Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Праворозуміння: герменевтичне дослідження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Праворозуміння: герменевтичне дослідження

Анотації 

Дудаш Т.І. Праворозуміння: герменевтичне дослідження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008.

   Дисертація присвячена розв’язанню актуального наукового завдання, що полягає у загальнотеоретичній характеристиці праворозуміння як герменевтико-мисленнєвого процесу та його результату, який об’єктивується у мові через правоназви, а також у встановленні впливу праворозуміння на офіційне судове тлумачення юридичних норм.
   Зроблено спробу з’ясувати онтичну сутність та герменевтичний механізм праворозуміння (результатом якого є відшукування чи творення смислу права); виявити залежність праворозуміння від мовних форм, в яких зафіксовано зазначене поняття, я відтак і явище права; дослідити вплив праворозуміння на діяльність уповноважених державних та міждержавних органів, що здійснюють офіційну інтерпретацію юридичних норм (Конституційний Суд України, Федеральний конституційний суд Німеччини, Верховний Суд США, Європейський суд з прав людини), а також герменевтичний механізм та інструменти такої їх діяльності.
   Ключові слова: праворозуміння, герменевтичний механізм праворозуміння, правоназва, правоявища, інтерпретація юридичних норм, смисловідшукування, смислотворення.

Дудаш Т.И. Правопонимание: герменевтическое исследование. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2008.

   Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи, состоящей в общетеоретической характеристике правопонимания как герменевтико-мыслительного процесса и его результата, объективируемого в языке через правоназвания, а также в установлении воздействия правопонимания на официальное судебное толкование юридических норм.
   На основе анализа соответствующих герменевтических концепций формируется методология исследования правопонимания как герменевтико-мыслительного процесса. Обосновывается положение о том, что исследование языковой стороны правопонимания обуславливается герменевтической методологией, примененной в данной диссертации. Анализируются правоназвания в 50 языках мира на предмет выявления тех социальных явлений, которые такими правоназваниями обозначались. К ним, в частности, относятся: справедливость, свобода, установка на определенное поведение, направленность поведения к справедливости, баланс (“взвешивание”) интересов.
   Исследуются три вида онтической сущности процесса правопонимания: “проникновение в мир автора текста”, “проникновение в текст сам по себе”, “понимание автора “правильнее”, чем он сам себя понимал” (при этом право рассматривается как своего рода текст). Правопонимание, в свою очередь, рассматривается как процесс и результат проверки интерпретационной гипотезы относительно того, какое же явление представляет собой право. Сам процесс правопонимания включает такие этапы: предправопонимание, правоинтерпретация, конструирование результата правопонимания. Результат правопонимания формируется посредством таких процедур как смыслоотыскивание и смыслоположение или их сочетания на разных этапах правопонимания. На правопонимание воздействуют, в частности, такие детерминанты как духовно-социальный опыт интерпретирующего субъекта, социо-культурный контекст интерпретации, духовно-социальный опыт автора, воплощенный в тексте; под влиянием таких факторов формируются пределы правоинтерпретации и правопонимания.
   Предпринята попытка осуществить герменевтический анализ отдельных типов правопонимания. В частности, исследуются концепции права, которые можно отнести соответственно к естественному, позитивистскому (в его легистской, социологической и психологической разновидностях) и интегративному типам правопонимания. Научные интерпретации правопонимания в рамках каждого из названных его типов подчиняются некоторым общим закономерностям правопонимания. Предпониманием для таких интерпретаций служили, в частности, интерпретации смысла права мыслителями предшествующих эпох. Детерминанты интерпретации воздействовали на понимание права, что проявлялось в: а) смене тех явлений, которые считались “настоящим” правом; б) выявлении в процесе интерпретации новых свойств тех явлений, которые ранее уже считались правом на этапе предпонимания; в) качественно новой, отличной от предыдущих, интерпретации смысла понятия права. Интерпретации права осуществлялись посредством таких двух процедур, как смыслоотыскивание и смыслотворчество. Интерпретация права посредством смыслоотыскивания основывается преимущественно на анализе правопонимания “авторов” предыдущих эпох. При интерпретации же посредством смыслоположения чаще всего происходит “проникновение” в понятие права как бы само по себе, абстрагируясь от замысла авора текста; и это порою приводило к одинаковым интерпретациям смысла права разными субъектами в сходных конкретно-исторических и социо-культурных условиях.
   Использование положений и механизмов герменевтики для построения онтологии права может нередко приводить к противоположным результатам – к интерпретации права как явления “позитивно-правового”, так и “естественно-правового”. Эти результаты зависят, в частности, и от того, какая именно герменевтическая концепция положена в основу предпонимания интерпретатора, а также от предправопонимания интерпретитующего субъекта.
   В работе также исследуются влияние общего правопонимания на официальное судебное толкование юридических норм, его герменевтический механизм и онтическая сущность такого толкования. В частности, делаетс вывод о том, что правопонимание судей судебных органов, чья практика изучалась (Конституционного Суда Украины, Федерального конституционного суда Германии, Верховного Суда США и Европейского суда по правам человека), как правило, выступает частью их предпонимания, а также определяющей детерминантой их интерпретационной деятельности.
   Хотя в теории толкования юридических норм часто провозглашается необходимость установления первоначальных намерений законодателя, “правильного”, “настоящего” смысла закона как цели толкования, однако официальное толкование юридических норм основывается, как показало исследование, достаточно часто, на такой разновидности онтической сущности понимания, как “проникновение в текст сам по себе”, а его результатом является смыслотворчество (даже если оно названо “смыслоотыскиванием”). Имманентным свойством официальной интерпретационной деятельности судебных органов является официальная или неофициальная возможность переинтерпретации (разумеется не безграничной) результата официального толкования вследствие изменения социо-культурного контекста. Такая возможность свидетельствует об отсутствии единственновозможного (“объективного”) смысла юридической нормы.
   Ключевые слова: правопонимание, герменевтический механизм правопонимания, правоназвание, правоявление, интерпретация юридических норм, смыслоотыскивание, смыслотворчество.

Dudash T.I. Lawunderstanding: Hermeneutic Research. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Law Sciences on speciality 12.00.01. – Theory and history of state and law; history of political and legal studies. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2008.

   The dissertation is devoted to general theoretic characteristics of law understanding as hermeneutic and mental process and to its result, which is objectified in language through lawnames, and also to determination of lawunderstanding influence upon official judicial interpretation of legal rules.
   The author makes an attempt to elucidate ontological essence and hermeneutic mechanism of lawunderstanding (which result is researching or creation of law sense), dependence of lawunderstanding from its verbal form of the concept and phenomenon of law, to observe lawunderstanding influence upon official national (Constitutional Court of Ukraine, Federal Constitutional Court of Germany, Supreme Court of the USA) and international (European Сourt on Нuman Rights) judicial interpretation of legal rules, and also hermeneutic mechanism and instruments of such activity.
   Key words: lawunderstanding, hermeneutic mechanism of lawunderstanding, lawname, lawphenomenon, interpretation of legal rules, sense research, sense creation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Праворозуміння: герменевтичне дослідження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net