Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Еволюція історичного ядра лексичної системи англійської та німецької мов в VIII-XX ст. (структурний, семантичний, функціональний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція історичного ядра лексичної системи англійської та німецької мов в VIII-XX ст. (структурний, семантичний, функціональний аналіз)

 Анотації

Галуцьких І.А. Еволюція історичного ядра лексичної системи англійської та німецької мов в VIII-XX ст. (структурний, семантичний, функціональний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Харківський національний університет імені В.Н Каразіна. – Харків, 2007.

   Дисертаційне дослідження присвячено комплексному вивченню еволюції історичного ядра лексичних систем двох германських мов – англійської та німецької (за період з VIII по XX ст.). Отримані результати виявили залежність між хронологічною стійкістю лексем та тією роллю, яку вони відіграють в еволюції лексичних систем досліджуваних мов.
   На основі комплексного аналізу встановлено, що ядерним лексемам притаманна сукупність ознак, яка визначає еволюційний дуалізм ядерного словника – одночасну стабільність та мінливість. Комлекс ознак забезпечив історичному ядру структурну, функціональну та еволюційну центральність в лексичній системі. Такий статус гарантує історичному ядру високий рівень впливу на інтенсивність та напрямки розвитку лексичної системи в цілому, оскільки, завдяки постійній актуалізації в комунікації та зв’язкам з усіма прошарками лексики, еволюційні процеси, що відбуваються в ядрі, отримують реалізацію на периферії системи. Більш того, дуалізм ядерного словника забезпечує підтримання лексичної системи в стані гомеостазису.
   Ключові слова: ядерний словник, історичне ядро, лексична система, стабільність та мінливість, функціональна центральність, структурна центральність, еволюційна центральність, гомеостазис.

Галуцких И.А. Эволюция исторического ядра лексической системы английского и немецкого языков в VIII-XX вв. (структурный, семантический, функциональный анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04. – германские языки. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию эволюции исторического ядра лексических систем английского и немецкого языков (за период с VIII по XX вв). Историческое ядро понимается в работе как наиболее хронологически устойчивый пласт лексики английского и немецкого языков – восходящий к древнеанглийскому и древневерхненемецкому периодам соответственно. Используя критерий хронологической стабильности, изучение ядра словарного состава языка, который является системным образованием, находящимся в состоянии постоянных изменений, осуществлено с опорой на признание системности лексикона, понимаемой как историческая категория. Применение такого подхода позволило доказать гипотезу о том, что внутренние механизмы и закономерности развития лексической системы “закодированы” в ее историческом ядре и определяются его свойствами и проходящими в нем процессами.
   Были исследованы этимологические, структурные, стилистические, функциональные, словообразовательные и семантические характеристики ядерных лексем английского и немецкого языков, особенности их развития и механизмы взаимодействия с периферийными слоями соответствующих лексических систем.
   Анализ характеристик ядерных лексем английского и немецкого языков показал, что хронологическая устойчивость в лексике сочетается с набором свойств, среди которых морфологическая простота, полисемантичность, стилистическая нейтральность, преимущественно номинативный характер, высокая частотность, высокий словообразовательный потенциал и широкий спектр синонимических отношений. Базовые характеристики ядерного словаря взаимообусловлены и определяют его эволюционный дуализм, заключающийся в сочетании реализации устойчивости и изменчивости, которые также взаимозависимы. Эта зависимость является прямо пропорциональной.
   Эволюционный дуализм выступает основой функциональной и структурной центральности ядерного словаря английского и немецкого языков. Его функциональную центральность засвидетельствовали полученные данные о высокой частотности ядерный лексем обоих германских языков. Структурную центральность ядерного словаря подтвердили данные о широком объеме его структурных и семантических связей с различными по происхождению, времени появления в языке и семантическим характеристикам участками лексической системы.
   Исследование эволюции ядерного словаря английского и немецкого языков показало, что их развитие осуществлялось за счет словообразовательных процессов. Наиболее активными из них в ядре английского лексикона были семантическая деривация и аффиксация, в ядре немецкого лексикона – словосложение.
   Изучение интенсивности и направлений эволюционных процессов ядре, наиболее важными из которых являются семантические изменения, а также сопоставление полученных результатов с данными относительно лексической системы в целом, продемонстрировали, что ядерный словарь является центром эволюции лексической системы, о чем свидетельствует наличие четкой корреляции периодов активизации развития составляющих исторического ядра с соответствующими по интенсивности и хронологическим рамкам этапами развития лексической системы в целом и истории англосаксонского этноса.
   Эволюционная центральность ядерного словаря английского и немецкого языков, которая заключается в активных внутриядерных процессах и влиянии на тенденции развития их лексических систем в целом, обеспечивается совокупностью присущих свойств, функциональной и структурной центральностью ядерного словаря изучаемых языков. Благодаря постоянному поддержанию ядерного словаря в актуализированном состоянии и плотной сети отношений со всеми частями лексического состава, все изменения в системе неизбежно проецируются в ее ядро, и одновременно с этим оно инициирует изменения в системе в целом, поскольку все, что происходит в ядре, отзывается в системе. Так тенденции, заложенные в ядре, реализуются на периферии лексической системы. Помимо этого, дуализм ядерного словаря обеспечивает системе состояние гомеостазиса.
   Ключевые слова: ядерный словарь, историческое ядро, устойчивость и изменчивость, эволюция лексической системы, функциональная центральность, структурная центральность, эволюционная центральность, гомеостазис.

Galutskikh I.A. The Evolution of English and German Historical Core Vocabulary in VIII-XX cent. (structural, semantic, functional aspects). – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology, speciality 10.02.04. – Germanic Languages. – Kharkiv Vasyl Karazin National University. – Kharkiv, 2007.

   The research focuses on the study of characteristics and trends of evolvement of English and German core vocabulary, i.e. the corpus of lexemes that have been part of English since Old English, German – since Old High German. The results obtained demonstrated the correlation between lexeme’s attributes and the way it evolves.
   The analysis of structural, semantic, functional characteristics of English and German core lexemes and the observations of the course of their transformations were performed and thus their role in the evolution of lexicon was clarified. The research verified the hypothesis and confirmed that the lexeme’s stability is ensured by such attributes as simple morphological structure, stylistic neutrality, nominal character, high frequency, developed polysemy, high word-formation potential. The complex of core vocabulary characteristics determines its evolutionary dualism – immediate stability and changeability. Due to it core vocabulary acquires the status of functional, structural and evolutionary core of the lexical system. Central position in the system secures the role of core vocabulary which is universal for both English and German - as a system’s stabilizer and initiator of potential changes as it delineates the tempo and direction of lexicon evolution as well as guarantees its dynamic equilibrity.
   Key words: core vocabulary, lexicon evolution, functional core, structural core, evolutionary core, stability and changeability, dynamic equilibrity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція історичного ядра лексичної системи англійської та німецької мов в VIII-XX ст. (структурний, семантичний, функціональний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net