Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Етичні основи діяльності слідчого

Анотації 

Гуртієва Л. М. Етичні основи діяльності слідчого. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

   Дисертація є комплексним дослідженням, в якому розглянуто теоретичні та практичні проблеми етичних основ діяльності слідчого щодо порушення та розслідування кримінальної справи.
   Визначено поняття, природу та предмет теорії слідчої етики, а також поняття, зміст та структуру етичних основ діяльності слідчого. Встановлено специфіку взаємодії етичних основ і норм кримінально-процесуального права у правотворчому та правозастосовному аспектах щодо діяльності слідчого.
   З позиції аксіологічного підходу та порівняльно-правового аналізу досліджено достатність правового забезпечення моральнісних цінностей особи на досудових стадіях кримінального процесу відповідно до вимог норм міжнародного права та визначено напрями удосконалення механізму їх правового забезпечення. Визначено морально-правові критерії підстав, умов та меж можливого обмеження права особи на свободу та особисту недоторканність при проведенні слідчих дій та застосуванні запобіжних заходів, зокрема затримання. Визначено систему морально-правових критеріїв допустимості застосування тактичних прийомів проведення слідчих дій вербального характеру. Внесено науково обґрунтовані пропозиції, які спрямовані на вдосконалення чинного законодавства і розробку нового КПК України.
   Ключові слова: етичні основи діяльності слідчого, слідча етика, моральнісні цінності людини, слідчі дії, морально-правова свідомість слідчого.

Гуртиева Л.Н. Этические основы деятельности следователя. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. — Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

   Диссертация является комплексным исследованием теоретических и практических проблем этических основ деятельности следователя при возбуждении и расследовании уголовного дела.
   Проанализированы и систематизированы научные подходы к определению понятия, природы и предмета теории следственной этики, а также сформулировано понятие этических основ деятельности следователя, раскрыты их содержание и структура.
   Обосновывается вывод об интегральной природе теории следственной этики и комплексном, этико-правовом характере ее предмета. Следственная этика определяется как учение о реализации нравственных ценностей, принципов, норм морали в деятельности должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело на досудебных стадиях, которая направлена на обеспечение задач уголовного судопроизводства (ст. 2 УПК Украины) и досудебного производства, в частности, а также в уголовно-процессуальном законодательстве, которое регулирует эту деятельность.
   Обосновывается вывод, что в содержание этических основ деятельности следователя входят явления нравственного и морального характера, которые взаимосвязаны между собой, но не тождественны. Нравственность имеет объективный характер, выражает общепринятые ценности (жизнь, свобода, достоинство, честь человека), идеалы справедливости и гуманизма. Мораль имеет субъективный характер, выражает внутреннюю свободу следователя и самосознательную мотивацию правил морального поведения и моральных оценок, выступает в качестве внутреннего регулятора поведения индивида.
   Понятие этических основ деятельности следователя определяется как система общепринятых нравственных ценностей, принципов и основанных на них норм морали, которые в своей совокупности вместе с нормами уголовно-процессуального права регулируют деятельность следователя.
   Структура этических основ деятельности следователя состоит из таких элементов как: 1) морально-правовое сознание следователя; 2) нравственно-правовой аспект цели, средств, результата деятельности следователя; 3) этико-правовой аспект процесса деятельности, который включает систему уголовно-процессуальных и моральных отношений следователя с субъектами уголовного процесса, а также нормы уголовно-процессуального права, нравственные принципы, нормы морали, которые регулируют эти отношения.
   Проанализирована специфика взаимодействия этических основ и норм уголовно-процессуального права, которые регулируют деятельность следователя, как в правотворческом, так и в правоприменительном аспектах.
   С позиции аксиологического похода определены понятие, виды и содержание нравственных ценностей личности на досудебных стадиях уголовного процесса, а с позиции сравнительно-правового анализа исследована достаточность их правового обеспечения в нормах УПК Украины в соответствии с международными стандартами уголовного судопроизводства и нормами УПК Российской Федерации, республик Беларусь и Казахстан.
   Определены морально-правовые критерии оснований, условий и пределов ограничения права на свободу и личную неприкосновенность при производстве следственных действий и применении задержания.
   При анализе проблем реализации этических основ в правоприменительной деятельности следователя исследованы конфликтные ситуации в правоотношениях следователя с отдельными субъектами досудебного следствия (прокурором, начальником следственного отделения, участниками уголовного процесса), сформулированы предложения, направленные на их предотвращение.
   Исследован морально-правовой аспект места и времени производства следственных действий; допустимости применения тактических приемов производства следственных действий вербального характера, предложена их классификация (1 группа - соответствующие и нормам УПК и нормам следственной этики; 2 группа - формально соответствующие нормам УПК, но недопустимые с точки зрения следственной этики; 3 группа - не соответствующие ни нормам УПК, ни нормам следственной этики).
   Внесены научно обоснованные предложения по усовершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и разработке нового УПК Украины.
   Ключевые слова: этические основы деятельности следователя, следственная этика, нравственные ценности человека, следственные действия, морально-правовое сознание следователя.

Gurtieva L.N. Ethical principles of investigator's activity. - Manuscript.

Thesis for the Candidate of Law degree, specialty 12.00.09 - criminal procedure and criminalistics, forensic enquiry. - Odesa National Academy of Law, Odesa, 2008.

   The thesis is a complex research of theoretical and practical problems of ethical principles investigator's activity dealing with the institution and investigation of criminal case.
   Definition, nature and subject of the theory of investigative ethics as well as definition, contents and structure of investigator's activity ethical principles have been defined in work.
   Such elements included into the structure of ethical principles of investigator's activity as moral and legal consciousness of investigator; moral and legal aspect of aim, means and result of investigator's activity; ethical and legal aspect of investigative practice have been studied.
   According to the axiological approach, comparative and legal analysis of legal provision of person's moral values at the prejudicial stage of criminal procedure under the international legal norms has been researched and the directions of improving of the legal mechanism have been denoted.
   Moral and legal criteria of reasons, conditions and borders of limitation of person's rights to liberty and personal privacy during investigation and preventive measures, specifically detention, have been determined. The system of moral and legal norms which are acceptable in tactical verbal methods of investigation has been determined here. Scientifically substantiated proposals directed to improve legislation in force and to elaborate new CPC of Ukraine have been proposed.
   Key-words: ethical principles of investigator's activity, investigative ethics, person's moral values, investigation, legal consciousness of investigator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Етичні основи діяльності слідчого

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net