Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні

Анотації 

Єрмоленко В. М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008.

   Дисертація є комплексним дослідженням теоретико-прикладних проблем системи аграрних майнових правовідносин приватних сільськогосподарських правовідносин. Досліджено правову природу аграрних майнових відносин, а також розкрито сутність аграрних майнових правовідносин як системного явища. Запропоновано виділення аграрної майнової правосуб’єктності. Визначено систему родових об’єктів аграрних майнових правовідносин. При цьому визначено кваліфікаційні ознаки названих об’єктів. Розглянуто правове становище приватних сільськогосподарських підприємств як суб’єктів аграрних майнових правовідносин диференційовано по кожній організаційно-правовій формі таких підприємств. Досліджено правовий режим майна кожного з видів приватно-орендних підприємств як основи їхнії аграрних майнових правовідносин. Розроблено напрями удосконалення аграрного законодавства, що врегульовує аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств.
   Ключові слова: аграрні майнові відносини; аграрні майнові правовідносини; аграрна майнова правосуб’єктність; приватне сільськогосподарське підприємство; організаційно-правова форма приватного сільськогосподарського підприємства; об’єкт аграрних майнових правовідносин; суб’єкт аграрних майнових правовідносин. 

Ермоленко В. М. Аграрные имущественные правоотношения частных сельскохозяйственных предприятий в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право. – Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2008.

   Диссертация представляет собой комплексное исследование теоретических и практических проблем системы аграрных имущественных правоотношений частных сельскохозяйственных предприятий. Исследовано природу аграрных имущественных отношений в рамках “философско-экономической” концепции. Предложено определение аграрных имущественных отношений. Выделено специфику аграрных имущественных отношений и осуществлено разграничение аграрных имущественных отношений от смежных гражданско-правовых и хозяйственно-правовых имущественных отношений. Раскрыта сущность аграрных имущественных правоотношений как системного явления, наделенного родовыми признаками и состоящими из совокупности отдельных аграрных имущесвенных правоотношений, наделенных видовыми признаками. Дано определение и выделено особенности сельськохозяйственной деятельности как материального содержания аграрного имущественного правоотношения. Анализ юридической составной аграрного имущественного правоотношения (субъективных имущественных прав и обязанностей) позволил сделать вывод о необходимости выделения аграрной имущественной правосубъектности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
   Выделено систему родовых объектов аграрных имущественных правоотношений, включающую имущество сельскохозяственного назначения, имущественный комплекс сельскохозяйственного предприятия, селекционное достижение, а также сельскохозяйственную продукцию. Каждый из родовых объектов, в свою очередь, состоит из видовых имущественных объектов. При этом определены квалификационные признаки каждой из групп названных объектов.
   Исследовано обобщающее понятие частного сельскохозяйственного предприятия как субъекта аграрных имущественных правоотношений и его соотношение с определенной организационно-правовой формой таких предприятий. Рассмотрено правовое положение частных сельскохозяйственных предприятий дифференцировано по каждой организационно-правовой форме. Обоснована необходимость трансформации сельскохозяйственных хозяйственных обществ в соответствии с требованиями нынешней социально-экономической ситуации в селе, что требует разработки и принятия соответствующего закона. Аргументировано несоответствие модели современных частно-арендных сельскохозяйственных предприятий понятию не только организационно-правовой формы, но и юридического лица вообще, что требует их ликвидации как участников аграрных имущественных правоотношений или легализации с помощью разработки и принятия соответствующего закона.
   Изучен правовой режим имущества по каждой из организационно-правовых форм частных сельскохозяйственных предприятий как основы их аграрных имущественных отношений. Определены состав имущества частных сельскохозяйственных предприятий, особенности формирования их имущественной самостоятельности. Обоснована необходимость создания дополнительных фондов частных сельскохозяйственных предприятий, не определенных законом, и закрепления такой дифференциации на уровне локальных правовых актов каждого из предприятий. Исследованы имущественные отношения членства в фермерском хозяйстве и производственном сельскохозяйственном кооперативе, а также отношения основателей (участников) в других видах частных сельскохозяйственных предприятий.
   Определены направления усовершенствования аграрного законодательства, регулирующего аграрные имущественные отношения частных сельскохозяйственных предприятий. Разработан общий механизм преодоления правовых коллизий, пробелов и других неурегулированностей соотвествующего аграрного законодательства на его основе систематизации. Систематизация производилась, исходя из таких оснований: существование системы объективных аграрных имущественных отношений; наличием системы соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения; существованием государственных органов, в компетенцию которых входит возможность принятия таких нормативно-правовых актов. По этим составляющим дифферециировались и основания необходимости систематизации аграрного законодательства. Предложено систематизировать аграрное законодательство путем его кодификации и создания Аграрного кодекса Украины. В диссертации приведена примерная структура общей части Аграрного кодекса, касающейся регламентации аграрных имущественных отношений. Исследована также правовая модель агрно-арендных отношений частных сельскохозяйственных предприятий, о чем сделаны соответсвующие выводы и предложения.
   Ключевые слова: аграрные имущественные отношения; аграрные имущественные правоотношения; аграрная имущественная правосубъектность; частное сельскохозяйственное предприятие; организационно-правовая форма частного сельскохозяйственного предприятия; объект аграрных имущественных правоотношений; субъект аграрных имущественных правоотношений.

Yermolenko V. M. Agrarian proprietary legal relationships of the private agrarian enterprises in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation research for receiving the academic degree of the Doctorate of Law, specialization 12.00.06 – land law; agrarian law; environmental law; natural recourses law.- National Academy of Law in the name of the Yaroslav the Wise, Kharkiv, 2008.

   The dissertation is the complex research of the theoretical and practical issues arising from the system of agrarian proprietary relations of private agrarian enterprises. The legal nature of agrarian proprietary relations was researched and the essence of agrarian proprietary relations as a systemic phenomenon was discovered. The separation of the agrarian proprietary legal personality was proposed. The system of family objects of agrarian proprietary relations was determined. Qualification characteristics of the abovementioned items were also determined. The legal status of the private agricultural enterprises as the subjects of the agrarian proprietary legal relationships was envisaged and differentiated according to each organizational-legal form of these enterprises. Legal status of the property of the each type of the private-lease enterprises as the basis of their agrarian proprietary legal relations was researched. The direction of improvement of the agrarian legislation that regulates the agrarian proprietary legal relationships of the private agricultural enterprises.
   Key words: agrarian proprietary relationships; agrarian proprietary legal relationships; agrarian proprietary legal personality; private agricultural enterprise; organizational legal form of private agricultural enterprise; object of agrarian proprietary legal relationships; subject of agrarian proprietary legal relationships.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net