Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Формування методичних та нормативних засад створення системи сертифікації персоналу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування методичних та нормативних засад створення системи сертифікації персоналу

Анотації 

Мухаровський Михайло Якович. “Формування методичних та нормативних засад створення системи сертифікації персоналу ”. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено створенню наукових та методичних засад побудови системи сертифікації персоналу, інтегрованої з СУЯ, та забезпечення об’єктивності підтвердження компетентності персоналу. У роботі запропоновано наукові принципи та підходи побудови конфігурації моделі системи сертифікації персоналу, інтегрованої з СУЯ на основі процесного підходу та засадах інтеграції вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 17024 та ДСТУ ISO 9001, яка адекватно відображає процеси, що в ній відбуваються та забезпечує формування і реалізацію ефективних управлінських рішень. Побудовано персоніфіковані моделі комплексної оцінки компетентності персоналу та модель екзаменації, використання якої підвищує об’єктивність ОСП щодо прийняття рішення про підтвердження компетентності персоналу. Започатковано нову послідовність оцінки компетентності персоналу: „особисті якості”; „знання та вміння”, що запобігає прийняттю хибних рішень про сертифікацію персоналу та сприяє зниження витрат користувачів послуг ОСП.
   Запропоновано багатофакторну модель сумарної оцінки компетентності групи здобувачів, що застосовна для результативного моніторингу процесів ОСП. Розроблено систему критеріїв перебігу процесу сертифікації персоналу в керованих умовах, що базується на науково-обґрунтованих та запропонованих формулах узагальненого показника компетентності та величини відхилення реальних результатів від очікуваних для конкретного процесу оцінювання. Досліджено вплив компетентності аудиторів з сертифікації систем управління на якість та конкурентоспроможність продукції (послуг).
   Запропоновано методичні рекомендації побудови, впровадження та збереження цілісності системи сертифікації персоналу ОСП. Для впровадження отриманих результатів складено узагальнений перелік документів, що дозволяє побудувати ефективно працюючий ОСП, підвищити рівень достовірності та об’єктивності оцінки компетентності персоналу та спростити проходження процедур акредитації та набуття членства в міжнародних організаціях.
   Ключові слова: міжнародні стандарти ISO/IEC 17024:2003 та ISO 9001:2000, система сертифікації персоналу, система управління якістю, процесний підхід, моделювання комплексної оцінки компетентності персоналу; дискримінантний аналіз, регресійний аналіз, аналіз експертних оцінок.

