Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові

 Анотації

Векуа Н.В. Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006.

   Дисертація присвячена дослідженню антонімічних відношень, які виникають між якісними прикметниками, з’ясуванню специфіки їх мовної реалізації, виявленню особливостей розвитку та функціонування (паралельного або непаралельного) протиставних відношень між членами антонімічних пар. У роботі з’ясовано теоретичні засади вивчення антонімії, її розвиток, формування та функціонування; визначено склад та структуру лексико-семантичної групи параметричних якісних прикметників, внутрішня організація якої базується на протиставленні; здійснено семантичний аналіз якісних прикметників, які протиставляються; на фактичному матеріалі простежено за виникненням та функціонуванням протиставних відношень між якісними прикметниками; окреслено межі антонімії якісних прикметників шляхом виокремлення груп, в яких один з членів типової антонімічної пари функціонує без протилежного члена; виявлено та описано парадигматичні та синтагматичні характеристики антонімічних лексем.
   Ключові слова: антонімія, антонімічні відношення, якісні прикметники, лексико-семантична група, семантичний аналіз, антонімічна пара, парадигматичні характеристики, синтагматичні характеристики.

Векуа Н.В. Антонимия качественных прилагательных в современном украинском языке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. – Киев, 2006.

   Диссертация посвящена изучению антонимических отношений, возникающих между качественными прилагательными в современном украинском языке, определению специфики их языковой реализации, выяснению особенностей возникновения и функционирования противопоставления между членами антонимической пары.
   В работе определены теоретические основы изучения антонимии, ее развития, формирования и функционирования. Продуктивность антонимии позволяет квалифицировать ее как одну из важных универсалий лексико-семантического уровня языка. Установлено состав и структуру лексико-семантической группы параметрических качественных прилагательных, внутренняя организация которой основывается на противопоставлении; проведен семантический анализ антонимичных качественных прилагательных. На основе фактического материала проведены наблюдения за возникновением и функционированием антонимических отношений между качественными прилагательными; определены границы антонимии, в результате чего выделены группы, в которых один из членов типичной антонимической пары выступает без противоположного члена.
   Семантическая структура членов антонимической пары состоит из трех типов семантических компонентов: общие, несовместимые контрарные и безэквивалентные семы. Общие семы обуславливают соединение антонимов в одну антонимическую парадигму; несовместимые контрарные семы определяют наличие диаметральной противоположности, они взаимно исключают и взаимно предполагают друг друга; безэквивалентные семы указывают на дополнительную информацию в содержании только одного из членов антонимической пары.
   В диссертационной работе выделены критерии, на основании которых выделяются антонимичные качественные прилагательные: 1) противоположность значений; 2) принадлежность к одному лексико-грамматическому классу слов; 3) соотношение понятий, называемых этими словами; 4) совпадение лексической сочетаемости; 5) одинаковое емоционально-стилистическое оформление (для полных антонимов).
   Характерной особенностью антонимии качественных прилагательных выступает градуальность их оппозиций. Члены градуальных оппозиций характеризуются различной степенью или градацией одного и того же признака.
   В диссертации осуществлен анализ антонимичных качественных прилагательных с учетом их парадигматических и синтагматических характеристик. Парадигматические отношения существуют как потенциальные и характеризуются одинаковым компонентным составом семантических структур антонимичных слов, противостоящих лишь по одному признаку, существенному как для их оппозиции, так и для выражения одной из разновидностей противоположности. Значимость лексических единиц реализуется через противопоставления членов парадигмы. Синтагматические отношения между антонимичными качественными прилагательными основываются на законах семантического согласования, единой понятийной и функциональной сферой их употребления.
   Установлено, что антонимия как противопоставление является понятием абсолютным, а качественные прилагательные, которые противопоставляются, относительны и различаются степенью антонимичности. Основная языковая сущность антонимии – выражение функции противоположности, поляризации значений слов в тождественных позициях. Антонимы можно квалифицировать как слова, максимально приспособленные для выражения функции противопоставления.
   Ключевые слова: антонимия, антонимические отношения, антонимическая пара, качественные прилагательные, лексико-семантическая группа, семантический анализ, парадигматические характеристики, синтагматические характеристики.

Vekua N.V. Antonymy of qualitative adjectives in Modern Ukrainian language. – Manuscript.

The dissertation for attaining the scientific degree of Candidate of Philological sciences, specialty 10.02.01. – Ukrainian language. – Drahomanov’s National Pedagogical University, Kuyv, 2006.

   The dissertation deals with the research of antonymous relations between qualitative adjectives, revealing the specific character of development and functioning (parallel or unparallel) of opposite relations between the members of antonymous pairs. The theoretical principles of learning the antonymy, its development, forming and functioning have been established; the compound and structure of lexical and semantic group of parametric opposite qualitative adjectives have been discovered; the semantic analysis of qualitative adjectives, which are opposite has been done; the origin and functioning of opposite relations between qualitative adjectives have been settled according to the factual material; the concrete groups with one opposite member have been singled out. In the research work the description of paradigmatic and a syntagmatic characteristic of antonymous lexemes has been given.
   Key words: antonymy, antonymous relations, qualitative adjectives, lexical and semantic group, semantic analysis, antonymous pair, paradigmatic characteristics, syntagmatic characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net