Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами

Анотації 

Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено питанням поглиблення теоретичних і розробки практичних засад гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності та її ролі в системі реформування бухгалтерського обліку в Україні. Результатом проведеного дослідження є: поглиблення економічної сутності поняття “гармонізація бухгалтерського обліку”; хронологічна періодизація гармонізації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності; групування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на формування світових систем бухгалтерського обліку; поліпшення правових основ регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів; удосконалення методики й організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо удосконалення методів амортизації необоротних активів, покращення організації складання консолідованої фінансової звітності, уточнення методики ведення обліку за договором спільної діяльності.
   Здійснено впровадження основних результатів дисертації в практику, що сприяє створенню сучасної системи стандартів бухгалтерського обліку, використанню прогресивних методик нарахування амортизації основних засобів, гудвілу, підвищення ефективності обліку спільної діяльності, поліпшенню якості та достовірності консолідованої фінансової звітності.
   Ключові слова: гармонізація, система бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, амортизація, гудвіл, консолідована фінансова звітність.

Нышенко Л.П. Гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности Украины с международными стандартами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит ( по видах экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена вопросам улучшения теоретических и разработке практических основ гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также определения ее роли в системе реформирования бухгалтерского учета в Украине.
   Объектом исследования является бухгалтерский учет и финансовая отчетность Украины. Предмет исследования – совокупность теоретических и организационных основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности в условиях их гармонизации та стандартизации с международными стандартами.
   В условиях интеграции экономики Украины в мировое сообщество, формирования способствующего инвестиционного климата, повышения профессионального уровня бухгалтеров важное значение отводится вопросу гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности по международным стандартам. Ее элементом является ратификация Договора о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом, в котором идет речь о сфере бухгалтерского учета и аудита.
   В этих условиях важную роль играет адаптация национальной нормативно-правовой базы к международным стандартам и переход предприятий на обязательное составление финансовой отчетности по международным стандартам, в связи с чем утверждена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Украины Стратегия использования международных стандартов финансовой отчетности. Это обусловило необходимость исследования гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности Украины с международными стандартами.
   На основании изучения, критического рассмотрения и обобщения современной терминологии углублено экономическую сущность понятия “гармонизация бухгалтерского учета”. Его следует рассматривать не только как систему стандартов бухгалтерского учета, но и как систему стандартов финансовой и налоговой отчетности. Это даст возможность характеризовать ее как процесс конструктивного сближения мировых систем бухгалтерского учета путем согласования и дополнения действующих отечественных стандартов бухгалтерского учета, финансовой отчетности, налогового законодательства с целью выхода на мировые рынки капитала.
   Обосновано, что развитие международных стандартов финансовой отчетности происходило в соответствии с такими историческими этапами: зарождение гармонизации (1959 – 1977 гг.), становление учетной политики (1978 – 1989 гг.), развитие методологии учета и отчетности (1990 – наше время).
   В диссертации осуществлено группирование факторов влияния на формирование системы бухгалтерского учета на внутренние (общая экономическая ситуация, законодательное регулирование учета, открытость финансовой информации, налоговый учет как подсистема бухгалтерского учета, система налогообложения, методы оценки статей баланса, источники финансирования) и внешние (источники финансирования, международные отношения).
   В результате проведенного исследования установлено, что в Украине Программа реформирования бухгалтерского учета еще не реализована. По состоянию на 01 сентября 2007 года только банковские структуры готовят финансовую отчетность по международным стандартам, в то время как отечественные предприятия продолжают использовать национальные стандарты. Предприятия Украины готовят финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами только по требованию банков с целью получения кредита, для удовлетворения потребностей иностранного инвестора или по требованию материнского предприятия, работающего по системе МСФО. В связи с этим принята Стратегия использования Международных стандартов финансовой отчетности в Украине Методологическим советом при Министерстве финансов Украины, которая предусматривает с 2010 года обязательное составление финансовой отчетности по международным стандартам предприятиям-эмитентам, банкам и страховщикам. С учетом этого в диссертации приведены пути улучшения правовых основ и методических подходов регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности относительно методики амортизации основных средств, оценки гудвила, составления консолидированной финансовой отчетности, уточнения методики ведения учета по договору совместной деятельности путем внесения изменений в национальные положения (стандарты) финансовой отчетности.
   Осуществлено внедрение основных результатов диссертации в практику, что способствует созданию современной системы стандартов бухгалтерского учета, использованию прогрессивных методик начисления амортизации основных средств, гудвила, повышению эффективности учета совместной деятельности, улучшению качества и достоверности консолидированной финансовой отчетности.
   Ключевые слова: гармонизация, система бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, амортизация, гудвил, консолидированная финансовая отчетность.

Nishenko L.P. Harmonization of Accounting and the Financial Reporting of Ukraine with the International Accounting Standards. - Manuscript.

The dissertation for the Degree of Candidate of Economic science in the speciality 08.00.09 - accounting, analysis and audit (after kinds of economic activities). – Taras Shevchenko Kiev national university, Kyiv, 2007.

   The dissertation is dedicated to the development of theoretical, methodological and practical base of harmonization of accounting and the financial reporting and its role in the system of reforming of accounting in Ukraine. The results of the research is: deepening of economic essence of concept “harmonization of accounting”; a chronological periodization of harmonization of the international financial reporting standards and the grouping of internal and external factors of influence on formations of qualitative characteristics of accounting system and the financial reporting; improvement of legal bases of accounting and financial reporting regulation according to the international standards; a formulation of new methodological approaches to accounting and the financial reporting; improvement of a technique of charge of amortization of the fixed assets, the organizations of the account goodwill; the account of joint activity; approaches to drawing up of the consolidated financial reporting.
   The main results of the dissertation have been applied to practice which promotes the creation of modern system of accounting standards, use of progressive techniques of charge of amortization of the fixed assets, goodwill, to increase of efficiency of the account of joint activity, improvement of quality and reliability of the consolidated financial reporting.
   Keywords: harmonization, system of accounting, the international financial reporting standards, amortization, goodwill, the consolidated financial reporting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net