Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.)

Анотації 

Мордас І. В. Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – Київ, 2008.

   У дисертації вперше системно досліджується науковий доробок учених Київського національного економічного університету першої третини XX ст. (Є. Є. Слуцького, М. В. Довнар-Запольського, К. Г. Воблого, Р. М. Орженцького, О. О. Русова, Л. М. Яснопольського, М. В. Птухи, П. Л. Кованька, О. П. Оглоблина, С. І. Гольдельмана і ін.) та розкривається їх внесок у розвиток економічної науки в Україні. Обґрунтовується ідея, що наукові дослідження університетських учених-економістів, які відзначалися різноманітністю поглядів, справили суттєвий вплив та значною мірою визначали особливості подальшого розвитку економічної науки в Україні, а у ряді випадків – у всьому світі.
   У роботі розглядаються тенденції розвитку економічної науки і освіти в Україні у першій третині XX ст., соціально-економічні передумови заснування та місце Київського національного економічного університету у цих процесах. Визначається роль наукових розробок учених університету першої третини XX ст. у становленні наукових шкіл та розвитку основних напрямів економічних досліджень в Україні.
   Ключові слова: економічна наука, історія української економічної думки, наукова школа, напрями економічних досліджень, статистико-демографічні розробки, історико-економічні дослідження, маржинальна теорія цінності, фінансова наука, національна економіко-математична школа.

Мордас И. В. Вклад ученых Киевского национального экономического университета в развитие экономической науки (первая треть ХХ ст.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической мысли. – ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”. – Киев, 2008.

   В диссертации впервые системно исследуется научное наследие ученых Киевского национального экономического университета первой трети XX ст. (Е. Е. Слуцкого, М. В. Довнар-Запольского, К. Г. Воблого, Р. М. Орженцкого, А. А. Русова, Л. Н. Яснопольского, М. В. Птухи, П. Л. Кованько, А. П. Оглоблина, С. И. Гольдельмана и др.) и раскрывается их вклад в развитие экономической науки в Украине.
   Автором рассматриваются тенденции развития экономической науки и образования в Украине в первой трети XX ст. Обосновывается идея, что экономическая наука и образование в Украине развивались в тесной взаимосвязи. Значительную роль в этих процессах играл Киевский национальный экономический университет, основание которого в начале XX ст. было объективно обусловлено развитием капиталистических отношений, переходом на рыночные принципы хозяйствования и потребностью в подготовке специалистов для проведения экономических преобразований в стране.
   Автором исследуется система организации экономического образования в Киевском национальном экономическом университете в первой трети XX ст. Делается вывод, что экономическое образование в университете в первой трети XX ст. базировалось на научных исследованиях, поскольку научные разработки ученых-экономистов, которые работали в университете в исследуемый период, были положены в основу учебно-методической литературы. Таким образом, учебный процесс в Киевском национальном экономическом университете уже в первой трети XX ст. был поставлен на научную основу.
   Обосновано место экономических разработок ученых Киевского национального экономического университета первой трети XX ст. в становлении научных школ. На основе анализа научного наследия ученых университета в области статистико-демографической науки, маржинализма и экономико-математических исследований показано, что в университете в исследуемый период происходило формирование концептуальных основ статистической школы (М. В. Птуха, К. Г. Воблый, Е. Е. Слуцкий, Р. М. Орженцкий, А. А. Русов и др.), приобрели дальнейшее развитие идеи основанной Н. Х. Бунге Киевской психологической школы (Р. М. Орженцкий, Е. Е. Слуцкий), а научные открытия Е. Е. Слуцкого заложили основы национальной экономико-математической школы мирового значения.
   Особое внимание уделено определению роли научных разработок ученых университета первой трети XX ст. в развитии основных направлений экономических исследований, в частности экономико-теоретического, историко-экономического и финансово-экономического. В результате анализа генезиса экономических идей в Киевском национальном экономическом университете в первой трети XX ст. делается вывод, что особенно содержательными были достижения университетских ученых в области экономической теории. Анализ таких политэкономических категорий как стоимость, сущность и структура производительных сил страны и др. занимает важное место в научных разработках Л. Н. Яснопольского и К. Г. Воблого. В работах университетских ученых большая роль отведена рассмотрению решения экономических вопросов практического содержания, в частности роли государства и границ его регулируемого влияния на экономическую жизнь страны (К. Г. Воблый, М. В. Довнар-Запольский), аграрной политике государства и решению земельного вопроса (К. Г. Воблый, Л. Н. Яснопольский), проблемам развития акционерного предпринимательства (С. И. Гольдельман, К. Г. Воблый) и др.
   Обосновывается вывод о существенном вкладе университетских ученых первой трети XX ст. в развитие историко-экономических наук: в исследование истории народного хозяйства и истории мировой и отечественной экономической мысли. Среди таких исследователей выделено К. Г. Воблого (история экономической мысли), М. В. Птуху и А. А. Русова (история общей статистики и отдельных ее отраслей), М. В. Довнар-Запольского и А. П. Оглоблина (экономическая история). Аргументируется положение, что А. П. Оглоблин был основателем нового направления в научных исследованиях – истории народного хозяйства Украины, подтверждением чего служат разработанные им в Киевском национальном экономическом университете учебная программа и курс лекций “История украинского хозяйства”.
   Дана характеристика проблемных вопросов финансовой науки в разработках Л. Н. Яснопольского (общие финансы, государственный бюджет, бюджетное право, кредитно-банковское дело и др.) и П. Л. Кованько (местные финансы, бюджетное право, сфера налогообложения и др.), результаты которых имели не только научное, но и существенное практичное значение.
   В целом, отмечается, что научные исследования ученых-экономистов Киевского национального экономического университета первой трети XX ст., которые отличались разнообразностью взглядов, оказали существенное влияние и в значительной степени определяли особенности дальнейшего развития экономической науки в Украине, а в ряде случаев – во всем мире.
   Ключевые слова: экономическая наука, история украинской экономической мысли, научная школа, направления экономических исследований, статистико-демографические разработки, историко-экономические исследования, маржинальная теория ценности, финансовая наука, национальная экономико-математическая школа.

Mordas I.V. The contribution of Kyiv National Economic University’s scientists in development of economic science in Ukraine (the first third of ХХ century). – Manuscript.

The thesis for a Candidate degree for Economic sciences Specialization – 08.00.01 – The economic theory and the history of economic thought. – SHEE “Vadim Getman Kyiv National Economic University”. – Kyiv, 2008.

   In the thesis for the first time the scientific works of scientists of Kiev National Economic University of the first third of XX century (E. E. Slutskogo, M. V. Dovnar-Zapol'skogo, K. G. Voblogo, R. M. Orzhentskogo, O. O. Rusova, L. M. Yasnopol'skogo, M. V. Ptukhi, P. L. Kovan'ka, O. P. Ogloblina, S. T. Goldelmana and others) is explored systemly and their contribution in development of economic science in Ukraine is exposed. The author grounds the idea, that scientific researches of university scientists-economists, which was marked with the variety of views, had substantial influence and to a great extent determined the features of subsequent development of economic science in Ukraine, and in a number of cases – in the whole world.
   In the thesis the author examines the progress of economic science and education in Ukraine in the first third of XX century as well as socio-economic pre-conditions of foundation and place of Kiev National Economic University in these processes. The role of scientific developments university’s scientists of the first third of the XX century in appearing of scientific schools and development of basic directions of economic researches in Ukraine is determined.
   Key words: economic science, the history of Ukrainian economic thought, scientific school, directions of economic researches, statistic-demographic developments, historical-economical researches, marzhinal theory of value, financial science, national economy- mathematical school.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net