Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки

 Анотації

Лапко О.А. Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, 2007.

   Дисертацію присвячено проблемі вираження авторської свідомості в художніх творах Т.Осьмачки. У роботі здійснюється спроба окреслити основні механізми об’єктивації автора в ліричних, епічних і ліро-епічних творах письменника, виявити специфіку функціонування суб’єкта вислову як модифікації авторського голосу на різних структурних рівнях художньої системи. Лірична поезія Т.Осьмачки вивчається в аспекті співвідношення і взаємодії форм вираження авторської свідомості. У дисертації схарактеризовано ліричну особистість, репрезентантами якої виступають різні типи суб’єктів мовлення, а також розглянуто стратегію об’єктивації авторської свідомості в повістевій прозі митця, його поемах, оповіданні "Психічна розрядка". З’ясовуються особливості функціонування суб’єкта мовлення в процесі зображення фабульних подій і розкриття психологічної сфери. У роботі виявлено структури, що об’єктивують авторську свідомість на рівні конструювання моделі просторово-часового континууму. Творчість Т.Осьмачки осмислюється в її формально-змістовій єдності, як художня система.
   Ключові слова: художня система, авторська свідомість, суб’єкт мовлення, ліричний суб’єкт, оповідач.

Лапко Е.А. Авторский голос в художественной структуре произведений Тодося Осьмачки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Кировоград, 2007.

   В диссертации изучается проблема выражения авторского сознания в творчестве украинского поэта и прозаика ХХ века Тодося Осьмачки, осуществляется попытка описать механизмы объективации автора в его лирической поэзии, поэмах и повестях. Творчество писателя осмысливается в его формально-содержательном единстве, как художественная система.
   В первой главе – "Теоретико-методологические основы исследования" – представлен обзор литературы, касающейся проблемы автора и вопросов выражения авторского сознания в литературном произведении. На основе обобщения идей, высказанных отечественными (В.Федоровым, М.Кодаком, Г.Грабовичем и др.) и зарубежными (М.Бахтиным, Б.Корманом, В.Виноградовым и др.) учеными, формулируются основные теоретико-методологические положения, на которые следует опираться в ходе исследования творчества Т.Осьмачки.
   Вторая глава "Формы функционирования авторского голоса в лирике Т.Осьмачки" содержит исследование субъектных форм выражения авторского сознания (среди которых лирический повествователь, лирическое "я", лирический герой, лирический персонаж) в их соотношении и взаимодействии. Лирическая система Т.Осьмачки, изучаемая в диахроническом аспекте, характеризуется динамикой субъектных форм, которая выражается в постепенном перемещении лирического героя на центральную позицию и вытеснении других типов носителей речи (лирического повествователя и лирического "я").
   Обусловленная гомогенизирующим типом авторского сознания монологичность, свойственная нарративному уровню исследуемой лирической системы, выражается в изображении единого константного типа лирической личности, репрезентантами которой являются все модификации авторского голоса. Лирическая личность в поэзии Т.Осьмачки характеризуется пессимистическим, более того, обостренно трагическим мироощущением, тотальным неприятием ситуации своего существования (в ее индивидуально-экзистенциальном, национальном, социальном аспектах), неспособностью к адаптации, что объективируется негативным эмоциональным опытом. Тотальная оппозиционность – принцип конструирования художественной реальности, продуцируемой гомогенизирующим типом авторского сознания, – реализуется в системе противопоставлений ("прошлое – настоящее", "свое – чужое", "я – другие").
   В третьей главе "Специфика объективации авторского сознания в эпических и лиро-эпических произведениях Т.Осьмачки" осуществляется попытка выявить своеобразие авторского голоса и обусловленных им особенностей функционирования субъекта речи на разных уровнях художественной структуры повестей, рассказа "Психическая разрядка" и поэм Т.Осьмачки.
   Основой общей стратегии репрезентации авторского сознания в этом массиве произведений является последовательно выдерживаемая позиция гетеродиегетического нарратора: субъект речи не фигурирует в изображаемом мире, дистанцируется от эпической фабулы, а следовательно, выполняет только функцию словесной презентации истории. Вместе с тем повествователь прибегает к самоизображению в форме "комментариев" и "рефлексий", благодаря чему свойственный ему ракурс видения получает эксплицитное выражение. Субъект речи, осуществляя психологический анализ или принимая персональную точку зрения, прежде всего, стремится "вербализировать" сознание центрального персонажа. Доминантная установка гомогенизирующего авторского сознания в большинстве эпических и лиро-эпических произведений Т.Осьмачки обуславливает тяготение к идентификации повествователя (при условии его формальной дистанцированности от мира персонажей) и главного героя, который является своеобразным "двойником" субъекта речи в фабульной действительности.
   Ключевые слова: художественная система, авторское сознание, субъект речи, лирический субъект, повествователь.

Lapko O.A. The author's voice in the artistic structure of Todos Osmachka's works. – Manuscript.

Theses for the gaining the scientific degree of the candidate of Philological Sciences by the specialty 10.01.01 – Ukranian Literature. – Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko, Kirovohrad, 2007.

   This thesis is devoted to the problem of the author's consciousness expression in works by T.Osmachka. The attempt of description of main mechanisms of the author's objectification in lyric, epic and lyrico-epic works and peculiarities of the functioning of the subject of speech as a modification of the author's voice on various levels of the artistic system is made in the investigation. The lyric poetry by T.Osmachka is researched in the aspect of correlation and interaction of the forms of the author's consciousness expression. The work also includes the description of the lyric personality, which is represented by various kinds of subjects of speech. The strategy of the objectification of the author's consciousness in T.Osmachka's prose works and poems is considered. The thesis gives the analysis of peculiarities of the narrator's functioning in the process of the description of events and psychological sphere. The structures, which objectify the author's consciousness in the process of construction of the model of spatial-temporal continuum, are defined. T.Osmachka's works are interpreted as a formal-substantial unity, as an artistic system.
   Key words: the artistic system, the author's consciousness, the subject of speech, the lyric subject, the narrator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net