Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами

Анотації 

Калашніков В.М. Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, 2008.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами.
   У дисертаційній роботі розкрито сутність та виокремлено особливості продовольчого ринку, уточнено економічну сутність ринку хліба та хлібобулочних виробів з визначенням його специфіки, систематизовано та надано змістовну характеристику сучасних форм і видів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами.
   Виявлено основні тенденції та проблеми розвитку хлібопекарської галузі, виокремлено особливості попиту на хліб та хлібобулочні вироби в різних сегментах товарного ринку, ідентифіковано фактори, що надають найбільш вагомого впливу на реалізацію хлібної продукції.
   Запропоновано структурно-логічну схему процесу розробки стратегії місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами. Обґрунтовано теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами в умовах конкурентного середовища.
   Ключові слова: ринок, попит, пропозиція, хліб та хлібобулочна продукція, роздрібна торгівля, стратегія місцерозташування, цінова політика.

Калашников В.Н. Экономико-организационные особенности развития розничной торговли хлебом и хлебопродуктами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности), Харьковский государственный университет питания и торговли, Харьков, 2008.

   Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретико-методических основ развития розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями.
   В диссертации определены роль и значение продовольственного рынка как элемента потребительского рынка, выделены его особенности; выявлены основные причины ухудшения продовольственной безопасности и неустойчивого функционирования продовольственного рынка Украины. Определены общеэкономическая роль и значения хлеба и хлебной продукции, конкретизирована экономическая сущность понятия «рынок хлеба и хлебобулочных изделий», выявлены его специфические особенности. Обоснована необходимость рассмотрения проблем развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий на основе процессов, происходящих в розничном секторе. На основе систематизации наиболее важных признаков классификации определены современные особенности форм и видов розничной торговли хлебной продукцией. Предложено дополнить классификацию форм и видов торговли двумя критериями: по отраслевому признаку, по наличию (отсутствию) лага между производством и реализацией.
   Выявлены основные тенденции и проблемы развития отрасли хлебопечения, проведено исследование производственного потенциала хлебопекарских предприятий. Опираясь на теорию и выбранные критерии сегментирования рынка установлена неоднородность рынка хлеба и хлебобулочных изделий и выявлены особенности спроса потребителей на этот вид продукции в разных рыночных сегментах. Предложено дополнить классические признаки сегментирования новым – диетическим. Исследовано современное состояние, тенденции и перспективы развития розничной торговли хлебом и хлебобулочной продукцией. Идентифицированы факторы, оказывающие наибольшее влияние на реализацию хлебной продукции.
   Предложена общая структурно-логическая схема процесса формирования стратегии месторасположения предприятий отрасли, применение которой позволяет определять оптимальное пространственное размещение предприятий на основе оценки потенциала и перспектив развития целевого сегмента рынка, а также анализа параметров торговой зоны.
   В рамках данного методического подхода предложен способ оценки вариантов общих мест размещения предприятий и конкретных участков в границах этих мест по определенным критериям, основанный на экспертных рейтинговых оценках.
   Обоснованы теоретические и методические рекомендации по формированию эффективной ценовой политики предприятий розничной торговли хлебопродуктами в условиях конкурентной среды. Предложенный метод реализуется на основе исследований базовых предпосылок формирования цен и предлагается применять для формирования и реализации целей и задач предприятия в сфере ценообразования по каждому отдельному сегменту рынка и каждому товару на определенный период времени.
   Разработки и предложения, изложенные в диссертации, дают возможность предприятиям розничной торговли хлебом и хлебопродуктами осуществлять адекватные действия для поддержания и укрепления рыночных позиций в стратегической перспективе.
   Ключевые слова: рынок, спрос, предложение, хлеб и хлебобулочная продукция, розничная торговля, стратегия месторасположения, ценовая политика.

Kalashnikov V.M. Economic-organizational peculiarity of bread and bakery products retail trade development. - Manuscript.

Thesis for competition of candidate of economic science degree by speciality 08.00.04 – economy and management of the enterprises (by kinds of economic activities), Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, 2008.

   The dissertation is devoted to the theoretical-methodical principles research of retail trade by bread and bakery products development.
   In dissertation work the essence is opened and features of the food market are allocated, is specified of economic essence of the bread and bakery products market with definition of its specificity, the substantial characteristic of modern forms and kinds of bread and bakery products retail trade is systematized and presented.
   The basic tendencies and problems of baking area development are revealed, the demand features of bread and bakery products in various segments of the commodity market are allocated and the factors which render the most powerful influence on bakery production realization are identified.
   The structural - logic chart of development process of location strategy of bread retail trade enterprises is offered. It is proved theoretical and practical recommendations concerning development of an effective price policy of the bakeries retail trade enterprises in conditions of the competitive environment.
   Keywords: market, demand, suggestion, bread and bakery products, retail trade, strategy of location, price policy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net