Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі двн., свн. і рнвн. текстів)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі двн., свн. і рнвн. текстів)

 Анотації

Черняєва І.А. Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі двн., свн. і рнвн. текстів) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностю 10.02.04 – германські мови. Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, 2007.

   Дисертацію присвячено розгляду еволюції німецьких голосних і тих процесів, які зумовили появу нових умлаутних фонем, а також з’ясуванню причин, що викликали зазначені фонетичні зміни. В дисертації голосні розглянуто у “вокалічній структурі” (ВС), реалізованій у кореневій і закореневій морфемах слова.
   Аналіз ґрунтується на вивченні фонеміки слова на матеріалі давньоверхньонімецьких (двн.), середньоверхньонімецьких (свн.) і ранньонововерхньонімецьких (рнвн.) текстів.
   На конкретному матеріалі розкрито дію гармонії голосних, причини появи умлаутних фонем розглянуто як наслідок “відхилення” від зазначеної тенденції в розвитку системи. Припущено, що нові голосні фонеми з'явилися, з одного боку, у результаті дії гармонії звуків і – з іншого – фонетичного посилення кореневої морфеми. Вперше показано процеси перетворення тенденції гармонії голосних в акцентну парадигму в слові, що існує у рнвн. і сучасній німецькій мові; на конкретному матеріалі доведено, що фонетичні процеси в слові відбувалися під впливом морфологічного фактора, зокрема, внаслідок деморфологізації наприкінці слова.
   Двн. матеріал свідчить про зміну тенденції до гармонії голосних на кульмінаційну роль у слові наголосу. Остання полягає в закріпленні наголосу на корені слова і фонетичному підпорядкуванні всіх звуків “цементуючій” дії наголосу.
   Відзначено відсутність у реалізації рнвн. звуків гармонії голосних, проте активний прояв сильноакцентного кореневого наголосу. В цьому процесі ВС виступає корелятом акцентної парадигми.
   Ключові слова: еволюція німецьких голосних, зародження нових голосних, умлаут, нові умлаутні звуки, фонетичні зміни, причини зародження голосних.

Черняева И.А. Эволюция системы немецких гласных и зарождение новых фонем (на материале двн., свн. и рнвн. текстов) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, Одесса, 2007.

