Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow “Тіні забутих предків“ Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


“Тіні забутих предків“ Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття

 Анотації

Бестюк І.А. „Тіні забутих предків” Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2006.

   У дисертації здійснено нову інтерпретацію повісті „Тіні забутих предків” на підставі концепції міфологічного символізму, засадничим принципом якої стала теорія символічних форм німецького ученого Е.Кассірера. Наукова ефективність методу уможливлює осмислення міфопоетики повісті на рівні форм споглядання (простір, час, число), на рівні форм життя, тобто визначення суб’єктивної дійсності у міфологічній свідомості дешифрує специфіку міфогенного імпресіонізму, у межах якого розглядається тотемічний символізм як засіб індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті „Тіні забутих предків” ставиться в залежність від суміжних видів мистецтва: образотворчого (символіка колористичного нюансування), музики (динамічна організація тексту засобами евфонії й евритмії) і кінематографу (на рівні структури), – і детермінує її синестезійну природу.
   Ключові слова: архетип, міф, міфема, міфологема, мономіф, міфопоетика, ритуал, сакральність / профанність, символ, модернізм, неоміфологізм, візійний світ, авторський міф, міфогенність імпресіонізму.

Бестюк И. А. „Тени забытых предков” Михаила Коцюбинского: феномен текста в контексте неомифологизма украинской литературы начала ХХ столетия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. – Харьков, 2006.

   Объект исследования – целостное и методологически выдержанное изучения феномена повести Михаила Коцюбинского „Тени забытых предков” (1911) с позиции современной антропологической науки, а также с учетом типологической сходности с драмой-феерией Леси Украинки „Лесовая песня” (1911), драмой Спиридона Черкасенка „Сказка старой мельницы” (1913) и драмой Александра Олеся „Над Днепром” (1911), которые в начале ХХ столетия в русле общеевропейской литературной традиции формируют новую эстетику – неомифологизма, или модернизированного мифологизма.
   Предмет исследования (явление неомифологизма) рассматривается как определяющая составная часть национального литературного процесса и явление, органически вписанное в европейский контекст Нового Времени. Неомифологизм развивается по принципу наследственности: Ваґнер – Ницше – критики „Української хати” с учетом всех возможных ответвлений. Концептуальные пункты, – „образцовость искусства древних”, „синтез искусств”, „народ”, „религия”, – акцентированные апологетами неомифологизма, трактуются как точки отсчета и, своего рода, базовый стержень модерного мифологизма, что, однако, предусматривает нанизывание других примет. Культурологические концепты неомифологизма отображаються в поэтике художественных произведений начала ХХ столетия и определяют авторское мифотворчество.
   В диссертации представлен комплексный анализ критериев оценки повести (эстетический; критерий формализма; социологический; постмодерный критерий: психоаналитический, мифопоетический, екзистенционный, гендерный), что верифицирует поэтику открытого произведения (У.Эко). Понимание мифопроизведения „Тени забытых предков” М.Коцюбинского как целостного, завершенного и самобытного становится возможным благодаря переплетению и нерассхождению мифологических (1) форм созерцания (пространство, время, число), (2) форм жизни и (3) форм мышления. Поэтому была разработанная новая методологическая концепция мифологического символизма, базовой опорой которой стала теория символических форм германского ученого Э.Кассирера. Совершается уточнение ряда терминологических понятий. Научная эффективность метода дешифрует специфику мифогенного импрессионизма, в рамках которого рассматривается тотемический символизм как средство индивидуализации героев. Самобытность модерной поэтики повести „Тени забытых предков” ставиться в зависимость от смежных видов искусства: изобразительного (символика цветового нюансирования), музыки (динамическая организация текста средствами эвфонии и эвритмии) и кинематографа (на уровне структуры), – и детерминирует ее синестезийную природу. Изучение феномена повести Михаила Коцюбинского „Тени забытых предков” убеждает в том, что авторское мифотворчество концентрует не только нюансы интимной жизни, характеризирует психодуховную сферу писателя, а и включает феноменальную силу воздействия на духовную жизнь нации.
   Ключевые слова: архетип, миф, мифема, мифологема, мономиф, мифопоетика, ритуал, сакральность / профанность, символ, модернизм, неомифологизм, мир визии, авторский миф, мифогенность импрессионизма.

Bestyuk Y.A. „Shadows of Forgotten Forefathers” by Myckailo Kotsiubynskyi: text phenomenon in context of ukrainian of literature neomythologism of bedinning of the XX th century. – Manuscript.

A dissertation for candidate degree of philologicale sciences on speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Kharkiv National University named after V.N. Karasin. – Kharkiv, 2006.

   In dissertation it is proposed the interpretation of romance „Shadows of Forgotten Forefathers” by Myckailo Kotsiubynskyi based on myth-symbolism theory and main principle of symbolic forms conception by German scholar Ernst Cassirer. The myth-symbolism are productive for researching on romance myth-poetics on the level of contemplation forms (space, time, number), of life forms. In this method it is fixing presentations of mental reality of persona and is de-coded the peculiarity of myth-making impressionism; and it is considered the totem symbolism having interpreted to be the vehicle of hero individualization. Originality of modernist poetics of the romance „Shadows of Forgotten Forefathers” is put in dependence on contiguous arts: painting (symbols of colour shades), music (dynamic composition of text by euphony and rhythm) and cinema (structure). The novel is determined to be of synaesthesia essence.
   Key words: archetype, myth, ritual, sacred / profane, symbol, modernism, neomithologism, visionary, autor′s myth, myth-making impressionism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net