Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття

 Анотації

Голод Р. Б. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2006.

   Дисертацію присвячено вияву впливів різних літературних напрямів, течій і стилів на творчість Івана Франка. На основі аналізу літературно-критичних праць письменника та його художньої спадщини дисертант вивчає причини, особливості та наслідки Франкового звернення до художніх систем романтизму, натуралізму, реалізму, імпресіонізму, модернізму, а також з’ясовує індивідуальні та національні особливості творчого методу І. Франка у співставленні з тенденціями в тогочасному світовому літературному процесі.
   Робиться спроба довести, що головною рисою творчої манери Франка є тяжіння до художнього синтезу.
   Дослідження покликане також спростувати перебільшене уявлення про Франкову нібито опозиційність до новітніх напрямів у мистецтві, як і тезу про так звану неповноту українського літературного процесу.
   Ключові слова: творчий метод, стиль, літературний напрям, поетика, романтизм, натуралізм, реалізм, модернізм.

Голод Р. Б. Иван Франко и литературные направления конца ХІХ – начала ХХ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2006.

   Диссертация посвящена изучению влияний романтического, натуралистического, реалистического, импрессионистического, модернистского литературных направлений на творчество Ивана Франко. На основании литературно-критических работ писателя прослеживаются сходство, а также индивидуальные и национальные особенности теоретических моделей указанных направлений с их интернациональными инвариантами. Анализ художественных произведений писателя дает возможность судить об особенностях практической реализации этих доктрин в творчестве И. Франко.
   Проведенное комплексное исследование дает основания для следующих выводов:
   1. Формирование творческого метода И. Франко происходило на протяжении всей жизни писателя и имело характер эволюционного обогощения элементами разных литературных направлений, а не революционного скачкообразного развития от одной идейно-эстетической концепции к другой путем полного отрицания предыдущей доктрины.
   2. В ранний период жизни и творчества Иван Франко пребывал под влиянием романтически-идеалистического направления литературы.
   3. На основании увлечения философией позитивизма писатель обращается к реалистическому типу творчества, к которому принадлежат такие литературные направления, как натурализм, реализм, импрессионизм.
   4. В своих идейно-эстетических исканиях И. Франко часто предсказывал, а иногда и опережал развитие литературного процесса; в некоторых его произведениях проявились черты символизма, экспрессионизма, сюрреализма, – направлений, которые при жизни писателя только формировались.
   5. Определяющей чертой художественного метода И. Франко является синтезирующая способность, благодаря которой писатель получил возможность творчески переосмыслить и адаптировать к условиям индивидуально-авторского стиля достижения разных, иногда противоположных по своим идейно-эстетическим постулатам, литературных направлений.
   6. Благодаря склонности писателя к экспериментированию и новаторству и в то же время его уважению к литературным традициям отношения между украинской и мировой литературой не превратились в односторонний процесс копирования национальной культурой интернациональных эстетических канонов, а приобрели характер интеграционного взаимообогощения.
   Творчество И. Франко – своеобразное зеркало литературного процесса конца ХІХ – начала ХХ столетия, поэтому скрупулезное ее исследование открывает возможность определить не только особенности творческого метода писателя, но и динамику развития украинской литературы на переломе столетий. К сожалению, миф о так называемой неполноте украинского литературного процесса все еще требует последовательного и четко аргументированного опровержения. Объективное и непредвзятое исследование одного только литературно-критического и художественного наследия Ивана Франко предоставляет неопровержимые доказательства полноты и самодостаточности украинской литературы в контексте мирового литературного процесса.
   Новизна и оригинальность достижений писателя в романтическом, натуралистическом, реалистическом, импрессионистическом, экспрессионистическом направлениях искусства обогатили не только национальную, но и мировую литературу, приумножая таким образом значимость творческого вклада украинской культуры в историю духовного развития человечества.
   Ключевые слова: творческий метод, стиль, литературное направление, поэтика, романтизм, натурализм, реализм, модернизм.

Holod R. B. Ivan Franko and literary trends in the late ХІХ – early ХХ centuries. – Manuscript.

Dissertation for obtaining scientific degree of a doctor of philological science in the speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Lviv State University named after Ivan Franko, Lviv, 2006.

   The dissertation is on the influence of romantic, naturalistic, realistic, impressional, modernistic trends in literature on the works of Ivan Franko judging by literary heritage of the writer, there are some definite individual and national peculiarities which are traced alongside with similarity with international invariants of theoretical models of those trends. Analysis of Franko’s works enables to see the practical realization of those doctrines in the creation of I. Franko.
   It elucidetes, that basic feature of Ivan Franko’s creative way is the tendency to the artistic synthesis.
   The research is devoted to prove the unfounded and made up myth of Franko’s opposition to the new trends in the literary art and also to refute the thesis of the so-called incomplete Ukrainian literary process.
   Key words: creative method, style, literary trend, poetics, romanticism, naturalism, realism, modernism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net