Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дискурс А. Платонова в контексті наукових інтерпретацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дискурс А. Платонова в контексті наукових інтерпретацій

 Анотації

Терехова А.В. Дискурс А. Платонова в контексті наукових інтерпретацій. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 — російська мова. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. — Харків, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена феномену наукової інтерпретації текстів Андрія Платонова, чиї твори є об'єктом уваги вчених у різних областях гуманітарного знання. Інтерпретація як смислотворчий процес перекодування знаків художньої природи в знаки логіко-дискурсивних відносин має множинний і багатомірний характер. У пошуках підстав для аналізу, іманентних об'єкту, в роботі поєднується досвід різних дослідників, представлений як епістемологічний дискурс, а також власний досвід інтерпретації.
   Дисертаційне дослідження здійснене в рамках дискурсивної наукової парадигми. Такий підхід відкриває новий вимір в осмисленні складних відносин художнього тексту і його інтерпретатора. У контексті цих відносин зусилля іинтерпретатора спрямовані не тільки на досягнення поставленої мети, але й на те, щоб залишитися в рамках настанови, іманентній природі художнього тексту. Аналіз найбільш складних для розуміння окремих фрагментів різних текстів А. Платонова дозволяє сформулювати тезу, відповідно до якої специфіка мови й текстів А. Платонова обумовлена природою мовної пам’яті. Тим самим його дискурс як всеосяжний екзистенційний процес, позбавлений будь-якої жорстокої форми і єдиного напрямку, задає багатовимірний, а отже, і потенційно відкритий простір інтерпретацій.
   Ключові слова: дискурс, інтерпретація, епістемологічний дискурс, дискурсивна наукова парадигма, творча свідомість.

Терехова А.В. Дискурс А. Платонова в контексте научных интерпретаций. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 — русский язык. Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. — Харьков, 2005.

   Диссертационная работа посвящена феномену научной интерпретации текстов Андрея Платонова. Исследование осуществлено в рамках дискурсивной научной парадигмы, позволяющей по-новому осмыслить сложные отношения художественного текста и его интерпретатора, поскольку интерпретация как смыслообразующий процесс перекодировки знаков художественной природы в знаки логико-дискурсивных отношений имеет множественный и многомерный характер, не предполагающий однозначного конечного результата, в рамках каких бы научных парадигм она не осуществлялась.
   Дискурс А. Платонова определяется в работе как уникальный способ оперирования языком, который отражает универсальные закономерности языкового и творческого существования, предстающего как всеобъемлющий экзистенциальный процесс, лишенный какой-либо твердой формы и единого направления. Процессуальность дискурса писателя выявляется как на основе уже достигнутого знания, которое представлено в концептуальном единстве реконструируемого в работе эпистемологического дискурса, так и на основе дискурсивного анализа отдельных фрагментов “единого текста” писателя, объединенного единством интуитивных “прозрений” интерпретатора и логико-дискурсивных процедур осмысления семантических связей различных частей единого “целого”. Конституирующим моментом эпистемологического дискурса является методологический принцип дополнительности, в соответствии с которым для описания целостных объектов используются дополняющие друг друга различные смысловые системы (не изоморфные друг другу).
   Методологическая разноаспектность эпистемологического дискурса творчества А. Платонова во многом предопределена экзистенциальным характером его дискурса, задающим многомерное пространство интерпретаций. Реконструкция эпистемологического дискурса позволяет выделить несколько кардинальных идей, предопределяющих его продуктивность. Эти идеи, сформированные в научном поле платоноведения, проверяются и развиваются в контексте дискурсивного анализа. Дискурсивный анализ позволяет утверждать, что специфика языка и текстов А. Платонова отражает природу творческой процессуальности сознания автора. Вместе с тем дискурсивный анализ открывает новые возможности для того, чтобы выявить, представить и продемонстрировать процессуальность этого сознания.
   Идея мифологизма как имманентного свойства поэтики А. Платонова актуализирует значимость “логики мифа” (Я.Э. Голосовкер), которая может быть признана организующим началом языка писателя. Именно такая “логика” объясняет в текстах А. Платонова доминанту метонимических комплексов, буквализацию метафор, нарушение законов логики языка в синтаксической организации фразы. Представление о тексте А. Платонова как живом творческом организме со своими собственными законами и абсурдной, с точки зрения обыденного сознания, логикой, позволяет утверждать, что “текст” писателя мифологически воспроизводит ситуацию его создания и задает столь же аналогичные процедуры его восприятия.
   Кажущаяся бессмысленность слова или образа, не устраняемая контекстом, побуждает интерпретатора искать объяснение ей на уровне процессуальности сознания, что неизбежно вовлекает его в процедуры семантической аттракции, природа которой органически связана с логикой мифа, предопределяющей бриколажную структуру текста. Разрастание комментария, его процессуальность и динамичность, позволяет определить его сопричастность тому состоянию, в котором мог пребывать и создатель текста. Амальгамирование (“рассеивание” смысла), его диссоциация (“разделение”) и контаминация (“наложение”) семантических элементов разной природы, которые осуществляет автор в разных частях текста, побуждает интерпретатора их реконструировать. Все эти комбинаторные процедуры преобразования смысла в текстах А. Платонова выявляются на основе дискурсивного анализа конкретного текстового материала, который представлен наиболее сложными для понимания фрагментами различных произведений писателя.
   Дискурсивный анализ различных планов “единого платоновского текста” позволяет говорить о приближенности структуры текста и повествования А. Платонова к той процессуальности, которая лежит в основе порождения текста. Второй смысловой план, связанный с координатой “глубины”, предположительно связан с творческой жизнью писателя. В таком качестве он принципиально недоказуем, существует предположительно и обнаруживается интерпретатором лишь в модусе партиципации.
   Ключевые слова: интерпретация, эпистемологический дискурс, дискурсивная научная парадигма, аттракция, дискурсивный анализ.

Terekhova A.V. A. Platonov’s Discurse in a Context of Scientific Interpretations. — Manuscript.

The thesis is competing for a Scientific Degree of Candidate of Science (Phylology) in Speciality 10.02.02 — Russian Language. — Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. — Kharkiv, 2005.

   The thesis deals with the phenomenon of scientific interpretation of Andrey Platonov’s texts, whose works are in focus of attention among scientists’ in different fields of liberal arts. Interpretation viewed as a sense-constituting process of intercoding fictional symbols into signs of logico-discursive intercourse has a diversified and multidimensional nature. In search for analysis grounds being immanent to the object, the work combines various researchers’ experience, that emerges as a epistemological discurse, with personally gained interpretation experience.
   There search for the dissertation has been carried out within the bounds of discursive scientific paradigm exploring new dimension in comprehension of complex relations of fictional text and its interpreter. In the context of such relations, the focus of interpreter’s efforts is not limited to accomplishing a set goal, but extends to keeping oneself within the scope of purpose being immanent to the nature of a fictional text. As a result of analyzing the most difficult-to-comprehend excerpts from Platonov’s texts, a thesis is developed in the current work. According to this thesis, peculiarities of Andrey Platonov’s language and textual style reflect the nature of processuality of creative consciousness.
   Keywords: interpretation, epistemological discurse, discursive scientific paradigm, creative consciousness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дискурс А. Платонова в контексті наукових інтерпретацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net