Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Історія формування прислівників місця української мови
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Історія формування прислівників місця української мови

 Анотації

Даценко І. Б. Історія формування прислівників місця української мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут української мови НАН України, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена вивченню історії та динаміки розвитку фонетичних, словотвірних, семантичних та граматичних характеристик прислівників місця в українській мові ХІ – ХVIII ст.
   Схарактеризовано процес адвербіалізації, що відбувався упродовж зазначеного періоду, як основне джерело поповнення прислівникової системи та визначено моделі їхнього творення у різні періоди розвитку мови; погрупувано залежно від словотвірних, морфологічних та семантичних характеристик прислівники місця протягом усього періоду їхнього розвитку. Висвітлено особливості формування і функціонування прислівників місця різних зразків творення (відзайменникового, відприкметникового, відіменникового, відчислівникового та віддієслівного походження) у формально-граматичному аспекті від індоєвропейського періоду до сучасного стану мови.
   Проаналізовано семантичну динаміку локативів протягом їхнього часу формування; описано граматичні властивості досліджуваної групи слів; виконано порівняльно-зіставний аналіз різночасових станів лексико-граматичного класу локативів адвербіальної системи української мови.
   Дисертацію виконано на основі рукописних пам’яток і стародруків, а також опублікованих текстів XI – XVIII ст. історіографічного, художнього, ділового та частково конфесійного стилів. Долучено також матеріали різного типу лексикографічних праць (нормативних, діалектних, історичних, етимологічних як української, так і інших слов’янських мов), наукових статей; проаналізовано 8000 слововживань, відібраних із близько 90 джерел.
   Ключові слова: українська мова XI – XVIII ст., адвербіалізація, прислівники місця, модель творення, аналіз різночасових станів, семантична динаміка, граматичні властивості.

