Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України)

Анотації 

Романенко О.А. Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2008.

   У дисертаційній роботі визначено сутність фінансових ресурсів холдингової компанії та розроблено їх класифікацію з метою спрямування аналізу та контролю на оперативне управління процесами їх формування і використання; визначено проблеми та тенденції розвитку торговельних холдингових компаній; запропоновано організаційні моделі аналізу і контролю в системі управління фінансовими ресурсами у холдинговій компанії; вдосконалено форми агрегованої фінансової звітності щодо відповідності її вимогам ефективного управління фінансовими ресурсами з використанням комп'ютерної інформаційної мережі холдингу.
   Удосконалено методику аналізу формування та використання фінансових ресурсів у холдингових компаніях, розроблено пропозиції щодо поліпшення аналізу на рівні холдингового об’єднання і дочірніх підприємств для забезпечення ефективного управління і досягнення оптимального фінансового стану компанії; розроблено методику рейтингової оцінки фінансового стану дочірнього підприємства як елементу інтегральної оцінки формування та використання фінансових ресурсів холдингу.
   Ключові слова: аналіз, контроль, холдингова компанія, дочірні підприємства, ресурси, фінансова звітність.

Романенко О.А. Анализ и контроль формирования и использования финансовых ресурсов холдинговых компаний (на примере торговых холдинговых компаний Украины). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 - бухгалтерский учет, анализ и аудит. - Киевский национальннй торгово-экономический университет, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и методологических аспектов совершенствования анализа и контроля финансовых ресурсов холдинговых компаний в условиях рыночной экономики.
   В диссертации определены экономические интерпретации содержания категории “финансовые ресурсы”, особенно в системе предпринимательских структур как денежных средств, которые находятся в распоряжении предприятий или их объединений и могут быть использованы для осуществления ими хозяйственной деятельности в будущем периоде с целью обеспечения экономических, материальных и духовных потребностей человека, компании и общества.
   Разработана классификация финансовых ресурсов по четырем уровням детализации: по источникам их образования, по срокам привлечения, по признаку платности, по наименованию валюты, что позволяет оперативно осуществлять анализ по данным бухгалтерского учета.
   Определена система информационных потоков для обеспечения анализа формирования и использования финансовых ресурсов в торговой холдинговой компании, которая позволяет осуществлять аналитическую оценку целесообразности и проверки соответствия каждой операции требованиям действующего законодательства и стандартам предыдущего контроля и служит базой принятия оперативных решений относительно формирования источников финансирования и их размещения в активах холдинговой компании.
   Усовершенствованно определение организационно-экономического механизма функционирования холдинговой компании в соответствии с их экономической и юридической сущностью, очерченно их виды в зависимости от типов интеграции, стиля управления и вида деятельности, что позволяет наладить систему анализа и контроля финансовых ресурсов в соответствии с особенностями холдинговой компании.
   Разработан методический инструментарий внутреннего контроля в торговом холдинге относительно деятельности внутренней ревизионной службы и службы внутреннего аудита, который позволит повысить действенность контроля в управлении финансовыми ресурсами торговых холдинговых компаний с целью избежания мошенничеств и ошибок.
   Разработано методику рейтинговой оценки финансового состояния дочернего предприятия как элемента интегральной оценки формирования и использования финансовых ресурсов торгового холдинга, которая заключается в включает два варианта определенных показателей для горизонтального и вертикального (конгломератного) типа холдинга, который дает возможность проведения сравнительного анализа достижений дочерних компаний холдинга и позволяет оперативно обнаруживать реальное финансовое состояние подконтрольных предприятий.
   Предложены модели анализа формирования и использования финансовых ресурсов в торговой холдинговой компании, определены показатели горизонтального и структурного анализа с целью обеспечения стойкого финансового состояния всех предприятий холдинга.
   Внесены предложения относительно улучшения планирования внешнего аудита финансовых ресурсов в холдинге, определены типичные нарушения, связанные с движением и учетом финансовых ресурсов, которые могут быть обнаружены в процессе аудита.
   Ключевые слова: анализ, контроль, холдинговая компания, дочерние предприятия, ресурсы, финансовая отчетность.

Оlga Romanenko. Analysis and control of formation and use of financial resources of holding companies (on the example of trade holding companies of Ukraine). Manuscript.

Dissertation for Academic Degree of a Candidate in Economic Sciences in Speciality 08.00.09. - Accounting, Analysis and Auditing, Kiev National University of Trade and Economics, Kiev, 2008.

   In the Dissertation essence of financial resources of a holding company is determined and their classification is developed with the purpose of direction of analysis and control on the operative management of their formation and use processes. Problems and trends of progress of trade holdings are determined. The organizational model of analysis and control in the system of management of financial resources is offered in a holding company; analyzed methodology of consolidation of the financial reporting of holding companies in relation in accordance with its requirements of effective management financial resources with the use information systems of holding.
   The method of analysis of formation and use of financial resources is improved for holding companies, failings are found out, their reasons are set and suggestions are developed in relation to the improvement of analysis at the level of holding association and associated companies for providing of effective management and achievement of the optimum financial state of a company. The method of rating estimation of the financial state of the associated company is developed as to the element of integral estimation of formation and use of financial resources of a holding; core, functions and organizational approaches of internal and external control of financial resources are exposed in trade holding companies.
   Keywords: analysis, control, holding company, associated companies, resources, financial reporting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net