Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти

 Анотації

Фещенко Ю.І. Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2007.

   У дисертації здійснено лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аналіз ідіом сучасної англійської мови на позначення людини як соціальної істоти, тобто її зовнішніх ознак, особливостей внутрішнього світу, поведінки, психічної та інтелектуальної діяльності, стосунків з іншими людьми. Результатом дослідження є побудова концептуальної моделі ідіоматичного простору “homo socialis”, який представлений ієрархією концептів різного рівня абстракції з вершинним мегаконцептом ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА та підпорядкованими йому мезоконцептами, макроконцептами та катаконцептами.
   У сучасній англомовній художній прозі ідіоми на позначення людини виступають у ролі комунікативних ходів, які допомагають реалізувати певні тактики та стратегії спілкування. За допомогою розглянутих ідіом емотивну стратегію реалізують емоційно-орієнтовані тактики. Конфронтативна стратегія включає тактики скарги, заперечення, провокування, присоромлення, негативної оцінки, засудження дій, обурення, емоційного тиску, образи та погрози. Кооперативну стратегію реалізують тактики оцінки, прохання, скарги, співчуття, поради, переконання, аргументації, попередження про наслідки, виправдання та засудження дій.
   Ключові слова: ідіома, ідіоматичний простір, концепт, фрейм, функція, комунікативні стратегія і тактика, комунікативний хід.

Фещенко Ю.И. Идиоматическое пространство “homo socialis” в современном английском языке: лингвокогнитивный и коммуникативно-функциональный аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2007.

   В реферируемой работе исследуются идиомы современного английского языка, обозначающие человека, а также функциональные и коммуникативные особенности их использования в современной англоязычной художественной прозе. Данное исследование позволило выявить особенности номинации человека (черт характера, внешности, состояния, поведения, действий) средствами идиоматики современного английского языка. Были выделены типы структур представления знаний, которые лежат в основе идиом, обозначающих человека, построена межфреймовая сеть исследуемого идиоматического пространства и его иерархическая концептуальная модель. Путем анализа идиом, представленных в современной англоязычной художественной прозе, установлены их основные функции и роль в языковой реализации коммуникативных стратегий и тактик.
   Идиома рассматривается как устойчивый языковой комплекс, представленный словом, словосочетанием или предложением с полностью или частично переосмысленным значением компонентов, имеющий эмоциональную окраску. Идиомы современного английского языка, которые называют, характеризуют или квалифицируют человека, его состояние и действия формируют идиоматическое пространство “homo socialis” – часть вербализованного концептуального пространства, представленного исключительно идиоматическими средствами языка. Они актуализируют тридцать концептов разной степени абстракции, которые формируют иерархию исследуемого идиоматического пространства, имеющую вид пирамиды. Ее вершиной является мегаконцепт ЧЕЛОВЕК СОЦИАЛЬНЫЙ, которому подчинены четыре мезоконцепта – СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ, ВНЕШНОСТЬ, ВНУТРЕННИЙ МИР, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ. Каждый мезоконцепт раскладывается на макроконцепты: СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ включает ВОЗРАСТ, ПОЛ, ЗДОРОВЬЕ; ВНЕШНОСТЬ – макроконцепты ВНЕШНИЙ ВИД, ПОВЕДЕНИЕ; мезоконцепт ВНУТРЕННИЙ МИР состоит из макроконцептов ТЕМПЕРАМЕНТ, ХАРАКТЕР, ИНТЕЛЛЕКТ, ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; а ОБЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ соответственно из макроконцептов ПРОФЕССИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Макроконцепт ТЕМПЕРАМЕНТ включает катаконцепты ХОЛЕРИК, САНГВИНИК, МЕЛАНХОЛИК и ФЛЕГМАТИК; ХАРАКТЕР – катаконцепты МОРАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ВОЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ, ОЦЕНКА; а МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – катаконцепты ЛИЧНОСТНЫЕ, РОМАНТИЧЕСКИЕ, СЕМЕЙНЫЕ и ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
   Концептуальную информацию, представленную идиомами антропоцентрической направленности, организуют четыре вида фреймовых структур. Предметноцентрический фрейм отображает позитивную/негативную оценку субъекта или его отдельных черт. Акциональный фрейм представляет оценку действий и поведения личности, партонимический – отображает отношения обладателя и обладаемого. Экспликация отношения общественности к индивидууму и его действиям происходит также в ассоциативном фрейме, в котором субъект номинации может походить на определенный эталон (метафора) (man mountain – большой и сильный человек) либо сравниваться с ним (стойкое сравнение) (as fair as a lily/rose – прекрасный, как лилия/роза).
   Идиомы, обозначающие человека как социальное существо, являются одним из средств достижения коммуникативной цели высказывания посредством выполнения ряда прагматических и текстообразующих функций. При этом особенностью корпуса исследуемых единиц является их полифункциональность – способность выполнять одновременно две и более функций, что усиливает перлокутивный эффект сообщения.
   В художественной прозе идиомы, обозначающие человека как социальное существо, выступают коммуникативными ходами, которые являются составляющими тактик, реализующих основные стратегии межличностного общения. Анализ текстов современной англоязычной художественной прозы позволил выделить три основные коммуникативные стратегии: эмотивную, конфронтативную и кооперативную. Идиомы антропоцентрической направленности реализуют эмоционально-ориентированные тактики эмотивной стратегии. В ходе построения конфронтативной стратегии используются тактики внушения, жалобы, провоцирования, отрицания, отрицательной оценки, осуждения действий, пристыжения, эмоционального давления, возмущения, оскорбления, угрозы. Для реализации кооперативной стратегии характерны тактики просьбы, совета, убеждения, аргументации, оправдания, сочувствия, жалобы, предупреждения, положительной и отрицательной оценки, осуждения действий.
   Ключевые слова: идиома, идиоматическое пространство, концепт, фрейм, функция, коммуникативные стратегия и тактика, коммуникативный ход.

Feshchenko Yu.I. Idiomatic Space “Homo Socialis” in Modern English: Cognitive, Communicative and Functional Perspectives. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree in philology in speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2007.

   This thesis presents cognitive, communicative and functional analyses of Modern English idioms that denote a person as a social being: their outer and inner features, peculiarities of behaviour, psychic and intellectual activity, relations with other people. The research suggests a conceptual model of “homo socialis” idiomatic space, representing a hierarchy of concepts that differ in the level of abstraction starting with an apical megaconcept A SOCIAL PERSON and proceeding with subordinate mesoconcepts, makroconcepts and kataconcepts.
   In Modern English fiction idioms designating people can be used as communicative moves which contribute to the realisation of tactics and strategies of verbal intercourse. Idioms under consideration help to realise the emotive strategy through emotionally-oriented tactics. The confrontational strategy embraces the tactics of complain, negation, negative evaluation, fulmination, indignation, emotional pressure, offence and threat. The tactics of evaluation, request, complain, sympathy, advice, persuasion, argumentation, warning about after-effects, justification and fulmination realise the cooperative strategy.
   Key words: idiom, idiomatic space, concept, frame, function, communicative strategy and tactics, communicative move.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net