Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень

 Анотації

Лешкова Н.В. Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2006.

   У дисертаційному дослідженні здійснено спробу встановити максимально повну парадигму засобів вираження комунікативної мети висловлення, простежити особливості еволюції поглядів на актуальне членування речення, напрацювання його теоретичних і концептуально-засадничих принципів та простеження співвідношення актуального членування складнопідрядного речення з підрядними детермінантними із системою мовленнєвих жанрів й обсягом наявних комунікативних регістрів. Простежено специфіку препозиції теми, комплексної теми, її структурних особливостей і характеристик темоідентифікаторів у структурному і функціонально-навчальному аспектах, закономірності реалізації теми в складнопідрядних реченнях з підрядними детермінантними, охарактеризовано тему як носія найменшого ступеня комунікативного динамізму (елемент незалежний від ситуації, контексту, тема може мати як відому, так і нову інформацію), прокоментовано препозицію теми, яка є більш тематичною, ніж рематичною, з’ясовано функцію теми в різних типах детермінантних складнопідрядних реченнях. Проаналізовано комунікативні типи складнопідрядних речень з підрядними детермінантними та їхні моделі, для кожної з яких наведені особливості як тематичної, так і рематичної частини, розглянуто позиційні ознаки реми у складнопідрядних реченнях з підрядними детермінантними, зокрема увагу приділено постпозиції реми, виділено комплексну рему та простежено різні типи ускладнень реми (поширення, дієслівні групи, комплекси), встановлено систему ремоідентифікаторів, з’ясовано статус і функції дієслова для аналізу тема-рематичних структур.
   Ключові слова: актуальне членування речення, висловлення, тема, рема, препозиція, постпозиція, дане, нове, відоме, невідоме.

Лешкова Н.В. Актуальное членение грамматически расчлененных сложноподчиненных предложений. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006.

   В последнее время коммуникативное направление развития синтаксической науки пользуется все большей популярностью. В диссертационной работе впервые устанавливаются закономерности актуального членения грамматически расчлененных сложноподчинённых предложений. Такой подход открывает новые аспекты в изучении высказывания, выяснении специфики его инварианта и наличия вариантных проявлений. В сфере коммуникативного направления основное внимание уделяется соотношению языка и речи, предложения и высказывания, теории актуального членения. В работе предложена авторская точка зрения на разрешение ряда актуальных лингвистических проблем, среди которых вопрос о коммуникативной целостности сложноподчиненных предложений, вопрос о возможности вхождения детерминанта в состав коммуникативно расчлененного предложения, проблема соотношения актуального членения предложения и категории предикативности.
   В аннотируемой диссертации была попытка установить как можно большую парадигму способов выражения коммуникативного задания высказывания, проследить особенности эволюции взглядов на актуальное членение предложения, наработки его теоретических и концептуальных принципов, определить соотношение актуального членения предложения с системой речевых жанров и объёмом коммуникативных регистров. Впервые в украинской лингвистике была сделана попытка анализа коммуникативной организации сложноподчиненных детерминантных предложений. Исследовано 9 типов детерминантных сложноподчиненных предложений, где показывается процентное соотношение рематического компонента по отношению к тематическому. В составе каждого из приведенных типов детерминантных сложноподчиненных предложений были рассмотрены наиболее распространенные структурно-семантические типы конструкций.
   В работе устанавливается специфика препозиции темы и постпозиции ремы, комплексной темы и ремы, их структурных особенностей и характеристик темо-ремоидентификаторов в структурном и функционально-обучающем аспектах, закономерности реализации темы / ремы в сложноподчинённых предложениях грамматически расчлененного типа. Охарактеризовано тему как носителя наименьшей степени коммуникативного динамизма (элемент независимый от ситуации, контекста; тема может иметь как известную, так и новую информацию) и рему как носителя наибольшей степени коммуникативного динамизма. Прокомментировано препозицию темы, которая более тематическая, чем рематическая, установлено функцию темы в разных типах детерминантных сложноподчинённых предложениях. Проанализировано коммуникативные типы предложений и их модели, для каждой з которых приведены особенности как тематической, так и рематической части. Рассмотрено статус и функции глагола для анализа тема-рематических структур.
   Ключевые слова: актуальное членение предложения, высказывание, тема, рема, препозиция, постпозиция, данное, новое, известное, неизвестное.

Leshkova N.V. Actual Division of Grammatically Separated Complex Sentences). – A manuscript.

Dissertation for a scientific degree of the candidate of philological sciences on speciality 10.02.01 – the Ukrainian language – The Donetsk National University. – Donetsk, 2006.

   The thesis under consideration presents an attempt to define the paradigm of the ways of expression of the communicative aims of the utterance. The author has thoroughly examined the peculiarities of the evolutions of the points of view on the theory of the actual division of the sentence. The work defines the preposition of the theme and the postposition of the rheme, complex theme and rheme, their structural peculiarities and characteristics of the theme- and rhemeidentificators in the structural and functional aspects. The researcher reveals the regularities of theme / rheme – realization in complex sentences of separated type the dissertation gives the analysis of communicative types of sentences supplying peculiarities of their thematical and rhematical components.
   Key words: actual division of the sentence, utterance, theme, rheme, preposition, postposition, something given, something new, known, unknown.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net