Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика

 Анотації

Вишнивецька М.О. Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена вивченню структурних, семантичних і прагматичних особливостей альтернативних питальних речень у французькій мові як самостійного комунікативного типу речень в аспекті мови й мовлення. Конвенціональна імплікатура, що мотивує вибір одного з компонентів альтернативи, є характерною особливістю загальних та часткових альтернативних питальних речень. Загальні альтернативні й часткові альтернативні питальні речення у системі мови представлені відповідними однозначними інваріантними моделями, які, при їх актуалізації в мовленні, можуть бути потенційно однозначними чи багатозначними.
   У мовленнєвих реалізаціях альтернативних питань можливе сполучення внутрішньої та зовнішньої (власне мовленнєвої) аргументації. Залежно від структурних, семантичних і прагматичних характеристик розрізняють моноіллокутивні й полііллокутивні (контаміновані) конструкції часткових альтернативних питань. Окрім власне мовленнєвих структур, які не є дериватами системних (інваріантних) моделей загальних альтернативних питань, виділяються конструкції зі сполученням ou non/ou pas, а також зі сполученням oui ou non. Ці сполучення виконують трансдискурсивну функцію.
   Ключові слова: альтернативне питання, інваріантна модель, конвенціональна імплікатура, моноіллокутивне / полііллокутивне речення, контамінована конструкція, диз’юнкція, функціональне уподібнення, внутрішня / зовнішня аргументація, рольова поліфонія, суб’єктивізація висловлення.

Вишнивецкая М.А. Альтернативные вопросительные предложения во французском языке: структура, семантика, прагматика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2005.

   Как самостоятельный коммуникативный тип альтернативные вопросительные предложения французского языка структурно, семантически и прагматически отличаются от обычных общих и частных вопросов. Характерной особенностью общих и частных альтернативных предложений является наличие конвенциональной импликатуры, мотивирующей выбор одного из компонентов альтернативного сочетания.
   В языковой системе общие альтернативные и частные альтернативные вопросительные предложения представлены соответствующими инвариантными моделями, которые мыслятся как однозначные, однако при актуализации в речи они могут быть потенциально однозначными и многозначными. Это согласуется с положением о статике и динамике взаимодействия семантики и прагматики в альтернативных вопросительных предложениях в языке и речи.
   Характерной особенностью общих и частных альтернативных предложений является наличие конвенциональной импликатуры между альтернативными компонентами. Альтернативный вопрос является сложным лингвистическим знаком, который представлен в языковой системе абстрактной моделью с определенным сигнификативным значением. При номинации события предложение приобретает денотативное значение; в языковой системе альтернативный вопрос (его инвариантная модель) однозначен, тогда как по отношению к речи это предложение потенциально однозначно / многозначно. Это согласуется с положением о статике и динамике взаимодействия семантики и прагматики альтернативных вопросительных предложений в языке и речи.
   Инвариантная модель общего альтернативного вопроса французского языка является объединением двух формально организованных конструкций общих вопросов, объединенных союзом ou в одно сложносочиненное предложение. Такое двусоставное сложносочиненное предложение представляет собой фактически объединение двух эксплицитных и одной имплицитной части, которая располагается между альтернативными компонентами после союза ou (ou sinon préférez-vous/préfères-tu). Эта импликатура содержит контрастный анафорический элемент non. В целом образуется трехчастное синтаксическое построение, в котором первый альтернативный компонент соответствует обычному общему вопросу, а второй – имплицитно-эксплицитной сложной вопросительной конструкции с условно-следственными отношениями. Негативная анафоризация первой положительной части Р1 в имплицитной условной конструкции представляет аргументацию к самому акту запроса. Возникает аргументативная цепочка, охватывающая весь альтернативный вопрос. В контексте альтернативного вопросительного высказывания аргументативное значение имплицитно предполагает элемент сравнения и оценки.
   В частных альтернативных вопросах глагольное управление охватывает оба компонента альтернативного сочетания. Сочинительное сочетание нескольких членов предложения, совмещающее подчинительную связь с общим членом, является необходимым компонентом структуры частного альтернативного вопроса французского языка.
   Системная оппозиция повествовательная / вопросительная конструкция часто нейтрализуется в речи.
   В речевых реализациях альтернативных вопросов возможно совмещение внутренней (имплицитной) и внешней аргументации. Внешняя аргументация самого альтернативного вопроса, являющаяся, по сути, собственно речевой, по отношению к другим высказываниям может быть прямой и инверсивной.
   В зависимости от структуры и семантико-прагматического значения разграничиваются моноиллокутивные и полииллокутивные (контаминированные) конструкции частных альтернативных вопросов, в первых альтернативное сочетание находится в контактной постпозиции по отношению к вопросительному слову и конкретизирует его; в полииллокутивных частных вопросах альтернативные компоненты расположены дистантно по отношению к вопросительному слову, содержащему основную иллокуцию.
   В диалогической речи альтернативные вопросы часто используются для реализации индивидуальных или совместных интенций коммуникантов. Это находит отражение в структурно-синтаксическом плане, в частности в организации ролевой полифонии альтернативных вопросительных предложений французского языка.
   Среди собственно речевых конструкций, которые не являются дериватами системных (инвариантных) моделей общих альтернативных вопросов, выделяются конструкции с ou non/ou pas – анафорическим противочленом первой предикативной части вопросительной альтернативы. Это сочетание играет роль своеобразного контраргумента, усиливающего семантико-прагматическое значение первого компонента альтернативы. Будучи анафорическим противочленом предшествующего вопроса, сочетание oui ou non эксплицирует его внутреннюю альтернативу, одновременно выполняя трансдискурсивную функцию.
   Ключевые слова: альтернативный вопрос, инвариантная модель, конвенциональная импликатура, моноиллокутивное / полииллокутивное предложение, контаминированная конструкция, дизъюнкция, функциональное уподобление, внутренняя / внешняя аргументация, ролевая полифония, субъективизация высказывания.

Vyshnyvetska M. O. Alternative Interrogative Sentences in French: Structure, Semantics, Pragmatics. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in Philology, speciality 10.02.05 – Romance Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2005.

   This thesis focuses on the study of structural, semantic, and pragmatic peculiarities of alternative interrogative sentences in French as a separate communicative sentence type with regard to language and speech differentiation. Conventional implicature that motivates the choice of a sentence alternative component is a distinctive feature of general and partial alternative interrogative sentences. General and partial alternative interrogative sentences are represented in the system of language by respective monosemantic invariant models that, in their actualization, can be potentially monosemantic or polysemantic.
   There can be a conjunction of internal and external (discursive proper) argumentation in alternative questions' speech realizations. Monoillocutionary and polyillocutionary (or contaminated) constructions of partial alternative questions are differentiated according to their structural, semantic, and pragmatic characteristics. The constructions with ou non/ou pas or oui ou non are such discursive formations that do not derive from invariant models of general alternative questions. These conjunctive phrases perform a transdiscursive function.
   Key words: alternative question, invariant model, conventional implicature, monoillocutionary / polyillocutionary sentence, contaminated construction, disjunction, functional assimilation, internal / external argumentation, role polyphony, subjectivization of utterance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net