Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку

Анотації 

Морщагін О.В. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2008.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень і розробці практичних заходів щодо вдосконалення державної інноваційної політики України.
   Досліджено сутність, характер та онтологію інноваційної моделі розвитку економіки. Виявлено сутність, основні характеристики та принципи реалізації державної інноваційної політики, а також її особливості в умовах реалізації інноваційної моделі розвитку. На основі аналізу світової практики регулювання інноваційного розвитку визначено детермінанти ефективності державної інноваційної політики розвинених країн світу. Проаналізовано основи та передумови реалізації інноваційної політики України. Досліджено реалізацію державної інноваційної політики в Україні у контексті особливостей інноваційного розвитку. Розроблено концептуальні засади удосконалення державної інноваційної політики в Україні. Розроблено методичні підходи до визначення регіональних і галузевих «полюсів зростання», а також оцінки ефективності державної інноваційної політики. 
   Ключові слова: інноваційна модель розвитку, державна інноваційна політика, детермінанти ефективності, регіональні та галузеві «полюси зростання», оцінка ефективності, регулювання інноваційного розвитку.

Морщагин А.В. Государственная инновационная политика в условиях формирования инновационной модели развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. – Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических положений и разработке практических рекомендаций по совершенствованию государственной инновационной политики Украины.
   В работе исследованы теоретические основы реализации государственной инновационной политики в условиях формирования инновационной модели развития. На основе ретроспективного анализа основных концепций и школ экономической теории определена сущность, основные признаки и черты инновационной модели развития экономики. Исследованы характер и составляющие инновационной модели развития, что позволило выделить основные элементы и атрибуты онтологии данной категории.
   Выявлены объективные и субъективные причины регулирования инновационной деятельности. Исследована сущность государственной инновационной политики, даны ее определения в институциональной, функциональной, формальной и системной интерпретациях, а также выделены общие цели и задачи. Выделены основные типы государственной инновационной политики. Дана характеристика основных принципов реализации инновационной политики, таких как: целенаправленность, специализация, функциональность, гибкость, кумулятивность, инициативность, прецизионность, интерактивность и объективизация. Разработана классификация методов государственной инновационной политики, установлена ее связь с другими направлениями государственной политики. Обоснована необходимость управления «полюсами роста» инновационной экономики и определены важнейшие направления инновационной политики государства в условиях реализации инновационной модели.
   Проанализированы особенности реализации инновационной политики в развитых странах мира. Установлены детерминанты эффективности государственной инновационной политики в странах-инновационных лидерах. Установлены основные направления государственного регулирования инновационной деятельности и обосновано их влияние на интенсификацию инновационного развития, определены меры по повышению результативности государственного регулирования.
   Проанализированы законодательно-правовое обеспечение и институциональные условия осуществления инновационной деятельности в Украине. Оценены особенности и проблемы развития инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры. Обоснованы необходимость и предпосылки повышения эффективности государственной инновационной политики Украины. Проанализированы основные параметры и установлены тенденции научно-технического и инновационного развития экономики Украины.
   Разработаны концептуальные основы совершенствования государственной инновационной политики Украины, с выделением ее целей и принципов. Обоснована необходимость совершенствования объективизации инновационной политики. Классифицированы функциональные механизмы инновационной политики и определены направления их совершенствования.
   Сформулированы общие принципы управления «полюсами роста» экономики и обоснована необходимость их выделения в региональном и отраслевом плане. Разработан методический подход к отбору региональных «полюсов роста», в основе которого лежит систематизация и оценка показателей экономического и инновационного развития регионов, проблем инвестиционной и инновационной деятельности. Разработан методический подход по отбору отраслевых «полюсов роста» на основе оценки текущей экспортной специализации, определения инновационных компонентов и накопленного научно-технологического потенциала по секторам экономики, оценки инновационного климата отрасли.
   Разработан методический подход к оценке эффективности государственной инновационной политики, включающий комплекс индикаторов оценки эффектов, распределенных по основным направлениям стимулирования инновационного развития, а также оценку предложенных показателей оценки наращивания инновационных компонентов в макроэкономических показателях, прямой, косвенной и кумулятивной эффективности, интенсивности инновационной политики, развития прогрессивных технологических укладов и увеличения инновационной активности.
   Ключевые слова: инновационная модель развития, государственная инновационная политика, детерминанты эффективности, региональные и отраслевые «полюса роста», оценка эффективности, регулирование инновационного развития.

Morshagin О.V. State innovative policy under the conditions of innovative development model formation. – The manuscript.

The thesis for defending of the candidate of economic sciences academic degree on the speciality 08.00.03 – Economics and Governance of National Economy. – Donetsk National University of Economics and Trade named after Michail Tugan-Baranovsky, Donetsk, 2008.

   The thesis is aimed to investigate theoretical bases and to develop practical measures on improvement of the state innovative policy of Ukraine.
   In the work the essence, nature and ontology of the state development innovative model are defined. The essence, main features and principles of the state innovative policy realization are found out. Its peculiarities under the conditions of innovative development model realization are determined.
   On the basis of analyzes of the world practice on innovative development governance the determinants of the state innovative policy efficiency in the developed countries are defined. The main bases and preconditions of innovative policy realization of Ukraine are analyzed. Realization of the Ukrainian state of innovative policy in the context of modern peculiarities of innovative development is investigated.
   The conceptual bases of the state innovative policy improvement in Ukraine are developed. The systematic approaches to recovering of regional and branch “poles of growing” and to assessment of the state innovative policy efficiency are proposed.
   Key words: innovative development model, state innovative policy, determinants of efficiency, regional and branch “poles of growing”, efficiency assessment, regulation of innovation development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net