Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)

 Анотації

Дмитрук О. В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

   У дисертації розглядаються питання маніпулятивного впливу сучасних англомовних ЗМІ на адресата, що здійснюється за допомогою вербальних та невербальних засобів. Пропонується класифікація маніпулятивних стратегій і тактик, які використовуються англомовними ЗМІ та реалізуються з урахуванням низки екстралінгвальних чинників, що включають соціальні, ідеологічні та психологічні характеристики аудиторії, зокрема стереотипне світосприйняття.
   У дослідженні проведено аналіз сучасних мас-медійних текстів з суспільно-політичної тематики та виявлено особливості функціонування англомовної лексики. Сучасні англомовні ЗМІ в межах маніпулятивної стратегії ухиляння від істини використовують лексику з позитивною конотацією, щоб викликати відповідне сприйняття інформації адресатом, а також вдаються до евфемізації для створення установок на нейтральне або позитивне сприйняття негативних явищ у політичному дискурсі. Оцінні значення, закладені в лексику, що використовується в тексті, допомагають створити загальний позитивний або негативний контекст статті.
   У роботі також з’ясовуються основні принципи функціонування граматичних, структурних, графічних та зображальних засобів при реалізації маніпулятивних стратегій викривлення інформації, імунізації висловлювань, модифікації іллокутивної сили висловлювань, групової ідентифікації та структурування за принципом релевантності.
   Ключові слова: маніпуляція свідомістю, маніпулятивний вплив, маніпулятивні стратегії й тактики, конотація, евфемізація, контекст, оцінне значення, політичний дискурс, стереотипи.

Dmytruk Olga V. Manipulative Strategies in Modern English Communication (on the material of printed and Internet editions of 2000-2005). – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2006.

   The study highlights the issue of manipulative impact on the addressee in modern English mass media. Mind manipulation is realized via wide range of verbal and non-verbal means. The dissertation offers a classification of manipulative strategies and tactics, used by English mass media, taking into account extralinguistic factors, including social, ideological and psychological characteristics of the audience, stereotypical worldview as well.
   Modern English mass media use lexis with positive connotation to evoke corresponding evaluation of the information by the recipient, as well as resort to euphemisation to cause neutral or positive perception of negative phenomena in political discourse. Evaluative meanings inherent to lexis used in the text help to create general positive or negative context of the article.
   Considerable attention is devoted to sophisticated principles of grammatical, structural, graphical and pictorial means used to manipulate addressee’s consciousness.
   Key words: mind manipulation, manipulative impact, manipulative strategies and tactics, connotation, euphemisation, evaluative meaning, context, political discourse, stereotypes.

Дмитрук О. В. Манипулятивные стратегии в современной англоязычной коммуникации (на материале печатных и Интернет-изданий 2000–2005 годов). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию манипулятивного влияния на сознание адресата в англоязычных СМИ. Установлено, что для обеспечения эффективности манипулятивных стратегий СМИ учитывают ряд экстралингвистических факторов, связанных с социальными, идеологическими и психологическими установками аудитории, прежде всего стереотипным восприятием мира.
   В работе рассмотрены и систематизированы стратегии и тактики манипуляции сознанием посредством вербального представления информации, где центральное место принадлежит номинации явлений и событий общественно-политической жизни общества. Для реализации стратегии уклонения от истины применяется ряд тактик. Тактика навешивания ярлыков и противоположная ей по содержанию тактика „сияющих обобщений” поляризуют восприятие явлений и событий общественной жизни, в результате чего последние приобретают упрощенный, „черно-белый” характер. Многие понятия, используемые в политическом дискурсе, в результате тактики перенесения коннотативного значения заменяются другими, политически корректными. Основное предназначение эвфемизмов, употребляемых в рамках политической корректности, состоит в сокрытии правды об отрицательных сторонах денотата. Таким образом, используя эвфемизмы, СМИ стараются сформировать нейтральное отношение к негативным событиям или явлениям и создать общий позитивный контекст.
   Стратегия искажения информации, выделенная в работе, предусматривает реализацию тактик повтора, гиперболизации или приуменьшения, упрощения понятий, замалчивания фактов, их подтасовки и фабрикации, фрагментации целостной картины. Исследование масс-медийных текстов показало, что тактика повтора широко применяется для воздействия на сознание, поскольку в результате многократного повторения определенные утверждения воспринимаются адресатом без глубокой рефлексии, автоматически. Проведенный анализ статей в различных изданиях на одну и ту же тему позволил сделать вывод, что тактика повтора реализуется как на лексическом, так и семантическом уровне, что приводит к шаблонной, стереотипной подаче темы. Для реализации тактики гиперболизации или приуменьшения СМИ используют манипуляцию средствами выражения категории количества, употребляя цифры и квантативные определения, не соответствующие реальности. Тактика упрощения понятий ведет к их стереотипному восприятию, а тактики замалчивания фактов, их подтасовки или фабрикации применяются в интересах правящей элиты, которая навязывает аудитории свою интерпретацию событий. Тактика фрагментации целостной картины ведет к одностороннему освещению событий и помогает сформировать отношение аудитории, отвечающее интересам СМИ. В работе показано, что фрагментация информации происходит не только на вербальном уровне, но и невербальном, когда фрагментация касается пространственного расположения вербальных и визуальных элементов на странице.
   В диссертации представлена стратегия иммунизации, в рамках которой реализуется тактика ссылки на авторитеты. В результате ее применения информация, представленная СМИ, ассоциируется с конкретным человеком, высокий авторитет которого вызывает доверие к сообщению. Тактика универсальных высказываний помогает создать впечатление, что идея или мнение, подаваемое в сообщении, общепринято.
   В работе выделена стратегия групповой идентификации, включающая тактики инклюзивности и дистанциирования, для реализации которых используются местоимения, апеллирующие к стереотипному восприятию окружающего мира, построенному на противопоставлении по принципу „Мы – Они”. Эта стратегия является основой для манипуляции в пределах концептуального поля „терроризм”.
   В диссертации проанализирована стратегия модификации иллокутивной силы высказываний, включающая тактики категоричной и некатегоричной номинации. Установлено, что данная стратегия используется в информационных сообщениях в виде цитат либо в статьях, размещенных под рубрикой “Comment” или “Opinion”.
   Стратегия структурирования материала по принципу релевантности включает тактики подачи важной информации в начале и конце сообщения и использование структур с импликативным потенциалом (пассивных конструкций, безличных предложений и т. п.).
   Выявлено, что паралингвистические средства влияния на сознание активно взаимодействуют с вербальными манипулятивными стратегиями и тактиками. Изображения, сопровождающие текст, усиливают вербальную аргументацию посредством подбора иконических элементов, соответствующих общей манипулятивной интенции адресата. Цветовые выделения обладают манипулятивным потенциалом, поскольку привлекают внимание адресата и определенным образом настраивают его на конкретное эмоциональное восприятие информации. Кинесические манипулятивные приемы используются СМИ опосредованно, через подбор фотографий, на которых зафиксированы движения человека, обладающие оценочным значением.
   Ключевые слова: манипуляция сознанием, манипулятивное влияние, манипулятивные стратегии и тактики, коннотация, эвфемизация, оценочное значение, контекст, политический дискурс, стереотипы.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net