Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow “Школа Скандалу“ Шерідана і проблеми жанрово-стильової еволюції в англійській комедії XVII-XVIII століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


“Школа Скандалу“ Шерідана і проблеми жанрово-стильової еволюції в англійській комедії XVII-XVIII століть

 Анотації

Наливайко Т.О. „Школа Скандалу” Шерідана і проблеми жанрово-стильової еволюції в англійській комедії XVII-XVIII століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем жанрово-стильової еволюції в англійській комедії XVII-XVIII ст. Для досягнення цієї мети було розглянуто основні напрямки у вивченні такого жанрового різновиду, як „комедії звичаїв” у зарубіжному та вітчизняному літературознавстві, встановлено джерела формування поетики англійської „комедії звичаїв” XVIII ст., окреслено домінантні комедійні жанрові варіанти у XVIII ст. („сентиментальна комедія” та „комедія звичаїв”) як найбільш історично й соціокультурно детерміновані. У процесі теоретичного осмислення цієї низки питань було запропоновано вирізняти новий жанровий різновид („комедія звичаїв змішаного типу”), що реально домінував у комедійному репертуарі XVIII століття. Уперше у вітчизняному літературознавстві стверджується неперервність традиції „комедії звичаїв” у XVII-XVIII століттях.
   Центральним об’єктом дослідження в дисертації є репрезентативна комедія „Школа Скандалу” Шерідана, літературознавчий аналіз якої допомагає на практиці осмислити жанрово-стильові трансформації прикмет „комедії звичаїв”. Переглядається місце та значущість цієї комедії в ідейній та художній спадщині, докладно розглядаються такі її поетологічні риси, як концептуальна типологія та індивідуальна специфіка заголовка, її тенденційність, своєрідність „складу персонажів”, антропонімікон та літературні ремінісценції, художній простір та час, поліваріантність п’єси. Дисертантка здійснює екскурс в історичну та соціокультурну ситуацію XVII-XVIII ст., щоб пояснити детермінованість тем, понять, типажів, вчинків та мови персонажів. Особлива увага приділяється стилістичному текстовому аналізу комедій Конгріва та комедії Шерідана (як жанрово і стилістично спорідненим), у результаті якого виявлено еволюцію „комедії звичаїв” від барочно-класицистичної до рокайльно-сентиментальної моделі. Окреслено рокайльні та сентиментальні риси комедії „Школа Скандалу” та механізм їхньої взаємодії.
   Ключові слова: жанрові різновиди, комедія звичаїв, сентиментальна комедія, комедія звичаїв змішаного типу, жанрово-стильова еволюція, соціокультурна детермінованість, рококо, барочно-класицистична та рокайльно-сентиментальна моделі.

Nalyvaiko T.O. “The School for Scandal” by Sheridan and the problems of genre and style evolution in the British comedy of the XVIIth-XVIIIth centuries. – Manuscript.

Dissertation for Candidate of Philology degree in speciality 10.01.04. – Foreign Literature. – Dnipropetrovsk National University. – Dnipropetrovsk, 2006.

   The dissertation seeks to explore the problems of genre and style evolution in the British comedy of the XVIIth-XVIIIth centuries. In compliance with the major objective of the study, the author examines “comedy of manners” as a variety of the genre of comedy both in foreign and home literary criticism. The author also determines the sources of poetics of “the comedy of manners” of the XVIIth-XVIIIth centuries, highlights the dominant comic genre variants in the XVIIIth century (“sentimental comedy” and “the comedy of manners”) as most socioculturally determinated. In the process of theoretical analysis of these problems, a new genre variety (“the comedy of manners of a mixed type”) was established as actually dominant in the comic repertoire of the XVIIIth century. It is the first time the continuity of the tradition of “the comedy of manners” of the XVIIth – XVIIIth centuries has been asserted in home literary criticism.
   The central object of investigation in this dissertation is the representative comedy “The School for Scandal” by Sheridan, the analysis of which helps to interpret the genre and style transformation of “the comedy of manners” elements. The following poetological features are considered in detail and reconsidered: conceptual typology and specific character of the title, tendentiousness of the comedy, the choice of characters, etymology of names, literary reminiscences, space and time, polyvariation of the play.
   The author of dissertation elucidates a historic and sociocultural situation of the XVIIth-XVIIIth centuries in order to determine themes, concepts, types, actions and speech of characters. Special attention is paid to the stylistic analysis of comedies by Congreve and the comedy by Sheridan which are similar in genre and style. This analysis allowed to reveal the evolution of “the comedy of manners” from a baroque-classical to a rococo-sentimental model and to explore the mechanism of interaction of rococo and sentimental elements in “The School for Scandal” by Sheridan.
   Key words: genre variants, comedy of manners, sentimental comedy, comedy of manners of a mixed type, genre and style evolution, sociocultural determination, rococo, baroque-classical and rococo-sentimental models.

