Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI – ХІХ століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI – ХІХ століть

 Анотації

Ткаченко О. Г. Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI – ХІХ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

   Дисертація – перше системне дослідження жанру елегії в українській літературі XVI – ХІХ століть як репрезентативного етапу становлення й утвердження дискурсивної практики цього жанру. У ній уперше розглядаються в історико-типологічному аспекті жанрова генеза елегії, її функціонування в давній поезії. Проаналізовано кращі зразки елегійної лірики давньоукраїнських поетів, осібно Г. Сковороди, та поетів ХІХ століття – Л. Боровиковського, А. Метлинського, М. Петренка, В. Забіли, Т. Шевченка, О. Кониського, Л. Глібова, С. Руданського, Ю. Федьковича, С. Воробкевича, Я. Щоголева, М. Старицького, В. Cамійленка, П. Грабовського, І. Франка, Лесі Українки та інших, у творчості яких елегія оформилася в оригінальний самобутній ліричний жанр. При цьому простежуються її еволюція, особливості художнього світу, образна система, поетика.
   У дослідженні розвиток елегійної поезії в літературному процесі України XVI – XIX ст. розглядається в таких аспектах: елегія як теоретична проблема; елегія як історико-літературне явище; жанрові модифікації елегії у творчості найяскравіших її репрезентантів. Визначальними стали такі складники елегії, як самодостатність художньо-ліричної системи, змістовно-емоційна тональність, форма ліричного наративу, особливості вираження авторського світовідчуття та характер образності.
   У роботі висвітлена модифікація жанру на різних етапах літературного процесу в контексті розвитку естетичної свідомості, розкриті його національні особливості, обумовлені поетичними традиціями і менталітетом українського народу, визначені типологічні риси жанру – стійкого естетичного феномена, який упродовж багатовікової історії зберігає змістовно-поетичні константи.
   Ключові слова: історико-літературний процес, елегія, бароко, романтизм, реалізм, модернізм, типологія жанру, модифікація елегії, поетика.

Ткаченко Е. Г. Развитие жанра элегии в украинской литературе XVI – XIX веков. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2006.

