Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Науки про землю arrow Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)

Анотації 

Новикова В. І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Інститут географії НАН України, Київ, 2008.

   Розглянуто територіальну організацію рекреаційної діяльності як важливу складову забезпечення збалансованого розвитку регіону. Удосконалено модель територіальної рекреаційної системи, розроблено типізацію ТРС. Запропоновано класифікації рекреаційних ресурсів, рекреаційних послуг, рекреаційної інфраструктури. Складено модель структури рекреаційного потенціалу території. Здійснено класифікацію рекреантів, виявлено основні види рекреаційних занять для груп населення, виділених на основі віку, статі, сімейного стану, матеріального достатку, освіти, місця проживання, стану здоров’я. Удосконалено методику суспільно-географічного дослідження рекреаційної діяльності в регіоні. Проведено типізацію регіонів України за ступенем розвитку рекреації. Оцінено рекреаційний потенціал території Черкаської області. Населення Черкащини схарактеризовано у контексті рекреаційних потреб. Виділено точкові елементи територіальної структури досліджуваного регіону. Здійснено порівняльний аналіз ступеня розвитку рекреації в адміністративних районах Черкаської області. Запропоновано шляхи удосконалення розвитку рекреаційної сфери на регіональному рівні, окреслено заходи щодо активізації рекреаційної діяльності в Черкаській області.
   Ключові слова: збалансований розвиток, рекреаційна діяльність, територіальна рекреаційна система, рекреаційні ресурси, рекреаційна інфраструктура, рекреаційні послуги, рекреаційний потенціал території, рекреаційні потреби, територіальна організація рекреаційної діяльності.

Новикова В. І. Территориальная организация рекреационной деятельности в контексте устойчивого развития региона (на примере Черкасской области). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной ступени кандидата географических наук по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Институт географии НАН Украины, Киев, 2008.

   Рассмотрена территориальная организация рекреационной деятельности как важная составляющая обеспечения устойчивого развития региона. Усовершенствована модель территориальной рекреационной системы, разработана типизация ТРС. Предложены классификации рекреационных ресурсов, рекреационных услуг, рекреационной инфраструктуры. Составлена модель структуры рекреационного потенциала территории. Разработана классификация рекреантов, выявлены основные виды рекреационных занятий для групп населения, выделенных на основе возраста, пола, семейного положения, материального благосостояния, образования, места проживания, состояния здоровья. Усовершенствована методика общественно-географического исследования рекреационной деятельности в регионе. Осуществлена типизация регионов Украины за степенью развития рекреации. Оценен рекреационный потенциал территории Черкасской области. Население Черкашины охарактеризовано в контексте рекреационных потребностей. Выделены точечные элементы территориальной структуры исследуемого региона. Проведен сравнительный анализ степени развития рекреации в административных районах Черкасской области. Предложены пути усовершенствования развития рекреационной сферы на региональном уровне, намечены мероприятия для активизации рекреационной деятельности в Черкасской области.
   Ключевые слова: устойчивое развитие, рекреационная деятельность, территориальная рекреационная система, рекреационные ресурсы, рекреационная инфраструктура, рекреационные услуги, рекреационный потенциал территории, рекреационные потребности, территориальная организация рекреационной деятельности.

Novykova Valeriya. Territorial Organization of Recreational Activity in the Context of Sustainable Development of the Region (Studying by example of Cherkasy region). – Manuscript.

The dissertation on receiving the scientific degree of candidate of geographical sciences on speciality 11.00.02 – Economic and Social Geography. – Institute of Geography of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

   Territorial organization of recreational activity is examined as an important part of providing sustainable development of a region. The model of territorial recreational system was updated. The typification of territorial recreational systems was developed. The classifications of recreational resources, recreational service, and recreational infrastructure were proposed. The model of structure of territory recreational potential was designed. The classification of holidaymakers was implemented. The main kinds of recreational activities for different groups of people according to their age, sex, marital status, wellbeing, educational level, domicile, and level of health were revealed. The methodology of socio-geographic research of recreational activity of a region was improved. The typification of Ukrainian regions according to the level of recreation development was created. The recreational potential of Cherkasy oblast was assessed. The description of the population of Cherkasy oblast in the context of the recreational demands is provided. Point elements of the territorial structure of the region that is under consideration were defined. The comparative analysis of the level of recreation development in the administrative rayons of Cherkasy oblast was implemented. The ways for the improvement of recreational industry on the regional level were proposed. The actions concerning the activation of recreational activity in Cherkasy oblast were outlined.
   Key words: sustainable development, recreational activity, territorial recreational system, recreational resources, recreational infrastructure, recreational service, recreational potential of the territory, recreational demands, territorial organization of recreational activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net