Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві

Анотації 

Гарбовський Л.А. Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Академія адвокатури України. – Київ, 2008.

   Робота присвячена комплексному дослідженню проблем забезпечення застосування в кримінальному процесі конфіскації майна як виду додаткового покарання та кримінально-процесуального засобу. У ній досліджуються історичні умови розвитку законодавчого регулювання застосування конфіскації майна, визначено шість етапів розвитку нормативно-правового регулювання забезпечення застосування конфіскації майна. На основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних учених-процесуалістів визначено поняття „забезпечення конфіскації майна” та особливості її застосування в кримінальному процесі.
   Автором обґрунтовано положення про необхідність законодавчого закріплення загального правила застосування конфіскації засобів, знарядь вчинення злочину, речей, здобутих злочинним шляхом, у чинному КПК України і запропоновано виключити положення про їх застосування із Особливої частини КК України. Внесено пропозицію до речових доказів віднести також будь-який дохід чи прибуток, отриманий від речей, нажитих злочинним шляхом, та унормувати вирішення питання про їх конфіскацію завдяки внесенню змін до ст. ст. 78 та 81 КПК України.
   За даними матеріалів анкетування практичних працівників і на підставі виконаного дослідження, автор пропонує ряд змін і доповнень до статей 125, 126, 177, 179 КПК України з метою вдосконалення практики забезпечення застосування конфіскації майна та речових доказів.
   Ключові слова: конфіскація, майно, покарання, спосіб, забезпечення застосування, кримінально-процесуальний засіб.

Гарбовский Л.А. Процессуальное обеспечение конфискации имущества в уголовном судопроизводстве – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Академия адвокатуры Украины. – Киев, 2008.

   Работа посвящена комплексному исследованию проблем обеспечения применения в уголовном процессе конфискации имущества как разновидности дополнительного наказания и уголовно–процессуального средства. В работе исследуются исторические условия развития законодательного регулирования применения конфискации имущества, определено шесть этапов нормативно-правового регулирования обеспечения применения конфискации имущества, а именно:
   - первый – до X века, характерен тем, что конфискация применялась у Киевской Руси поначалу на основе обычаев, а в последующем - в соответствии с „Законом Руським”;
   - второй – с XI до конца XV века, характерен применением конфискации на территории Украины на основании закона „Руська Правда”;
   - третий – 1497–1653 год. Этот этап примечательный тем, что конфискация применялась на основе Судебника Ивана III (1497 г.), Судебника Ивана IV (1550 г.), Соборного Уложения (1649 г.), Литовского статута (его издания – 1529, 1566, 1588 годы), законодательства Речи Посполитой, Луцкого трибунала (1578 г.), Украинского трибунала (1579 г.);
   - четвертый – 1653–1917 годы. На преобладающей территории Украины действуют нормативно-правовые акты России, которыми ограничивается применение конфискации (1785 г.), упраздняется конфискация как мера наказания (1802 г.), возобновляется частично (1832 г., 1845 г.) и исключается полностью из перечня уголовных наказаний (1903 г.). Украинские казаки в это время пользуются нормами статей Богдана Хмельницкого (1654 г.) и Конституцией Пилипа Орлика (1710 г.);
   - пятый – 1917–2000 год. Основной особенностью этого этапа было то, что конфискация возобновляется как мера наказания и включена в Основы законодательства СССР, а также в УК союзных республик. Во времена Украинской Народной Республики (1917-1920 г.г.) принимается Конституция УНР, в которой конфискация исключается из перечня уголовных наказаний, а применяется только специальная конфискация. До 2001 года действует УПК и УК Украины, принятые во времена Советского Союза;
   - шестой – с 2001 года действует УПК Украины принятый 28.12.1960 года с изменениями дополнениями и действующий УК Украины 2001 года.
   На основе анализа трудов отечественных и зарубежных ученых-процессуалистов раскрыто понятие „обеспечение конфискации имущества” и особенности ее применения в уголовном процессе.
   Автором обосновано положение о необходимости законодательного закрепления общего правила применения конфискации орудий и средств совершения преступления, имущества, полученного в результате совершения преступления в действующем УПК Украины и исключить из Особенной части УК Украины положение об их применении. Внесено предложение к вещественным доказательствам отнести также любые доходы или прибыль, полученные от имущества, приобретенного преступным путем и урегулировать решение вопроса об их конфискации путем внесения изменений в ст. ст. 78 и 81 УПК Украины.
   Путем изучения и обобщения материалов анкетирования практических работников, а также на основании результатов исследования автор предлагает ряд изменений и дополнений у статьи 125, 126, 177, 179 УПК Украины с целью совершенствования практики обеспечения применения конфискации имущества и вещественных доказательств.
   Ключевые слова: конфискация, имущество, наказание, способ, обеспечение применения, уголовно-процессуальное средство.

Garbovskiy L.A. The judicial providing of confiscation of property in a criminal legal procedure. - Manuscript.

Dissertation is about competition for academic degree of the candidate of law science under the specialty 12.00.09- criminal process and criminalistics; legal expertise- The Academy of Advocacy of Ukraine. – Kiev, 2008.

   The research is dedicated to the complex study of problems of application in criminal procedure of confiscation of property as variety of additional punishment and criminally - judicial mean. There investigate the historical terms of development of the legislative adjusting of application of confiscation of property, are determined the six stage of development of normatively-legal regulation, are probed on application of confiscation of property. On the basis of analysis of labours of domestic and foreign scientific processualists a concept “Providing of confiscation of property” and features of its application is exposed in criminal procedure.
   An author is ground position about the necessity of the legislative fixing of general application of confiscation of instruments and facilities of commission of crime rule, things, and commission of crime in operating Criminal code of practice of Ukraine got as a result and to eliminate position about their application from Special part of Criminal code of Ukraine. Suggestion is borne about material evidence to refer the some unearned income or profit as a result of criminal way and normalize the decision of answer about their confiscation by the way of entering variation at the article 78 and 81 Criminal code of Ukraine.
   According to the data summing up of materials of the polling practical worker and on the basis of results of research an author offers the row of changes and additions at the article 125, 126, 177, 179 Criminal code of practice of Ukraine purposely improvement the practice of providing with an application of confiscation of property and material evidence.
   Keywords: confiscation, property, punishment, method, providing of application, criminally - judicial mean.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!