Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі персонажного мовлення)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі персонажного мовлення)

 Анотації

Кудоярова О.В. Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі персонажного мовлення). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007.

   У дисертації проаналізовано професійне конфліктне спілкування англомовних медиків, розроблено модель англомовного професійного медичного конфліктного дискурсу.
   Визначено поняття теми дискурсу, описано її структуру, що складається із макро- та мікротеми. Розкрито дуальну природу теми досліджуваного дискурсу, виходячи із накладання двох комунікативних сфер (професійної та медичної).
   Виявлено організуючу роль макротем "Робота лікарні", "Лікування хворого" у семантичному, змістовному, інтеракційному планах: систематизовано у термінах фреймового аналізу потенційно тематично релевантні лексичні засоби; встановлено інвентар мікротем; визначено тематичні сценарії – типові моделі комбінаторики мікротем.
   Досліджено взаємозв'язки та взаємодію теми і комунікативної стратегії. Виявлено стратегічну та тематичну релевантність чинників комунікативної ситуації конфлікту. Проаналізовано комунікативні тактики (емоційні та аргументативні) у плані їхніх зв'язків із мікро-/макротемами, продемонстровано більшу питому увагу аргументативних тактик.
   Ключові слова: англомовний професійний медичний конфліктний дискурс; тема дискурсу; макротема; мікротема; семантичний, змістовний, інтеракційний плани дискурсу; стратегія; чинники комунікативної ситуації конфлікту; тактики.

Кудоярова О.В. Дискурсообразующая роль темы в профессиональном конфликтном общении англоязычных медиков (на материале персонажной речи). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2007.

   В диссертации проанализировано профессиональное конфликтное общение англоязычных медиков, разработана модель англоязычного профессионального медицинского конфликтного дискурса.
   Определено понятие темы – ментально-вербального конструкта дискурса, выступающего соединительным звеном в цепочке "базовый концепт – вербальный план дискурса" и аккумулирующего актуальные / актуализированные знания. Описана структура темы дискурса, представленная макротемой – денотативным ядром, соотнесенным со всем объемом актуальных / актуализированных знаний, и микротемой – референтом минимальной единицы дискурса, соотнесенным с определенным элементом этих знаний. Выявлена специфика тематической организации исследованного дискурса – тематический дуализм, обусловленный наложением двух коммуникативных сфер (профессиональной, медицинской) и проявляющийся в наличии двух макротем: "Работа больницы", "Лечение больного".
   Исследована роль темы в организации семантического, содержательного, интеракционального планов дискурса. Потенциально тематически релевантные языковые единицы (профессионально-терминологические, профессионально-корпоративные), представленные в значительном количестве в связи с важностью вербализованных знаний специального характера, систематизированы в терминах фреймового анализа. Тематическая релевантность данных языковых единиц является лишь потенциальной, поскольку минимальной тематизированной единицей выступает высказывание, фокус которого определяет содержание предметно-референтной ситуации. Установленный перечень предметно-референтных ситуаций представляет собой инвентарь микротем, подчиненных одной из двух макротем. Изучена комбинаторика микротем, установлены типы тематических сценариев – типичных моделей развития темы: монотематические, политематические.
   Прослежены взаимосвязи и взаимодействие темы и коммуникативной стратегии дискурса. Анализ факторов коммуникативной ситуации конфликта в плане их стратегической релевантности и взаимосвязи с микро-/макротемой свидетельствует о специфике мотивов, целей бенефицианта, время, места, статусных и психологических характеристик коммуникантов в профессиональном общении англоязычных медиков; о разнице их роли в тематической организации дискурса; о различиях, связанных с реализацией макротемы "Работа больницы" или "Лечение больного".
   Изучены инструменты реализации коммуникативной стратегии – тактики: эмоциональные и аргументативные; установлено, что аргументативные тактики более разнообразны, частотны и более тесно взаимосвязаны с тематической организацией.
   Анализ основных характеристик темы, актуализированных в семантическом, содержательном, интеракциональном, стратегическом, когнитивном, социокультурном планах англоязычного профессионального медицинского конфликтного дискурса, демонстрирует особенности данного типа дискурса и ведущую роль темы в его организации.
   Ключевые слова: англоязычный профессиональный медицинский конфликтный дискурс; тема дискурса; макротема; микротема; семантический, содержательный, интеракциональный планы дискурса; стратегия; факторы коммуникативной ситуации конфликта; тактики.

Kudoyarova O.V. The Discourse Organising Role of Theme in Professional Conflict Communication of English-speaking Medical Workers (based on literary characters speech). – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04. – Germanic Languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2007.

   The thesis presents the analysis of English-speaking medical workers professional conflict communication, models English professional medical conflict discourse.
   The paper gives the definition of discourse theme and its structure comprising macro- and microtopic. The dual nature of theme in the discourse under study proceeds from two communicative spheres (professional and medical) overlapping.
   The analysis shows the discourse organising role of macrotopics "Hospital Functioning", "Treating a Patient" on semantic, contensive, interactional planes including the systematization of potentially thematically relevant lexical means in terms of frame analysis; defines the scope of microtopics and topical scenarios – typical models of microtopics combinations.
   The interconnections and interrelations of theme and communicative strategy show the strategic and thematic relevance of conflict communicative situation factors. Communicative tactics (emotional and aurgumentative) analysis reveals their correlation with micro-/macrotopics and proves the greater value of aurgumentative tactics.
   Key-words: English professional medical conflict discourse; discourse theme; macrotopic; microtopic; semantic, contensive, interactional discourse planes; strategy; conflict communicative situation factors; tactics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі персонажного мовлення)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net