   Диссертация – первое системное исследование жанра элегии в украинской литературе XVI – XIX веков, являющихся репрезентативным этапом становления и утверждения дискурсивной практики этого жанра. Элегия – один из самых древних и распространенных лирических жанров мировой литературы. Рассмотренная в диссертационном исследовании украинская элегия препарирована в таких аспектах: теоретическая проблема, историко-литературное явление, жанровые модификации. Это способствовало осмыслению элегии как отдельной художественно-эстетической реалии, имеющей специфическую эмоциональную тональность, форму нарратива, особенности выражения авторского “Я” и определенную образную картину.
   Системный анализ элегической поэзии от истоков до начала ХХ века способствовал освещению истории возникновения и развития её в древнеукраинском литературном процессе; позволил проследить трансформацию и модификацию жанра в творчестве поэтов; определить национальное своеобразие украинской элегии и основные константы её поэтики; установить типологию жанра и характерные особенности его разновидностей; обобщить отдельные аспекты теории жанра и развитие украинской научной мысли в этой сфере.
   На фоне традиций античной элегической поэзии, а также на основе анализа этапов существования элегии в мировой практике становятся очевидными национальное своеобразие и специфика жанра, чему и посвящена диссертация.
   На основании анализа лучших образцов элегической лирики древнеукраинских поэтов, отдельно Г. Сковороды, поэтов ХIХ века – Л. Боровиковского, М. Шашкевича, А. Метлинского, М. Петренко, В. Забилы, Т. Шевченко, О. Коныского, Л. Глибова, С. Руданского, Ю. Федьковича, С. Воробкевича, Я. Щоголева, М. Старицкого, В. Самойленко, П. Грабовского, И. Франко, Леси Украинки и других – прослеживается эволюция жанра. В их творчестве элегия достигла такого уровня, который поставил её в один ряд с лучшими образцами мировой поэзии.
   В исследовании рассматривается латиноязычная элегия как своеобразное звено, соединяющее собственно украинскую элегию с античной. Развиваясь на украинской почве, она стала синтезом античных традиций и гуманистических идей эпохи Возрождения.
   В работе предложена следующая классификация древнеукраинской элегии: духовная, светская (историко-патриотическая, социальная, любовная), лямент (плач) как синтез элегии и панегирика. Элегическая поэзия Г. Сковороды объединила религиозное и светское начала.
   Литературный процесс ХIХ века рассматривается как взаимодействие и взаимовлияние двух основных литературно-художественных систем. Романтизм – самое устойчивое направление развития лирической поэзии – стал благодатной почвой для элегии. С элегическим творчеством Л. Боровиковского, М. Шашкевича, А. Метлинского, М. Петренко, В. Забилы, Я. Щоголева, О. Коныского, Л. Глибова, С. Руданского, Ю. Федьковича, С. Воробкевича, Я. Щоголева в украинской литературе утвердился новый тип поэзии – романтическая элегия, особенность которой состоит в оригинальности образной системы, наличии определенных тропов и стилистических фигур, в традиционном эмоциональном ключе, подобном народнопоэтическому.
   Реалистические мотивы украинской элегии отчетливо прозвучали в творчестве Т. Шевченко, неоспоримое новаторство которого проявилось во всех тематических и жанровых разновидностях элегической поэзии. Т. Шевченко создал новый тип элегии, которая в дальнейшем определяет развитие жанра.
   Украинская элегия второй половины XIX века свидетельствует о продуктивном развитии традиций Т. Шевченко. Реалистические элегии М. Старицкого, В. Самойленко, П. Грабовского, И. Франко, Леси Украинки и других, органически соединивших отечественные и европейские традиции, способствовали усилению психологического анализа душевного состояния человека, его духовных исканий, что привело к проблемно-тематическим и образным изменениям стиха, возникновению новых принципов и форм поэтического мышления.
   Период развития элегии конца XIX – начала ХХ века характеризуется влиянием модернизма, которое прослеживается в элегической поэзии И. Франко и Леси Украинки.
   Элегический жанр в украинской литературе стал формой выражения художественно-поэтического сознания, связанного с менталитетом украинского народа; с точки зрения типологических черт жанра элегия состоялась как эстетический феномен, сохраняющий содержательно-поэтические константы на протяжении многовековой истории.
   В работе использован научный аппарат, дающий возможность представить рассматриваемую проблему в необходимых дефинициях.
   Ключевые слова: историко-литературный процесс, элегия, барокко, романтизм, реализм, модернизм, типология жанра, модификация элегии, поэтика.

Tkachenko O.G. “The Development of The Elegy in Ukrainian literature of XVI – XIX Cent.” – Manuscript.

The thesis for the Scholarly Degree of a Doctor of Philology in speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Taras Shevtchenko Kyiv National University, 2006.

   The thesis is the first systematic analysis of the elegy in Ukrainian poetry from the ancient times up to the beginning of the XXth century. For the first time the sources of the elegy and its place in the old-time Ukrainian poetry have been explored as to the historical and typological aspect of the genre. The evolution of the elegy has been traced on the basis of the analysis of the best elegiac lyric examples of Ukrainian poets, especially G. Skovoroda, and the poets of the XIXth century L. Borovikovski, A. Metlinski, M. Petrenko, V. Zabila, T. Shevchenko, O. Konyski, L. Hlibov, S. Rudanski, U. Fedkovich, S. Vorobkevich, Y. Shchoholev, M. Staritski, V. Samiylenko, P. Grabovski, I. Franko, L. Ukrainka and others whose works helped to obtain the qualities of elegy as an original poetic genre.
   The proposed scientific research treats the elegy as to the following aspects of its development: the elegy as a theoretical problem; the elegy as a historical and literary phenomenon; various genre modifications of the elegy in the works of its best representatives. Such characteristics of the elegy as self-sufficiency of its artistic and poetic system, its emotional key, lyric narration form, imagery character, and the peculiarities of expressing the author’s world outlook are considered as the most important ones.
   The work highlights the genre modification on various stages of the literary process in the context of development of aesthetic perception; reveals the national peculiarities of the genre with its poetic traditions and the mentality of Ukrainian people, defines the typological features of the genre as a stable aesthetic phenomenon, maintaining the best poetic constants throughout the centuries-old Ukrainian history.
   Key words: historical and literary process, elegy, barokko. romanticism, realism, modernism, the typology of the genre, the modification of the elegy, poetic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI – ХІХ століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net