methods the personal training; defined the main stages, contents and characteristics specialties of process the improvement of militia legal status and generalized results of legal regulation its activity in 1956–1985 in the context of scientifically and practice importance this dissertation.
   On the basis of conducted research there were formulated by the author suggestions about the improvement the legal basis function of militia divisions in the conditions building Ukrainian state.
   Keywords: normal, legislation and by-law acts; legal regulation; law bodies enforcement; internal affaires divisions; ensuring the rights and freedoms of human and citizen; totalitarian state; structure, functions, principles, forms and methodic militia activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956-1985 рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net