Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)

 Анотації

Венгринюк М.І. “Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

   У дисертації крізь призму комунікації розкрито функціонально-прагматичний, образотворчий потенціал внутрішнього адресата у прозовому тексті. Внутрішній адресат розглядається як конструктивно-креативний елемент української прози ХХ століття.
   На основі детального вивчення фактичного матеріалу (картотека налічує близько 4000 карток) виявлено й проаналізовано такі функції внутрішнього адресата у прозовому тексті: імпліцитно-орієнтаційну, діалогічно-прогресійну, фреймово-актуалізаційну, когезійну.
   У роботі висвітлено функціонально-комунікативне навантаження засобів адресації (непрямих мовленнєвих актів, пресупозиції, засобів паралінгвістики), що великою мірою пов’язані із виявленням імпліцитних значень художнього (прозового) тексту, з його латентними образотворчими стратегіями.
   Ключові слова: внутрішній адресат, адресатна прогресія художнього тексту, адресація, адресант, фрейм, інтеракція, діалог, комунікативний акт, комунікативний хід, рецепція, імпліцитність, когезія, образ.

Венгринюк М.И. “Адресат в художественном тексте (на материале украинской прозы ХХ века)”. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ивано-Франковск, 2006.

   Диссертационное исследование раскрывает функционально-прагматический, образотворческий потенциал внутреннего адресата в прозаическом тексте. Внутренний адресат рассматривается как конструктивно-креативный элемент украинской прозы ХХ века.
   В диссертации, учитывая специфику коммуникативной организации прозаического текста (во-первых, наличие собственно нарративных и интеракционных сегментов), установлена типология внутреннего адресата. Указано, что в нарративе актуализируются такие виды внутреннего адресата: формальный внутренний адресат; окказиональный внутренний адресат; внешний адресат на позиции внутреннего с полным или частичным выделением референтного признака; обобщенно-личностный адресат.
   Установлено, что типичной сферой актуализации внутреннего адресата в прозаическом тексте являются интеракционные сегменты, раскрывающие в наибольшей степени природу того, кому адресуется сообщение. Виды внутреннего адресата здесь рассматриваются в связи с направленностью сообщения к личности-антропоцентру; направленностью сообщения адресанта на себя или на другого; количеством адресатов; непосредственностью/опосредованностью манифестации адресата; дистанционированностью адресата; способностью адресата выражать оценку; эксплицитностью/имплицитностью актуализации адресата; определенностью/неопределенностью того, к кому направлено сообщение; коммуникативным сотрудничеством адресата с адресантом.
   На основании детального изучения фактического материала соискателем проанализированы функции внутреннего адресата в прозаическом тексте: имплицитно-ориентационная, отображающая формирование латентной перспективы художественного текста, диалогично-прогрессионная, представляющая прагматическое развёртывание диалога, фреймово-актуализационная, определяющая реализацию текстоориентированного фрейма, когезийная (смыслоинтегрирующая).
   В работе освещается функционально-прагматическая нагрузка средств адресации (косвенных речевых актов, пресуппозиции, средств паралингвистики), связанных с раскрытием имплицитных значений прозаического текста, с процессом формирования образа внутреннего адресата в латентной проэкции.
   На основании анализа текстов украинской прозы ХХ века установлено, что косвенные речевые акты, активизируясь на фоне коммуникативного взаимодействия адресанта и адресата, представляют множественность способов манифестации скрытой информации. Доказано, что в художественном тексте указанное средство адресации выполняет такие функции: импликационную, манипулятивно-интенциональную, конфликтно-коректирующую.
   В диссертационном исследовании подтверждено, что коммуникативным фоном процесса кодирования и декодирования информации является пресуппозиция. Указанная категория, активизируя фоново–прагматические знания собеседников, выступает в первую очередь сигналом речевой компетенции адресанта и адресата. В художественном тексте пресуппозиция выполняет такие функции: компрессивную, идентификационно-образную, активизационно-метафорическую, регулировочно-контактную, оценно-характеризирующую.
   В работе доказано, что важным средством адресации в художественном тексте являются паралингвистические актуализаторы. Активизируясь в различных парадигмах интерперсональных взаимодействий, они могут проектировать различные модификации смысла высказывания (модификационно-смысловая функция), эксплицировать латентный антропоцентр коммуникативной интеракции – скрытый адресат (экспликационно-образная функция); кодировать увеличение/сокращение речевой дистанции между собеседниками (дистанционно-устанавливающая функция), усиливать вербальный план высказывания адресанта дополнительной (имплицитной) информацией (компенсационно-речевая функция).
   Ключевые слова: внутренний адресат, адресатная прогрессия художественного текста, адресация, адресант, фрейм, интеракция, диалог, коммуникативный акт, коммуникативный ход, рецепция, имплицитность, когезия, образ.

Vengrynyuk M.I. "The Addressee in the Fiction Text (on the Material of the Ukrainian Prose of the 20th Century)". – Manuscript.

Thesis for the Candidate's Degree in Philology on Speciality 10.02.01 – the Ukrainian Language. – Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk, 2006.

   In the thesis the functional-pragmatic and character-creating potential of the inner addressee in the prose text is revealed in the light of communication. The inner addressee is regarded as the constructive-creative element of the Ukrainian prose of the 20th century.
   On the basis of the in-depth study of the facts (the card index contains up to 4000 cards) the following functions of the inner addressee in the prose text were identified and analyzed: implicit-orientational, dialogic-progressive, frame-actualizational, cohesive.
   The paper contains the analysis of the functional-communicative load of the addressing means (indirect speech acts, presupposition, paralinguistics means) having a strong connection with the revealing of the implicit meanings of the fiction (prose) text with its latent character-creating strategies.
   Key words: inner addressee, addressing progression of the fiction text, addressing, addresser, frame, interaction, dialogue, communicative act, communicative progress, reception, implicitness, cohesion, character.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net