Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії

Анотації 

Кобець В.М. Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Одеський національний морський університет, Одеса, 2008.

   Дисертація присвячена теоретико-прикладним проблемам моделювання впливу інформаційної симетрії та асиметрії на рівноваги учасників виробничо-транспортних систем і добробут споживачів.
   Обґрунтована необхідність диференціації тарифів перевізником-монополістом та показана доцільність збереження послідовницької позиції перевізника при наявності на ринку перевезень транспортної компанії-лідера при інформаційній симетрії.
   Досліджений вплив інформаційної асиметрії на ціну продукції, рівноважні тарифи, обсяги продаж і величину прибутків учасників ВТС. Проведений порівняльний аналіз ВТС та сформульовані практичні рекомендації для їх учасників при інформаційній симетрії та асиметрії.
   Ключові слова: виробничо-транспортна система, ланцюжок поставок, інформаційна симетрія, інформаційна асиметрія, горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція, оптимальний тариф, рівноважний тариф, конкуренція Курно, конкуренція Штакельберга.

Кобец В.Н. Экономико-математическое моделирование производственно-транспортных систем в условиях информационной симметрии и асимметрии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – Одесский национальный морской университет, Одесса, 2008.

   Диссертация посвящена теоретическим и прикладным проблемам моделирования влияния информационной симметрии и асимметрии на равновесия участников производственно-транспортных систем и благосостояние потребителей.
   Проведено исследование влияния единого и дифференцированных тарифов, устанавливаемых перевозчиком-монополистом при доставке однородной продукции на рынок в условиях информационной симметрии, на равновесные состояния всех участников производственно-транспортных систем. В ходе исследования обоснована необходимость проведения тарифной дискриминации транспортной компанией с целью увеличения собственной прибыли, если удельные издержки обоих производителей на рынке дуополии не совпадают. При тарифной дискриминации снижается прибыль производителя, удельные издержки которого ниже средних по отрасли, а для производителя с издержками выше среднеотраслевых определены условия, при которых его прибыль возрастает или уменьшается. Переход от единого к дифференцированным тарифам не влияет ни на отраслевой объем поставок на рынок, ни, соответственно, на рыночную цену продукции.
   При появлении лидера на рынке перевозок в условиях информационной симметрии доказана целесообразность последовательской стратегии транспортной компании-конкурента, что позволяет ей увеличить размер прибыли на большую величину по сравнению с лидером-перевозчиком.
   При асимметричном распределении информации о качестве продукции между производителями и потребителями определено влияние информационной асимметрии на равновесные показатели производственно-транспортной системы и благосостояние покупателей. При горизонтальной и полной интеграции производителей в производственно-транспортной системе информационная асимметрия снижает благосостояние потребителей, желающих купить качественный товар, и оставляет без изменения тарифы транспортных компаний и прибыли участников производственно-транспортной системы. При вертикальной же интеграции информационная асимметрия изменяет как равновесные показатели участников производственно-транспортной системы, так и благосостояние потребителей, по сравнению с ситуацией симметричного распределения информации.
   В условиях информационной асимметрии между производителями относительно уровня издержек одного из них изменяется равновесие производственно-транспортной системы и благосостояние потребителей по сравнению со случаем симметричного распределения информации об издержках. Когда издержки производителя, о которых остальным участникам известна только их предполагаемая средняя величина, – на самом деле низкие, тариф и прибыль перевозчика увеличиваются, а цена на товар уменьшается, и наоборот. При этом прибыль производителя с известными всем участникам издержками уменьшается как при высоких, так и при низких издержках конкурента.
   Тарифная политика транспортной компании-монополиста в условиях информационной асимметрии будет влиять не только на равновесные показатели производственно-транспортной системы, но и на равновесные ставки налогов для производителей и уровень налоговых поступлений в бюджет. При этом в ходе дифференциации тарифов будут увеличиваться равновесные объемы продаж некачественной продукции и уменьшаться равновесные объемы продаж качественной. Одновременно будут сокращаться размеры налоговых ставок и бюджетных поступлений по сравнению с единым тарифом, что приведет к ограничению политики ценовой дискриминации перевозчика со стороны государства при наличии информационной асимметрии относительно качества продукции между производителями, потребителями и государством.
   Полученные результаты позволили сформулировать ряд практических рекомендаций транспортным компаниям для разработки их ценовой политики, обоснования величины тарифов и определения целесообразности интеграций в условиях информационной симметрии и асимметрии.
   Ключевые слова: производственно-транспортная система, цепочка поставок, информационная симметрия, информационная асимметрия, горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, оптимальный тариф, равновесный тариф, конкуренция Курно, конкуренция Штакельберга.

Kobets V.M. Economical and Mathematical Modelling of the Production and Transportation Systems under Informational Symmetry and Asymmetry. – The Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Economic Studies. Speciality 08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics. – Odessa National Maritime University, Odessa, 2008.

   Dissertation is devoted to the theoretical and applied problems of modelling of informational symmetry and asymmetry influencing on the equilibriums of participants of the production and transportation systems (PTS) and consumers welfare.
   It is well founded necessity of tariff differentiation by a transport company and to make it clear that followership position of the transport company under existence of transport company-leader is best strategy under informational symmetry.
   It is investigated the influencing of informational asymmetry on the equilibrium indexes of PTS’ participants. It is made comparative analysis of PTS’ equilibrium indexes and formulated practical recommendations for their participants under informational symmetry and asymmetry.
   Key words: production and transportation system, supply chain, informational symmetry, informational asymmetry, horizontal integration, vertical integration, optimal tariff, equilibrium tariff, Cournot competition, Stackelberg competition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net