Мухаровский Михаил Яковлевич. «Формирование методических и нормативных основ создания системы сертификации персонала». - Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена созданию научных и методологических основ построения системы сертификации персонала, интегрированной с системой управления качеством, и обеспечения объективности подтверждения компетентности персонала.
   В работе предложены научные принципы и подходы построения конфигурации модели системы сертификации персонала, интегрированной с системой управления качеством, на основе процессного подхода и интеграции требований международных стандартов ISO/IEC 17024 и ДСТУ ISO 9001. Построенная модель адекватно отображает процессы, происходящие в системе сертификации персонала, обеспечивает формирование и реализацию эффективных управленских решений.
   Определены ключевые моменты внедрения процессного подхода в ОСП. В соответствии с разработанной моделью системы сертификации персонала деятельность ОСП предложено представлять как совокупность четырех групп процессов. Доказан универсальный характер модели и возможность ее применения в каком-либо ОСП, независимо от специфики оценочных признаков сертифицируемого персонала.
   Предложены научные подходы построения персонифицированных моделей комплексной оценки компетентности персонала: первый состоит в использовании как относительных, так и абсолютных показателей для характеристики блоков оценочных признаков (трехфакторная модель), второй – только в использовании абсолютных показателей (четырехфакторная модель), третий во введении ограничений сферы распространения модели и жестких критериев привлечения исполнителей. Построены и исследованы персонифицированные модели комплексной оценки компетентности персонала и модель экзаменации. Предложенные модели применимы для описания системы сертификации персонала и отражают ее основной смысл: предоставление искомого сертификата компетентности (определение обобщенного показателя компетентности) в результате процесса сертификации, проведенного в соответствии со схемой сертификации (подтверждение основных оценочных признаков: аудиторский потенциал, потенциал личности аудитора, знания и умения, необходимые аудитору).
   Результаты диссертационной работы показали, что определяющими факторами по силе влияния на принятие решения о сертификации являются: результаты проверки знаний и умений персонала – результаты экзамена, и результаты оценки личных качеств персонала.
   Результаты исследования построенной на факторах с максимальной силой влияния двухфакторной модели экзаменации показали, что её внедрение в деятельность ОСП позволяет повысить объективность принятия решения о сертификации и надежность прогнозирования результатов подтверждения компетентности. Модель экзаменации является инструментом улучшения процесса сертификации персонала, с позиции реализации в его деятельности принципа TQM «Ориентация на потребителя».
   Предложена новая последовательность оценки компетентности персонала: «личные качества»; «знания и умения», предотвращающая принятие неверных решений по сертификации персонала и способствующая снижению затрат потребителей услуг ОСП.
   Предложена многофакторная модель суммарной оценки компетентности группы соискателей, которая применима для результативного мониторинга процессов ОСП. Разработана система критериев хода процесса сертификации персонала в управляемых условиях, основанная на научно обоснованных формулах обобщенного показателя компетентности и величины отклонения реальных результатов от ожидаемых для конкретного процесса оценивания.
   Исследовано влияние компетентности аудиторов по сертификации систем управления на качество и конкурентоспособность продукции (услуг).
   Предложены методические рекомендации построения, внедрения и сохранения целостности системы сертификации персонала. Для внедрения полученных результатов составлен обобщенный перечень документов, позволяющий построить эффективно работающий ОСП, повысить уровень достоверности и объективности оценки компетентности персонала и упростить прохождение процедур аккредитации и вступления в международные организации.
   Ключевые слова: международные стандарты ISO/IEC 17024:2003 и ISO 9001:2000, система сертификации персонала, система управления качеством, процессный подход, моделирование комплексной оценки компетентности персонала, дискриминантный анализ, регрессионный анализ, анализ экспертных оценок.

Mukharovskyy Mykhaylo Yakovych “Methodological and practical aspects of personnel certification system creation in the field of quality and environment management”. – Manuscript

Dissertation on obtaining of scientific degree of Candidate of Engineering by specialty 05.01.02 – standardization, certification and metrological provision. Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, 2008.

   Dissertation is devoted to the creation of scientific and methodical principles of building of personnel certification system, integrated with QMS, and ensuring of objectivity of acknowledgement of personnel competence. There were proposed scientific principles and approaches to the building of configuration of model of personnel certification system, integrated with QMS on the basis of process approach and footings of integration of international standards ISO/IEC 17024 and DSTU ISO 9001, that adequately reflects processes, taking place in it and provides formation and realization of effective managerial decisions in this study. There were built personified models of complex estimation of personnel competence and model of examination, usage of which raises the objectivity of PCP concerning making decisions of acknowledgement of personnel competence.
   The new sequence of estimation of competence of personal is founded: „the personal qualities”; „knowledge and ability”. It prevents acceptance of erroneous decisions about the certification of personnel and instrumental in the cost of users of services of Organ of certification of personnel cutting.
   The multiple-factor model of the total estimate of candidates’ group competence that is used for effective monitoring of PCB processes was proposed. The system of criteria of process of personnel certification in controlled conditions, based on scientifically substantiated and proposed formulas of generalized competence index and value of deviation of tangible results from the expected results for the specific estimation process was developed. It was investigated the influence of competence of certification management systems auditors on the quality and competitiveness of the products (services).
   Methodical recommendations of building, introduction and preservation of integrity of PCB personnel certification systems were proposed.
   With the purpose of introduction of received results the generalized list of documents that enables to build effectively- working PCB, to raise the level of trustworthiness and objectivity of estimate of personnel competence and simplify the passing of accreditation procedures and obtaining of membership in the International Organizations was created.
   Key words: International Standards ISO/IEC 17024:2003 and ISO 9001:2000, personnel certification system, quality management system, process approach, modeling of complex estimate of personnel competence, discriminant analysis, regressive analysis, analysis of expert evaluation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування методичних та нормативних засад створення системи сертифікації персоналу

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net