Наливайко Т.А. “Школа Скандала” Шеридана и проблемы жанрово-стилевой эволюции в английской комедии XVII-XVIII ст. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию жанрово-стилевой эволюции в английской комедии XVII-XVIII вв. Интерес к теме обусловлен потребностью пересмотреть устаревшие концепции отечественных/советских литературоведов, не отвечающие новым взглядам на историю западноевропейской комедиографии XVIII в. и творчество Шеридана. Отсутствие современных отечественных исследований по заявленной проблеме, а за рубежом наличие лишь фрагментарных и нередко тенденциозных исследований драматургии Шеридана, побудили автора диссертации проследить эволюцию жанра комедии от Конгрива до Шеридана.
   В работе даётся краткая характеристика жанрового разнообразия комедиографии XVII-XVIII вв, представленного маргинальными (комедия ситуаций, комедия характеров, сатирическая комедия, серьёзная комедия, фарс и бурлеск) и доминантными вариантами (комедия нравов и слезливая или сентиментальная комедия). Именно доминантные жанровые формы оказали весомое влияние на формирование драматургической ситуации заявленного периода, трансформируясь под воздействием политических, социальных и культурных факторов английской действительности.
   Субжанр “комедии нравов” является приоритетным в данной работе, так как к нему принадлежит главный объект анализа – “Школа Скандала” Шеридана и, в соответствии с этим, рамки нашего исследования ограничены периодом существования “комедии нравов”: от её зарождения (II половина XVII в.) до апофеоза её развития, достигнутого в исследуемой комедии (70-е годы XVIII в.).
   С целью определить место и значимость “комедии нравов” в комедиографии Англии этой эпохи в диссертации были выделены следующие аспекты исследования: проблема классификации “комедии нравов” в XVIII в., соотношение дефиниций – “весёлая комедия” и “комедия нравов”; различные тенденции в изучении “комедии нравов” в зарубежном литературоведении; концепции советского литературоведения и их критическая оценка; влияние социокультурной и политической ситуации на формирование поэтических и стилевых примет “комедии нравов” и на диалектику развития “комедии нравов”; проблема сосуществования и взаимодействия “комедии нравов” и “сентиментальной комедии”; вопрос о корректности номинаций “комедия нравов” и “комедия Реставрации” по отношению к комедиям переходного периода; дискуссии об истинном назначении комедии и диалектика смены комических стандартов. В результате исследования автор приходит к выводу о непрерывном развитии “комедии нравов” в промежутке между 60-ми годами XVII в. и 70-ми годами XVIII в. Сохраняя доминантные жанрово-стилистические приметы, комедия нравов, как показывает анализ, претерпевает процесс их постепенной модификации, а также трансформации своих стилевых составляющих. Всё это позволило сделать вывод об отсутствии в XVIII в. “чистых” жанрово-стилевых форм комедии нравов и необходимости ввести в литературоведческий обиход новую дефиницию – “комедия-синтез комедии нравов и сентиментальной комедии”/ “комедия нравов переходного типа”.
   В задачу анализа “Школы Скандала” входило осмыслить на новом витке развития историко-литературоведческой науки уникальность и значимость пьесы в истории комедиографии Англии, дать новую оценку её жанрово-стилевым и стилистическим приметам, в соответствии с современными взглядами на западноевропейский XVIII век и историко-культурное развитие Англии этой поры. Жанрово-стилистический анализ “Школы Скандала” в сопоставлении с комедиями Конгрива позволил представить развитие жанра “комедии нравов” в диахронической перспективе. Автор диссертации предлагает и обосновывает новое прочтение и концептуальное значение названия “The School for Scandal”; отрицает сатирическую тенденциозность этой пьесы и обосновывает её развлекательно-игровой характер; определяет социальный статус персонажей “Школы Скандала” и мотивирует причины особой компиляции действующих лиц; прослеживает взаимодействие традиции и новаторства в сути героя комедии, антропонимиконе, пространственно-временном континууме; представляет экскурс в историю написания и издания “Школы Скандала” с целью разобраться в поливариантности текста комедии; прослеживает влияние общественно-культурной действительности на формирование особой поэтики театральных произведений заявленного периода.
   Теоретические положения диссертации дополняются и подтверждаются подробным текстуальным стилистическим анализом “Школы Скандала” Шеридана и комедий Конгрива, сопоставление которых убеждает в их жанрово-стилевом подобии, но не идентичности. Если тематика и проблематика сравниваемых комедий остаются более или менее константными при переходе от XVII к XVIII ст., то стилевая парадигма изменяется от барочно-классицистической к рокайльно-сентиментальной (начало этого “сдвига” заметно уже в пределах творчества самого Конгрива). Стилевая контаминация в комедиях Конгрива и Шеридана объясняется переходным характером современной им историко-культурной ситуации, сложным взаимодействием старых и новых художественных тенденций.
   Шеридан, как показало исследование, может считаться преемником Конгрива в жанровой разновидности “комедии нравов” лишь на основании принадлежности их творчества к рокайльному стилю, что делает узнаваемыми некоторые стилевые приёмы в их комедиях и говорит о родстве “комедий нравов” двух разных веков. В то же время очевидна модификация жанрово-стилевых примет “комедии нравов” при переходе от XVII к XVIII в., обусловленная сменой историко-культурного контекста, эстетических вкусов и нравственных потребностей общества.
   Ключевые слова: жанровые разновидности, комедия нравов, сентиментальная комедия, комедия нравов смешанного типа, жанрово-стилевая эволюция, социокультурная детерминированность, рококо, барочно-классицистическая и рокайльно-сентиментальная модели.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
"Школа Скандалу" Шерідана і проблеми жанрово-стильової еволюції в англійській комедії XVII-XVIII століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net