Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові

 Анотації

Божеску М.Г. Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 02. 04. – германські мови. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню інгресії та інхоативності як складових зачинності, визначенню їхнього місця в аспектуально-темпоральній парадигмі сучасної англійської мови, моделюванню функціонально-семантичного поля (ФСП) зачинності, а також дослідженню специфіки сполучуваності дієслів ФСП зачинності.
   У процесі системного аналізу встановлено, що концепт зачинності представлений ФСП фазовості. На основі принципів корпусної лексичної граматики та структурно-семантичного аналізу досліджено комбінаторні властивості інгресивних дієсслів (на прикладі begin і start) і копулятивних інхоативних дієслів (на прикладі become, grow, get, turn, come, fall, make та go). У результаті проведеного аналізу доведено, що сполучуваність навіть семантично максимально наближених лексичних одиниць семантично та граматично вмотивована.
   Ключові слова: аспектуальність, зачинність, інгресія, інхоативність, корпусна лексична граматика, сполучуваність, фазовість, функціонально-семантичне поле.

Божеску М.Г. Ингрессия и инхоативность как корреляты начинательной фазовости в современном английском языке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 04. – германские языки. – Черновицкий национальний университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию ингрессии и инхоативности как составляющих начинательности, определению их места в аспектуально-темпоральной парадигме современного английского языка, моделированию функционально-семантического поля (ФСП) начинательности, а также исследованию специфики сочетаемости глаголов ФСП начинательности.
   В процессе системного анализа установлено, что концепт начинательности представлен ФСП фазовости. На основе принципов корпусной лексической грамматики и структурно-семантического анализа исследованы комбинаторные особенности ингрессивних глаголов (на примере begin и start) и копулятивных инхоативных глаголов (на примере become, grow, get, turn, come, fall, make и go). В результате проведенного анализа доказано, что сочетаемость даже семантически максимально приближенных лексических единиц семантически и грамматически мотивирована.
   Ключевые слова: аспектуальность, ингрессия, инхоативность, корпусная лексическая грамматика, начинательность, сочетаемость, фазовость, функционально-семантическое поле.

Bozhesku M.H. Ingression and Іnchoation as the Correlates of the Inceptive Phase in Modern English. – Manuscript.

Dissertation for the Scholarly Degree of Candidate of Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Chernivtsi Yuriy Fed`kovych National University. – Chernivtsi, 2007.

   The dissertation deals with the study of ingression and inchoation as the constituents of inception, their place in the aspectual-temporal paradigm of Modern English as well as to modelling the functional-semantic field of inception. It identifies the structure of the ingressive and inchoative micro-fields as the centre of the functional-semantic field of inception in Modern English, singles out the peculiarities of inceptive verbs combinability, clarifies the semantics of inception and elaborates the typology of inceptive predicates.
   The dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusions, lists of references and an appendix.
   Chapter I is dedicated to the theoretical frame of the modern theory of aspectuality. It gives definitions of the phase sequence, aspect and aspectuality; it investigates the evolution of the notion of aspect in linguistics, assesses the place of the phase sequence in the aspectual-temporal paradigm. For that purpose it analyzes the category of aspectuality, the relation of the phase sequence to the other categories of the aspectual temporal paradigm; the phase and aspect relations; the semantics of the inceptive phase, and the cognitive vision of the concept of beginning.
   Chapter II analyzes the functional-semantic field of inception. By regarding the phase sequence as a functional-semantic field we mean a bilateral unity, the content of which combines the language means of expression that interact (morphological, word-building, syntactic, lexical and contextual) and is connected with the expression of the characteristic features of the action development in time. Special attention is paid to the analysis and definition of the structure of ingressive and inchoative micro-fields, which constitute the nucleus of the functional-semantic field of the inceptive phase in Modern English.
   The lexical units of ingression and inchoation have been analyzed at the level of verbs, phrasal verbs and idioms. There have been identified 16 semantic groups of ingressive units (abstract beginning, beginning of existence or the first appearance, beginning of one‘s favorable attitude, beginning of a certain kind of activity, starting to express one’s feelings and emotions, starting a trip or movement, starting one‘s career etc.) and 18 semantic groups of inchoative units (changes of emotional, mental and physical state of a person, success and career, improving or establishing friendly relations, revealing elation, enthusiasm or excitement, changes of color or shades of color, changes of temperature, shape, quantity, etc.).
   Chapter III explores the peculiarities of the units of inceptive verbal vocabulary combinability (exemplified by the ingressive verbs begin and start and the inchoative copulative verbs become, grow, get, fall, turn, come, make, go) with the help of structural-semantic analysis and the principles of corpus-based lexical grammar. It examines their semantic characteristics, describes the specificity of their combinability; analyzes the semantic groups of lexical units which collocate with these verbs. Taking the ingressive and inchoative copulative verbs as examples we verify the hypothesis according to which a notional verb determines its distribution, all the possible valencies “pre-exist” in the semantics of the verb and realizing them one can foresee all the possible and impossible word-combinations.
   In spite of the seeming similarity of the semantic and functional features of the ingressive verbs begin and start, and of the fact that the dictionaries explain the meaning of each with the help of the other, the investigation revealed considerable differences of their characteristics as to their combinability and functioning. Begin and start have their own peculiarities and constraints of the semantic and syntactic combinability.
   The analysis of the inchoative verbs become, grow, get, turn, come, fall, go and make proves that the inception finds its realization in different syntactic structures with these verbs. The paradigmatic data suggest that copulative inchoative verbs have lexical meaning which does not allow to regard them as auxiliary verbs.
   Key words: aspect, ingression, inchoation, corpus-based lexical grammar, inception, combinability, phase, functional-semantic field.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net