   Диссертация посвящена рассмотрению эволюции немецких гласных и в связи с этим процессов, приведших к появлению в данном языке новых умлаутных фонем, а также определению причин, вызвавших указанные фонетические изменения. В диссертации гласные рассматриваются в “вокалической структуре” (ВС), которая реализуется на корневой и закорневой морфемах слова.
   Анализ основывается на изучении фонемики слова на материале древневерхненемецких (двн.), средневерхненемецких (свн.) и ранненововерхненемецких (рнвн.) текстов. В качестве наблюдения взяты 9 текстов двн., 10 текстов свн. раннего и позднего периодов, а также 4 текста рнвн. языка, из каждого текста случайным образом отобраны от 200 до 250 реализаций ВС. Всего рассмотрено 5000 ВС.
   Исходя из реализаций ВС в текстах трех периодов развития языка, в ходе анализа определены диахронические признаки (константы) в слове и тенденции их развития в немецком языке, рассмотрены количественные и качественные характеристики ВС. На конкретном материале изучено действие гармонии гласных, показаны причины появления умлаутных фонем, рассматриваемые как следствие “отклонения” от указанной тенденции в развитии системы; считается, что новые гласные фонемы появились, с одной стороны, в результате, действия гармонии звуков и, с другой, фонетического усиления корневой морфемы. Впервые показаны процессы преобразования тенденции гармонии гласных в акцентную парадигму в слове, существующую в рнвн. и современном немецком языке; на конкретном материале аргументировано, что фонетические процессы в слове происходили под влиянием морфологического фактора, в частности, вследствие деморфологизации в конце слова.
   В двн. языке действует древняя фонетическая тенденция гармонии гласных, которая проявляется в двух видах: гармонии ряда - переднего/заднего и гармонии уровня подъема языка, отдельно высокого и среднего. Последнее привело к зарождению гармонии узких/широких гласных.
   Двн. материал свидетельствует о смене тенденции к гармонии гласных на кульминационную роль в слове ударения. Последняя заключается в закреплении ударения на корне слова и фонетическом подчинении всех звуков “цементирующему” действию ударения.
   Функционирование ВС в рнвн. словоформах характеризуется артикуляторно-акустическим усилением в корневой морфеме и ослаблением в закорневой части, что в целом свидетельствует о закреплении действия акцентной парадигмы в пределах слова. Причиной этому является дальнейшая деморфологизация конца слова, преобразованная из основоопределяющей в аналитически выраженную.
   Проанализированный рнвн. материал свидетельствует о корреляции между частотой реализации в текстах гласных и временем их зарождения, особенно в крайних точках их эволюции.
   В целом необходимо отметить отсутствие в реализации рнвн. звуков гармонии гласных, и проявление сильноакцентного корневого ударения. В этом процессе ВС выступает коррелятом акцентной парадигмы.
   Анализ функционирования и реализации гласных фонем в двн., свн. и рнвн. текстах показал непрерывное развитие системы вокализма и появление новых умлаутных фонем под влиянием гармонии гласных и зарождения акцентной парадигмы. Указанные фонетические изменения в слове вызваны воздействием морфологического фактора, проявившегося в конца слова, прежде всего в суффиксальной морфеме. Результаты выполненной диссертационной работы в перспективе могут использованы в исследованиях эволюции гласных в других германских языках.
   Постепенное закрепление и усиление роли ударения в слове, которое пришло на смену гармонии гласных, привело к тому, что некоторые ВС в двн. словах, представляющих собой “отклонения” от гармонических реализаций гласных, остались без изменений. Прекращение тенденции гармонии гласных постепенно сменилось действием словесного ударения, хотя умлаутные образования продолжали появляться, но уже под влиянием грамматической аналогии.
   Ключевые слова: эволюция немецких гласных, зарождение новых гласных, умлаут, новые умлаутные звуки, фонетические изменения, причины зарождения гласных.

Cherniaeva I.A. Evolution of the System of German Vowels and Origination of the New Phonemes ( on the basis of the Old Upper German, Middle Upper German and Early Upper German texts) – Manuscript.

Thesis for the degree of the Candidate of Sciences in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic languages. Odesa Il'a Mechnikov National University, Odesa, 2007.

   The dissertation is devoted to the analysis of the evolution of German vowels, and, consequently, the processes which led to the appearance of the new umlaut phonemes in the German language. The study also outlines the main reasons which caused the abovementioned phonetic changes. The vowels are studied in the “vocal structure” (VS), which is realized on the root and post-root word morphemes.
   The scientific research is based on the study of the word phonemics on the material of the Old Upper German (OUG), Middle Upper German (MUG) and Early Upper German ( EUG) texts.
   Grounding on the factual material, the author analyses the effect of the vowels harmony and describes the causes of the origin of the umlaut phonemes which are viewed as the consequence of “deviation” from the above described tendency of the system development. The new vowel phonemes are considered to have originated from the sound harmony interaction, on the one hand, and, to have resulted from the phonetic strengthening of the root morpheme, on the other hand. The presented research first describes the processes of transforming the vowels harmony tendency into the word accent paradigm, which exists in the EUG and Modern German. It has been proved and sustained by the illustrative material that phonetic processes in the word occurred under the influence of the morphological factor, particularly, as a result of the demorphologization at the end of the word.
   The OUG material proves the changing of the vowels harmony tendency to the stress culminating role in the word. The essence of this role is the fixation of the stress on the word root and phonetic subjugation of all the sounds to the “cementing” action of the stress.
   Key words: evolution of the German vowels, origination of the new vowels, umlaut, new umlaut sounds, phonetic changes, causes of the vowels origination.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі двн., свн. і рнвн. текстів)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net