Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація

Анотації 

Мєшко О.І. Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ. – 2008.

   Дисертацію присвячено удосконаленню аналізу активів неприбуткових фінансових установ. Дослідження спрямоване на розвиток методики та організації аналізу активів фінансових установ, виявлення факторів, що впливають на ефективне розміщення активів.
   Розроблено математичну модель для кредитних спілок як різновиду неприбуткових фінансових установ, яка дозволяє прогнозувати оптимальне співвідношення середньозваженої процентної ставки, тривалості роботи фінансової установи і суми наданих кредитів. Це дає змогу ефективно розміщувати ресурси в кредити, надані при мінімальному розмірі процентної ставки. Отримано рівняння для розрахунку оптимального значення процентної ставки, при якій фінансова установа отримує максимально можливі доходи, і як наслідок – найбільші активи. Зроблено висновок, що для досягнення визначених результатів необхідно враховувати парну взаємодію тривалості роботи спілки на ринку фінансових послуг та процентної ставки.
   Ключові слова: активи неприбуткових фінансових установ, аналіз активів кредитних спілок, фінансова звітність, кредитний ризик, процентна ставка, дохід, розміщення активів, кредитні ресурси, оптимізація процентної ставки.

Мешко О.И. Анализ активов неприбыльных финансовых учреждений: методика и организация. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (за видами экономической деятельности). – Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины. - Киев. - 2008.

   Диссертация посвящена анализу существующих и обоснованию новых подходов к методике анализа активов неприбыльных финансовых учреждений. Анализ активов – это характеристика возможностей финансовых учреждений как системы трансформирования ресурсов и рисков, полноценно выполнять функции, выдерживая влияние внешней и внутренней среды.
   В диссертации исследованы теоретические основы развития и эффективного функционирования кредитных союзов, как разновидности неприбыльных финансовых учреждений, определена их роль как субъектов рынка финансовых услуг. Деятельность кредитных союзов в условиях рыночной экономики требует научно обоснованных решений проблем, возникающих при осуществлении операций с активами, направленных на обеспечение рационального размещения кредитных ресурсов, достижения финансовой устойчивости. Исходя из этого, анализ активов приобретает важное теоретическое и практическое значение, чем определяется актуальность и практическая значимость диссертационного исследования.
   Конкретизировано экономическое содержание понятия «активы кредитных союзов», как одного из важных составляющих обеспечения эффективной кредитной политики. Систематизированы финансовые показатели, характеризующие тенденции развития этих финансовых учреждений, определены задачи анализа их активов.
   Представлена классификация активов кредитных союзов, выявлено влияние рисков на их финансовую устойчивость. Для улучшения процесса анализа активов рассмотрено распределение обязанностей каждого из органов управления кредитного союза, а также организационная структура, как инструмент реализации кредитной политики. Такой подход позволяет накапливать опыт выдачи и сопровождения кредитов путем формализации всех процедур работы с заемщиками.
   В интересах поддержки стабильности и эффективности размещения активов кредитных союзов обобщены экономические показатели, характеризующие уровни их ликвидности и платежеспособности.
   Проведение анализа активов финансовых учреждений зависит не от качества выбранной методики или отдельных аналитических показателей, а от системы экономической информации, организационных процедур его проведения, а также уровня современных компьютерных систем, которые предоставляют новые возможности получения информации. Формирование рациональных и достоверных информационных потоков – одна из важнейших задач кредитных союзов. Для обеспечения пользователей достоверной учетной информацией рассмотрены виды и основные источники информации, на основе которых обосновывается и осуществляется анализ активов финансовых учреждений. Уделено внимание нормативно-правовому обеспечению кредитной деятельности союзов. Анализ показателей финансовой отчетности дал возможность выявить преимущества и недостатки существующих форм.
   Традиционные подходы финансовых учреждений, которые связаны с изменением процентных ставок порой сокращают доступ к их услугам, приводят к недополучению доходов. Поэтому возникает необходимость поиска научно обоснованных путей и способов оптимизации интересов клиентов учреждений и непосредственно самих финансовых учреждений, а это возможно лишь на основании разработки новых подходов к методике анализа активов, которая позволит обеспечить более эффективное их размещение и доходность.
   В диссертации приведена разработка методики анализа активов, позволяющая рассчитать величину оптимальной процентной ставки по кредитам, при которой доходы будут максимальными. Предложенная методика позволяет спрогнозировать на будущее оптимальное соотношение процентной ставки, периода роботы учреждения на рынке финансовых услуг и суммы предоставленных кредитов, таким образом, чтобы обеспечить оптимальное размещение кредитных ресурсов при минимальном размере процентной ставки.
   Ключевые слова: активы неприбыльных финансовых учреждений, анализ активов кредитных союзов, финансовая отчетность, кредитный риск, процентная ставка, доход, размещение активов, кредитные ресурсы, оптимизация процентной ставки.

Meshko O.I. Analysis of assets of unprofitable monetary institutions: methodology and organization. – Manuscript.

Thesis for a degree of Ph. D. in Economics in specialty 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by the kind of activity). - State academy of statistics, accounting and audit. State committee of statistics. – Kyiv. – 2008.

   The thesis is dedicated to substantiation of new approaches to analysis of assets of unprofitable monetary institutions. The research is aimed at developing a methodology of analysis of assets of monetary institutions, revealing factors, which influence effective placement of assets.
   The developed mathematical model helps to predict an optimal ratio between weighted average interest rate, continuance of the work of monetary institution and the sum of credit extension, in such way, that the institution can place effectively its resources, which are granted with a minimum interest rate. The author has got the equation for achieving an optimal interest rate, under what monetary institution gets maximum possible income and as a result – the largest assets. The author makes the conclusion that for achieving determinate results, it is necessary to take into account fresh interaction between continuance of the work of association at the market of financial services and interest rates.
   The key words: assets of unprofitable monetary institutions, analysis of assets of credit associations, financial account, credit risk, interest rates, income, placement of assets, credit resources, optimization of interests rates.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net