Даценко И. Б. История формирования наречий места украинского языка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Институт украинского языка НАН Украины, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена изучению истории и динамики развития фонетических, словообразовательных, семантических и грамматических характеристик наречий места в украинском языке XI – XVIII вв.
   Дана характеристика процессу адвербиализации, которая происходила на протяжении указанного периода, как основному источнику пополнения системы наречий; определены модели их образования в разные периоды развития языка; выделены группы наречий места на протяжении всего периода их развития в зависимости от словообразовательных, морфологических и семантических характеристик.
   Из формально-грамматической стороны показаны особенности формирования наречий места разных типов образования (местоименного, прилагательного, числительного и глагольного происхождения) от индоевропейского периода до современного состояния языка.
   Произведен анализ семантической динамики локативов на протяжении всего времени их формирования, описаны грамматические свойства данной группы слов, дана сравнительно-сопоставительная оценка разновременных состояний лексико-грамматического класса локативов адвербиальной системы украинского языка.
   Анализ истории образования локативных адвербиативов позволяет утверждать, что этот процесс начался еще в индоевропейский период и активизировался в праславянском. Основы современной системы были заложены в древнеукраинском языке XI – XIV вв. и к началу XVII в. уже сформировалась система наречий места, более-менее сходная с современной.
   Наречия места местоименного происхождения – самые древние. Они оформились еще в праславянском языке, но большинство из них были утрачены в более поздние периоды, а те, которые остались, прошли качественные изменения на фонетическом уровне. В этой системе выделялись такие группы наречий – с формантами -де, -уда // -уди // -уд­, -амо, -л-, а также наречие ту, которое среди них занимало особое место. Очевидно, эти сегменты когда-то были самостоятельными словами со своей определенной формой, но позднее, в ходе развития языка, прочно слились со своим предшествующим компонентом, и в сознании говорящего не воспринимаются как отдельные элементы. Особенностью этой группы наречий места является то, что наряду с главным суффиксальным формантом, они активно употреблялись с приставками, которые привносили дополнительный оттенок в значение лексемы.
   Очень сложной задачей для исторической грамматики украинского языка остается проблема разграничения предложно-падежной формы от уже образовавшегося наречия. Утрудняет задачу то, что сам процесс адвербиализации предложно-падежных и падежных форм начался в праславянский период. Если тогда были полностью самостоятельными лексемами наречия местоименного происхождения, то определить самостоятельность наречий, которые образовались от имен существительных, прилагательных и числительных, не так просто. Нужно брать во внимание контекст и грамматические характеристики конкретной лексемы. Процессы адвербиализации в большей или меньшей мере происходили на протяжении всего периода развития украинского языка.
   Другим способом словообразования наречий места была лексикализация, с помощью которой образовались наречия праворуч, ліворуч, а также уже несуществующее наречие во своя си.
   Особо стоит отметить глагольное наречие места мимо, фиксации которого существуют в древнейших памятниках украинского языка. В современном языке он употребляется по сравнению с первообразным состоянием фактически без структурных, фонетических или семантических изменений.
   Среди семантических особенностей в развитии наречий места отмечается трудность различения значений места и направления движения (напр., наречия с формантом -де), размытость границ между наречиями места и способа действия, места и времени. Стоит отметить, что семантика наречий всегда была связана с мотивирующими основами.
   В староукраинский период в памятниках книжного стиля или в деловых текстах, если писарь хотел подчеркнуть свою грамотность, часто употреблялись старославянизмы.
   На протяжении всего периода развития наречий места их основной синтаксической функцией была роль обстоятельств места. Местоименные наречия часто выступали как союз, который присоединяет к главному предложению придаточное дополнительное, как союзное слово, которое присоединяет определительное и обстоятельственное предложения, а также как вопросительное слово.
   Современный украинский язык на всей территории распространения сохраняет большое количество древних локативных адвербиативов, но одновременно происходят новые процессы и намечаются новые модели образования этой лексико-грамматической группы слов.
   Диссертация написана на основе рукописных памятников и старопечатных изданий, а также опубликованных текстов XI – XVIII вв. историографического, художественного, делового и конфессионального стилей. Использовались материалы разного типа лексикографических работ (нормативных, диалектных, исторических, этимологических как украинского, так и других славянских языков), научных статей. Анализировались около 90 источников, использованы 8000 словоупотреблений.
   Ключевые слова: украинский язык XI – XVIII вв., адвербиализация, наречия места, модель образования, анализ разновременных состояний, семантическая динамика, грамматические свойства.

Datsenko I. The history of formation of the adverbs of place in the Ukrainian language. – Manuscript.

Thesis for the Candidate degree in Philology. 10.02.01 – The Ukrainian Language. – Institute of Ukrainian Language - NAS of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The thesis is focused on the history and the dynamics of the development of the phonetic, word-building, semantic and grammatical characteristics of the adverbs of place in the Ukrainian language of the ХІ – ХVIII centuries.
   The process of adverbialization, which took place during this period, is characterized as the main source of the enrichment of the adverbial system and the models of their formation in different periods of the language development: adverbs of place are divided into groups according to their word-building, morphological and semantic characteristics. The specific features of the formation and functioning of the adverbs of place of different types are shown from the formal-grammatical side (they were derived from pronouns, adjectives, nouns, numerals, verbs) from the Indo-European period up to the modern language.
   The semantic dynamics of the locatives is analyzed during the period of their formation, the grammatical characteristics of the group of words under research are described. The comparative analysis of the lexical-grammatical class of the locatives of the adverbial system in the Ukrainian language belonging to the different periods is done.
   The thesis is based on the manuscripts and early printed works, also on the published texts of the XI – XVIII centuries of the historiograpfic, belles-lettres and partially religious styles. The lexicographic works of different types (normative, dialectological, historical, etymological) of the Ukrainian and other Slavonic languages are used. About 90 sources are analyzed, 8000 examples of word usage are described.
   Key words: the Ukrainian language of the XI – XVIII centuries, adverbialization, adverbs of place, model of formation, language status analysis at different timespans, semantic dynamics, grammatical characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Історія формування прислівників місця української мови

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net