Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Автор і герой у прозі Анатолія Дімарова: еволюція взаємодії (компаративний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автор і герой у прозі Анатолія Дімарова: еволюція взаємодії (компаративний аспект)

 Анотації

Щербакова Т.О. Автор і герой у прозі Анатолія Дімарова: еволюція взаємодії (компаративний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2006.

   У дисертації досліджується творчість А.Дімарова 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. в аспекті еволюції образу автора у взаємодії з героєм у компаративній специфіці. З огляду на це обґрунтовується динаміка соціокультурного контексту, художніх та естетичних чинників, що обумовили появу гібридних типів взаємодії автора і героя в прозі А.Дімарова. У дослідженні визначені парадигми усвідомлення автора і героя, продемонстровані типологічні сходження, аналогії, відповідності автора і героя у повістуванні А.Дімарова і М.Волошина, О.Довженка, Ю.Казакова, Ю.Нагібіна, К.Паустовського, Гр.Тютюнника, І.Чендея. У контексті авторської прози А.Дімарова осмислена і проаналізована роль Джека Лондона і Марка Твена як головних чинників ідейного самовизначення письменника. При цьому виявляється дімаровська позиція автора-творця як „людини культури”, що реалізується через духовний світ митця.
   Дослідження проблеми „автора і героя” у прозі А.Дімарова суттєво увиразнює творчий доробок і значимість письменника в літературі сьогодення.
   Ключові слова: автор, герой, компаративістика, лірична проза, „авторська” проза, автобіографізм, „людина культури”.

Щербакова Т.А. Автор и герой в прозе Анатолия Димарова: эволюция взаимодействия (компаративный аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.05. – сравнительное литературоведение. – Днепропетровский национальный университет. - Днепропетровск, 2006.

   В диссертации анализируется малоизученный период творчества Анатолия Димарова – проза 90-х гг. ХХ в. – начала ХХI в. – в аспекте эволюции образа автора во взаимодействии с героем в компаративной специфике. Исследуются теоретические аспекты “проблемы автора” и “проблемы героя” как литературоведческих категорий и как факторов “проблемы Димарова”. В связи с этим обосновывается динамика социокультурного контекста, художественных и эстетических принципов, которые существенным образом способствовали модификации взаимодействия образа автора и героя в прозе А.Димарова, появлению гибридных новообразований, таких как выразитель патриархально-родового сознания, модификация природного человека, тип характерника, простака.
   Исследуются парадигмы автора и героя в контексте лирической и “авторской” прозы А.Димарова 60-х гг. Автор выступает одновременно творцом и субъектом изображения, а познание действительности приобретает новую форму - самопознания. Существенное значение в этом плане занимает “сказовая” манера повествования, которая является своеобразным выражением традиций народно-смеховой культуры и органично соотносится с фактами автобиографизма (повесть “На коні й під конем”, “Прожитии й розповісти. Повість про сімдесят літ”, “Поема про камінь”).
   В работе предложены варианты осмысления эволюции автора и героя в прозе А.Димарова в контексте русской и американской литератур. Детально проанализированы и обоснованы типологические сходства, аналогии, соответствия автора и героя в повествовании А.Димарова и М.Волошина, А.Довженко, Ю.Казакова, Ю.Нагибина, К.Паустовского, Гр.Тютюнника, И.Чендея, осмыслена роль Джека Лондона и Марка Твена в идейном самоопределении писателя.
   На материале “Поеми про камінь” А.Димарова рассмотрены особенности интерпретации Крымского текста, выявлена димаровская позиция автора-творца как “человека культуры”.
   Ключевые слова: автор, герой, компаративистика, лирическая проза, “авторская” проза, автобиографизм, “человек культуры”.

Shcherbakova T.A. Author and character in the prose by Anatoly Dimarov: evolution of interaction (comparative aspect).– Manuscript.

The dissertation for the degree of candidate of Philological Sciences, speciality 10.01.05 – Comparative Literary Criticism. - Dnepropetrovsk National University. - Dnepropetrovsk, 2006.

   The work by A.Dimarov of the end of the 20th and of the beginning of the 21st centuries are analyzed in the author’s personality evolution in author and character interaction given in the comparative aspect. The dynamics of the social and cultural contexts, literary and aesthetic factors conditioned the appearance of the hybrid types of the author and character interaction in A.Dimarov’s prose. The author and character paradigms in the context of author’s prose are determined in the study. The typical similarities, analogies, author and character correspondence in the narrations by A.Dimarov and M.Voloshin, A.Dovzhenko, Y.Kazakov, Y.Nagibin, K.Paustovsky, G.Tutunik, I.Chanday have been shown. The role of J.London and M.Twain in social author’s self-determination has been analyzed in this work. A.Dimarov’s creative position as “a person of culture” has been revealed through his spiritual world.
   The research of the “author and character” problem in the prose by A.Dimarov underlines the importance creative heritage of the author.
   Key words: author, character, comparative linguistics, lyrical prose, “author’s” prose, author’s biographity, “a person of culture”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автор і герой у прозі Анатолія Дімарова: еволюція взаємодії (компаративний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net