Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання

 Анотації

Лаврусенко М.І. Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 - українська література. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2006.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми кореляції наукового та художнього пізнання в українській літературі ХХ ст. на дохристиянську тематику. На основі системного аналізу запропоновано класифікацію творів праісторичної тематики, вказано на пізнавальні та виховні можливості прози цього спрямування, актуальність її вивчення, визначено схему розгляду поетики науково-популярної прози Докії Гуменної та Валерія Шевчука, доведено дієвість використання власне літературознавчих і фахових методик для аналізу історико-археологічного, фольклорно-міфологічного та лінгвістичного компонентів творів. Встановлено специфіку української художньої белетристики про дохристиянські часи. Акцентовано, що пафос і часопростір прози Д. Гуменної про дописемні епохи мають проукраїнську спрямованість; художнє осмислення наукових знань відбувається через прийоми стилізації та рефлексії; персонажі уособлюють загальні тенденції розвитку прадавнього суспільства. Визначено способи поєднання наукового і художнього пізнання в історико-художніх, художньо-історичних та художньо-документальних романах Івана Білика про писемні дохристиянські епохи, наголошено на проявах національного в характеристиці образів його творів.
   Ключові слова: науково-популярна і художня белетристика, кореляція, наукове і художнє пізнання, трансформація, інтерпретація, моделювання, стилізація, рефлексія.

Lavrusenko M.I. Pre-Christian past in Ukrainian literature of the 20th century: the problem of correlation between scientific and artistic cognition.

Thesis for a Candidate of Philology degree in speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. – Kirovograd, 2006.

   The paper is dedicated to the investigation of correlation between scientific and artistic cognition of Ukrainian literature of the 20th century.
   The classification of works on pre-historic themes based on the systematic analysis is proposed. Cognitive and educational resources of such kind of prose, its topicality is pointed out. The scheme of studying poetic manner of D.Humenna’s and Valeriy Shevchuk’s scientific and popular prose is defined. The effectiveness of using literary criticism and professional method for analysing historical, archeological, folklore, mythological and linguistic components of the works is proved. The specific character of Ukrainian fiction about pre-Christian times is determined. It is accentuated that the spirit and temporal space of D.Humenna’s prose about pre-historic epochs have pro-ukrainian tendency. Artistic comprehension of scientific knowledge is achieved through the methods of stylization and reflection. The characters embody general tendencies of the development of the ancient society. The ways of combining scientific and artistic cognition in historic-artistic, artistic-historic and artistic-documentary novels of I.Bilyk about literate pre-Cristian epochs are defined. Manifestation of the national description of the images of his works emphasized.
   Key words: scientific and popular fiction, correlation, scientific and artistic cognition, transformation, interpretation, modeling, stylization, reflection.

Лаврусенко М.И. Дохристианское прошлое в украинской литературе ХХ века: проблема корреляции научного и художественного познания. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко. – Кировоград, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы корреляции научного и художественного познания в украинской литературе ХХ ст. на дохристианскую тематику. На основе системного анализа в работе предложена классификация произведений о праистории, отмечены познавательные и воспитательные возможности прозы этого направления.
   Изучение истории проблемы корреляции научного и художественного познания, а также осмысление научных исследований событий прошлого, их писательской интерпретации подтверждает актуальность системного анализа украинской научно-популярной и художественной беллетристики.
   В работе указано, что основной пафос научно-популярных произведений Докии Гуменной и Валерия Шевчука определяется стремлением показать связь современной украинской культуры с культурами дохристианских эпох. Установлена схема изучения поэтики прозы этого жанра, доказана действенность использования литературоведческих и специальных методик для анализа историко-археологического, фольклорно-мифологического и лингвистического компонентов структуры произведений.
   Анализ историко-археологического среза произведений доказывает, что он синкретично объединяет эпическую и лирическую формы изложения материала, характеризуется наличием научных, публицистических и художественных выводов в освещении исследуемой проблемы, повествование построено на принципах полемичности, риторичности и образности.
   Исследование фольклорно-мифологического компонента основано на методологии, разработанной в трудах К. Юнга, Д. Фрезера, а также публикациях В. Ешкилева, О. Слипушко, Т. Полковенко, З. Марчук, В. Даниленко и др. Подчеркнуто, что в романах-эссе Докии Гуменной “Благослови, Мати!”, “Родинний альбом”, “Минуле пливе у прийдешнє” реконструируются архетипы Матери, Рода, Прихода-Отхода и др., исследуются парадигмы мифов, образов фольклора и тотемов; в романе-эссе Валерия Шевчука “Мисленне древо” толкование прошлого основано на утверждении стереотипа или построении новой трактовки (построении монотипа) образов украинского устнопоэтического творчества.
   Особенностью научно-популярной прозы является внимание авторов к языку как источнику знаний о древнем мире. Реконструируя лексику дохристианской эпохи, писатели используют современные лингвистические методики, коррелируя их с собственными художественными приемами.
   Установлена специфика украинской беллетристики о дохристианских временах. Акцентировано, что пафос, единство времени и пространства повестей “Велике Цабе”, “Небесний змій” и романа “Золотий плуг” Д. Гуменной имеют проукраинскую направленность; художественное осмысление научных знаний происходит через приемы стилизации и рефлексии; персонажи олицетворяют общие тенденции развития дохристианского общества. Определены способы корреляции научного и художественного познания в историко-художественных (“Меч Арея”), художественно-исторических (“Не дратуйте грифонів”, “Похорон богів”) и художественно-документальных (“Золотий Ра”) романах Ивана Билыка. Указано, что в них, в отличии от произведений Д. Гуменной, которая пыталась максимально правдиво изобразить дохристианское прошлое, присутствует альтернативное осмысление праукраинского бытия. В работе сделан акцент на проявлениях национального в характеристике образов, подчеркнуто, что персонажи служат автору “матрицей” для информации о прошлом, он осмысливает их внутренний мир, оценивает поступки в контексте развития истории и общечеловеческих приоритетов.
   Ключевые слова: научно-популярная и художественная беллетристика, корреляция, научное и художественное познание, трансформация, интерпретация, моделирование, стилизация, рефлексия.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net