Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Історія, сучасний стан і перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Історія, сучасний стан і перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні

Анотації

Сербін О. О. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата історичних наук за фахом 07.00.08 – “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007.

   У дисертаційній роботі досліджено історичні аспекти створення та використання класифікаційних систем, що позиціонуються характеризацією певного розвитку й еволюції класифікаційної думки: “Класифікація наук Сен-Симона – Конта”, “Десяткова класифікація” М. Дьюі, “Розтяжна класифікація” Ч. Кеттера, “Класифікація Бібліотеки Конгресу США”, “Класифікація двокрапкою” Ш.Р. Ранганатана. Вивчено історію, передумови й основні аспекти видання, здійснено аналіз структури й складу “Міжнародної децимальної бібліографічної класифікації” – першої класифікаційної системи, виданої в Україні національною мовою. Проведено періодизацію історії видання бібліотечних класифікацій українською мовою з десятковим принципом побудови: 1-й етап (1919 – 1938 р.); 2-й етап (1938 – 1961 р.); 3-й етап (1961-1971 р.); 4-й етап (1971 - кінець 1970-х рр.). Також представлено історію створення та видання “Бібліотечно-бібліографічної класифікації”. Досліджено й описано основні історичні аспекти впровадження “Бібліотечно-бібліографічної класифікації” на території України. Визначено її роль у подальшому розвитку бібліотечних класифікацій в нашій країні. У даному дисертаційному дослідженні висвітлено сучасний стан даного питання в аспекті існування та розвитку класифікаційних механізмів в Україні. Виділено дві основні системи, що використовуються сьогодні, з перспективою на подальше розширення меж їх залучення в бібліотечній галузі України. Це серія видань “Рубрикатор НБУВ” і “Універсальна десяткова класифікація”, яка була видана українською мовою у 2000-му році. У результаті дисертаційного дослідження зроблено типологію ІПМ і представлено концептуальну модель Індексаційного конгломерату як фізичного втілення Конгломерату ІПМ.
   Ключові слова: класифікація, індексація, систематизація, каталогізація, інформаційно-пошукова мова, конгломерат.

Сербин О. О. История, современное состояние и перспективы развития библиотечно-библиографических классификаций в Украине. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08. – “Книговедение, библиотековедение, библиографоведение”. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского. – Киев, 2008.

   В диссертационной работе исследованы и изучены исторические аспекты создания и использования ряда классификационных систем, которые позиционируются характеризацией определённого развития и эволюции классификационной мысли. В частности “Классификация Сен-Симона – Конта”, “Растяжимая классификация” Ч.Кеттера, “Классификация библиотеки Конгресса”, “Классификация двоеточием” Ш.Р. Ранганатана, “Десятичная классификация” М. Дьюи.
   Исследована история предпосылок и основных аспектов издания “Международной децимальной библиографической классификации”. Проведен анализ структуры и состава данной классификации. Сделан вывод, что “Международная децимальная библиографическая классификация” – первая классификационная система, которая была издана на территории Украины на украинском языке. Само издание “Международной децимальной библиографической классификации”, по нашему мнению, открыло новый, первый период в общей периодизации процесса, который выглядит следующим образом: 1-й период (1919 – 1938 гг.) – период начала децимализации украинских библиотечных фондов; 2-й период (1938 – 1961 гг.) – переходный этап от классически-воспроизведенной десятичной классификаци на украинском языке к классификации ротациированного основного ряда; 3-й период (1961-1971 гг.) – кульминационный этап, в хронологических границах существования СССР, относительно идеологизации, заангажированности содержания и окончательной ротации основного ряда классификации; 4-й период (1971 - конец 1970-х гг.) – завершающий этап в истории основных децимальных классификационных систем на украинском языке, которые издавались в годы существования СССР.
   Также представлена история создания и издания “Библиотечно-библиографической классификации”. Исследованы и освещены основные исторические аспекты внедрения “Библиотечно-библиографической классификации” на территории Украины. Определена ее роль в дальнейшем развитии библиотечных классификаций в нашей стране.
   В данном диссертационном исследовании изложена ситуация относительно современного состояния вопроса в контексте существования и развития классификационных механизмов в Украине. Выделено две основных системы, которые используются с перспективой на дальнейшее увеличение масштабности привлечения в работу в Украине. Это серия изданий “Рубрикатор НБУВ” и издание “Универсальная десятичная классификация”, изданное на украинском языке в 2000-ом году.
   В результате диссертационного исследования проанализирована типология информационно-поисковых языков с учётом истории и форм их использования и привлечения в систематизационные процессы уже сегодня. Осуществлено проекционирование относительно перспектив и использования информационно-поисковых языков в практике каталогизационных процессов. В результате этого представлена концептуальная модель Индексационного конгломерата как физического выражения Конгломерата информационно-поисковых языков, которые, в свою очередь, теоретически сформированы средствами консолидации традиционных (таких, как классификационный, предметнный, дескрипторный, ключевых слов) и новейших (в частности популиндексационный) информационно-поисковых языков.
   Ключевые слова: классификация, индексация, систематизация, каталогизация, информационно-поисковый язык, конгломерат.

Serbin O. The history, the current state and the development perspectives of library-bibliographic classifications in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for the Candidate of Historical Science degree on specialty 07.00.08. “Book Science, Library Science, Bibliography”. V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The dissertational work is dedicated to historical aspects of creating and usage of some of classification systems: “Classification of sciences Sen-Simon – Kont”, “Dewey Decimal Classification”, Charles Cutter’s “Expansive classification”, “Library of Congress Classification”, “Colon classification” of S.R. Ranganatan. The research on the prerequisites and on the basic aspects of the issue is made, and the analysis of the structure of “International decimal bibliographic classification” – first classification system which has been published in Ukraine in Ukrainian – is presented. The periodization history of the issue of decimal library classifications in the Ukrainian is made. There are: 1-st stage (1919 – 1938); 2-nd stage (1938 – 1961); 3-rd stage (1961-1971); 4-th stage (1971 end. - 70th). Also it is given the history of creation and issues of “Library-bibliographic classification”. The basic historical aspects of introduction of “Library-bibliographic classification” in Ukrainian territory is investigated and described. Its role in the further development of classification forms in our country is defined. The actual state of affairs in the aspect of the classification mechanism's existence and development in Ukraine is described. Two of basic used today systems are determined, and the perspectives for their further scale increase in Ukrainian practice are analyzed. These two systems are the series of issue of “Rubricator of VNLU” and the issue of “Universal decimal classification” published in the Ukrainian in 2000. As a result of dissertational research, it has been made the typology of information retrieval languages and has been presented the conceptual model Index conglomerate as the physical embodiment of the Conglomerate of information retrieval languages.
   Keywords: classification, indexation, ordering, cataloguing, information retrieval language, conglomerate.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Історія, сучасний стан і перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net