Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Англомовний корпоративний дискурс
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Англомовний корпоративний дискурс

 Анотації

Ананко Т.Р. Англомовний корпоративний дискурс. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, 2007.

   Дисертація присвячена аналізу лінгвопрагматичних та соціолінгвістичних особливостей корпоративного дискурсу. У роботі обґрунтовано виділення корпоративного дискурсу, подано його визначення, виокремлені основні компоненти, проаналізовані лексичні шари, які складають корпоративний дискурс та відрізняють його від інших різновидів.
   Корпоративний дискурс реалізується в інституційній сфері, а також виявляється в міжособистісних стосунках. Виділено шість типових комунікативних ситуацій з різними адресантно-адресатними характеристиками. Доведено, що комунікативну поведінку учасників зумовлюють передусім цінності корпоративної культури компанії. Визначено основні напрями реалізації корпоративного іміджу, які охоплюють рекламні та PR кампанії. Вивчено засоби створення корпоративного іміджу у віртуальному просторі.
   У дисертації проаналізовані комунікативні риси поведінки керівників великих компаній, які репрезентують директивний і демократичний стилі менеджменту, виявлені засоби реалізації гендерного фактору, вивчені комунікативні стратегії й тактики в корпоративному контексті.
   Ключові слова: корпоративний дискурс, корпоративна культура, адресантно-адресатна конфігурація, корпоративний імідж, стиль керівництва, комунікативні стратегії й тактики.

Ананко Т.Р. Англоязычный корпоративный дискурс. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена изучению лингвопрагматических и социолингвистических особенностей корпоративного дискурса. В исследовании обосновано место корпоративного дискурса в дискурсивной парадигме, дано определение корпоративного дискурса, выделены зоны его пересечения с другими разновидностями дискурса (рекламным, аргументативным, конфликтным, директивным, информативным).
   В работе обоснована зависимость корпоративного дискурса от основных ценностей корпоративной культуры компании, что находит отражение как в коммуникативных ситуациях с различной адресантно-адресатной конфигурацией, так и в стратегиях формирования корпоративного имиджа, которые представлены рекламною и PR-кампаниями.
   Анализ прагматических особенностей корпоративного дискурса позволяет выделить шесть типичных коммуникативных ситуаций в корпоративном контексте, которые имеют следующую адресантно-адресатную конфигурацию: (1) администратор – подчинённый, (2) коллега – коллега, (3) менеджер компании – кандидат на должность, (4) менеджер компании – клиент, (5) менеджер
компании – партнёр, (6) менеджер компании – конкурент. Каждая из моделей предполагает реализацию определённой цели и выбор соответствующих коммуникативных стратегий.
   В исследовании проанализированы лексические особенности корпоративного дискурса, которые заключаются в широком использовании следующих пластов лексики: общих терминов делового языка, специальных отраслевых терминов, профессиональной лексики и корпоративного жаргона, а также общелитературной и разговорной лексики. Изучены особенности корпоративного дискурса в виртуальном пространстве, проанализированы структура и цветовое оформление корпоративных сайтов.
   В работе на основе выступлений, интервью руководителей крупных компаний выделены два основных стиля управления – директивный и демократический, рассматриваемые как модели вербального поведения в корпоративном дискурсе. Отмечается, что для директивного стиля характерна категоричность высказываний, реализуемая за счёт соответствующих стратегий, а также проявление авторитарности и эгоцентричности коммуниканта. Особенностью демократического стиля руководства можно считать проявление солидарности с собеседником, партнёрских отношений с сотрудниками, акцентирование внимания на командной работе.
   Гендерний фактор в корпоративном дискурсе проявляется в том, что многие компании декларируют приверженность политике гендерного равенства, что выражается в таком элементе корпоративной культуры как “разнообразие” diversity. Гендерный фактор учитывается при анализе стилей руководства, в частности директивного, поскольку женщинам-руководителям, также как и мужчинам, свойственно авторитарное коммуникативное поведение.
   В диссертации также представлена классификация основных коммуникативных стратегий и тактик в корпоративном дискурсе, основывающаяся на общих коммуникативных намерениях коммуникантов – направленность на сотрудничество или на конфликт. Соответственно выделяются кооперативные коммуникативные стратегии (аргументативная, информативная, побудительная) и конфликтные, которые включают стратегии конфронтации и компромисса.
   Ключевые слова: корпоративный дискурс, корпоративная культура, адресантно-адресатная конфигурация, корпоративный имидж, стиль руководства, коммуникативные стратегии и тактики.

Ananko Tatyana R. English Corporate Discourse. – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Vasyl Karazin National University, Kharkiv, 2007.

   The study focuses on linguistic and pragmatic analysis of the corporate discourse. The results of the research make it possible to characterize corporate communication as a separate type of discourse and suggest a definition of the corporate discourse. The thesis studies the main components of the corporate discourse as well as lexical layers that constitute the semantic basis of the corporate discourse and distinguishes it from other types of discourse.
   The study proves that the corporate discourse is realized in the institutional sphere as well as within interpersonal relations. The analysis results in singling out six models of the addresser-addressee configuration in the corporate discourse, the communicative behaviour of participants being predetermined by the values of the corporate culture. It was established that the ways of realization of corporate image may combine the advertising and PR campaigns. The thesis studies means of realization of corporate image in the Internet.
   The paper focuses on the analysis of communicative features of business leaders that represent directive and participative management styles. The study determines the ways of expression of gender factor in the corporate communication. The research studies main communicative strategies and tactics within the corporate discourse.
   Key words: corporate discourse, corporate culture, addresser-addressee configuration, corporate image, management style, communicative strategies and tactics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Англомовний корпоративний дискурс

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net