Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Анотації 

Співак А.О. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами ( підприємства машинобудівної та металургійної галузей). – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2007.

   У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Основні висновки та результати, які одержано в ході дослідження, зводяться до такого.
   Досліджено стан сучасних машинобудівних підприємств. Виявлено проблеми, що перешкоджають їх успішному функціонуванню та проаналізовано основні напрямки покращення діяльності підприємств галузі. Виділено одним із них активізацію маркетингової діяльності машинобудівних підприємств як одного з малодосліджених. Вивчено особливості маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. Визначено передумови, сутність, характеристики активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства та фактори, що впливають на неї. Уточнено визначення маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства. Запропоновано процедуру щодо визначення використання маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства. Побудовано організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Розроблено інформаційне та організаційне його супроводження. Запропоновано варіанти маркетингових програм у відповідності до умов активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств.
   Ключові слова: активізація, маркетингова діяльність, чинники, потенціал, механізм, інформаційне та організаційне супроводження, процедура вимірювання, маркетингова програма.

Спивак А.А. Активизация маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятием (предприятия машиностроительной и металлургической отраслей). – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Министерства образования и науки Украины, Луганск, 2008.

   Диссертация посвящена вопросам активизации маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия. Определено значение машиностроения для экономики страны. Проведено исследование состояния современных машиностроительных предприятий. Выявлены проблемы, которые препятствуют их успешной деятельности, рассмотрены направления, которые могут улучшить деятельность предприятий данной отрасли. Одним из таких направлений, которое является малоисследованным, выделена активизация маркетинговой деятельности. Выявлены и раскрыты особенности маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия. Определена сущность активизации маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия и его характеристики: характер, скорость, виды результатов, объем дополнительных маркетинговых заданий. Конкретизированы и систематизированы факторы, которые влияют на активизацию маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия по возможности влияния предприятия на него, по отношению к предприятию, по способу действий, по степени интенсивности влияния. Рассмотрены условия проведения активизации маркетинговой деятельности главным, из которых выделено – наличие неиспользованных ресурсов и неиспользованных возможностей маркетингового потенциала машиностроительного предприятия. На основе анализа известных подходов к определению маркетингового потенциала уточнено его суть по отношению к машиностроительному предприятию. В структуре маркетингового потенциала машиностроительного предприятия выделены маркетинговые возможности и маркетинговые ресурсы, наличие которых является обязательным условием их реализации. Предложена процедура определения использования маркетингового потенциала путем сопоставления маркетинговых возможностей и маркетинговых ресурсов предприятия. Обоснована необходимость разработки комплексного инструмента управления активизацией маркетинговой деятельностью машиностроительного предприятия – соответствующего механизма с присущими ему функциями, организационными формами и экономическим инструментарием, структурой, которые.
   Обоснован принципиалый подход к разработке организационно-экономического механизма активизации маркетинговой деятельности предприятия. Основной целью организационно-экономического механизма активизации маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия выделено использование всех его неиспользованных ресурсов за счет интенсификации использования маркетингового потенциала предприятия. В основу формирования данного механизма положены следующие признаки: объективность, целенаправленность, научная обоснованность, рациональность, эффективность, обратная связь временность. Разработан алгоритм активизации маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия.
   Обоснована необходимость создания группы повышения эффективности деятельности предприятия с целью координации всех подразделений, задействованных в активизации маркетинговой деятельности. Разработано информационное и организационное сопровождение рассматриваемого механизма. В зависимости от разных условий активизации маркетинговой деятельности сформированы маркетинговые программы.
   Ключевые слова: активизация, маркетинговая деятельность, факторы, потенциал, механизм, информационное и организационное сопровождение, процедура оценки, маркетинговая программ.

Spivak A.O. Marketing activity activization of the machine-building enterprise. – Manuscript.

Thesis for a candidate`s degree on a specialty 08.00.04 – Economy and enterprises management (enterprises of machine-building and metallurgical branches). – East-Ukrainian National University named by Vladimir Dal of Ministry of education and science of Ukraine, Lugansk, 2008.

   The dissertation is devoted to theoretical positions and recommendations according to marketing activity activization of the machine-building enterprise.
   The state of nowadays machine-building enterprises is considered. Problems that hinder to their successful work are found out and the main directions of enterprises activity improvement|branch,field| are analyzed. Marketing activity activization of machine-building enterprises is selected as one of less researched direction. The features of marketing activity of machine-building enterprises are examined|trained,learned|.|definitely| Preconditions, essence, descriptions of marketing activity activization of machine-building enterprise and factors that influence on it|it| are determined. Definition of marketing potential of machine-building enterprise is specified. The procedure according to the determination|definition| of marketing potential use of machine-building enterprise is proposed. Organizational-economical mechanism of marketing activity activization of machine-building enterprise is built. Information and organization accompaniment of this mechanism is worked out. The variants of the marketing programs according to the terms of marketing activity activization of machine-building enterprises are suggested.
   Key words: activization, marketing activity, factors, potential, mechanism, information and organization accompaniment, estimation procedure, marketing program.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net