Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті)

 Анотації

Цяпа А.Г. Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 — порівняльне літературознавство. — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2006.

   Дисертація присвячена поетиці жанру автобіографії і розкриває поетикальні особливості автобіографій Еліаса Канетті та книг спогадів Уласа Самчука в типологічному зіставленні. В основі порівняння лежить подібність творчих засад, головна увага належить механізмам проектування автора та національної літературно-культурної традиції в автобіографічний творах обраних письменників.
   У роботі жанр автобіографії висвітлено в теоретичному аспекті (щодо її авторитету, взаємин із біографією, термінологічної парадигми, естетичних категорій, об’єктивації у компаративних студіях, впливу на створення і сприйняття образу письменника тощо) та у виконанні обраними авторами. Механізми самопроектування окреслюються у вимірах зв’язків соціальних, ментальних та текстових структур, авторської специфіки дотримання жанрового канону та наповнення автобіографічного методу і рушія.
   Рецептивно-естетичний аспект роботи полягає у пошукові авторської міри введення інстанції читача до твору, у дослідженні особливостей руху автора до читача та у прикладанні поетики відкритого твору до автобіографій Е. Канетті та У. Самчука.
   Ключові слова: автобіографія, біографія, самоперсонажування, автобіографічний суб’єкт, спогад, авторитет, самопізнання, спонука до текстотворення, відкритий твір, відвертість, серендипність.

Цяпа А.Г. Автобиография как проекция творца и национальной литературно-культурной традиции (Улас Самчук, Елиас Канетти). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.05 — сравнительное литературоведение. — Тернопольський национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, Тернополь, 2006.

   Диссертация посвящена поэтике жанра автобиографии и раскрывает поэтикальные особенности автобиографий Елиаса Канетти и книг воспоминаний Уласа Самчука в типологическом сопоставлении. В корне сравнения лежит сходство творческих принципов, главное внимание уделяется механизмам проектирования автора и национальной литературно-культурной традиции в автобиографических сочинениях избраных писателей.
   В работе жанр автобиографии освещен в теоретическом аспекте (относительно ее авторитета, отношений с биографией, терминологической парадигмы, эстетических категорий, объектизации в сравнительных исследованиях, влияния на создание и восприятие образа писателя и т.д.), а также в исполнении избраными авторами. Механизмы самопроектирования очерчиваются в измерениях связей социальных, ментальных и текстовых структур, авторской специфики придерживания жанрового канона и наполнения автобиографического метода.
   Рецептивно-эстетический аспект роботы состоит в поиске авторской меры введения инстанции читателя в произведение, в изучении особенностей движения автора к читателю, а также в применении поэтики открытого произведения к автобиографиям Е. Канетти и У. Самчука.
   Ключевые слова: автобиография, биография, самоперсонификация, автобиографический субъект, воспоминание, авторитет, самопознание, импульс к текстотворению, открытое произведение, открытость, серендипность.

Tsyapa A. H. Autobiography as a projection of creator and national literal-cultural tradition (Ulas Samchuk, Elias Canetti). — Manuscript.

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate. Speciality 10.01.05. — Comparative study of literature. — Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. — Ternopil, 2006.

   The thesis is devoted to the problem of genre poetics of autobiography and displays poetical peculiarities of Elias Canetti's autobiography and Ulas Samchuk's memoirs in their typological comparison. As a base of defined confronting we take similarity of their creative principles. The main accent is made on the mechanism of author's projection and national literal-cultural tradition in autobiographical works of the chosen writers.
   Autobiography as a genre is analyzed from two points of view, that's theoretical aspect (its authority, relations with biography, terminological paradigm, aesthetical categories, objectivation in Comparative Literary Studies, influence on creating and perception of author's image etc.) and its practical embodiment by defined writers. Ways of self-projection are delineated in the connections of social, mental and textual structures, authors' peculiarity of adherence of genre canon and implementation of autobiographical method and mover. 
   Receptive-aesthetical aspect of the thesis appears in searching the author's portion in imposing reader as an instance in the writing and applying of open text poetics to E. Canetti's and U. Samchuk's autobiographies. 
   Key words: autobiography, biography, self-personating, autobiographical subject, authority, recollection, self- knowledge, impulse for textcreating, open text, sincerity, serendipity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net