Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування

Анотації 

Грушева Т.І. Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

   У дисертаційній роботі досліджено питання державного регулювання процесу природокористування. Розкрито суть і значення природних ресурсів в макроекономічній моделі державного регулювання процесу природокористування та його правового регулювання. Проаналізовано зарубіжний досвід та міжнародні аспекти державного управління природокористуванням. Досліджено економіко-екологічну політику держави в контексті раціонального управління природокористуванням. Проаналізовано стан природокористування в Україні та її регіонах. Розглянуто податково-правові аспекти природокористування в контексті державного регулювання раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Надано пропозиції щодо розробки й впровадження інвестиційно-програмної концепції державного управління економічним природокористуванням. Удосконалено податково-правові засади охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування. Розроблено логістичну стратегію державного управління природокористуванням.
   Ключові слова: природокористування, податково-правові засади, державне регулювання, економічне природокористування, логістичне управління.

Грушевая Т.И. Государственные механизмы экономико-правового регулирования природопользования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2008.

   В работе выявлена суть и значение природных ресурсов в макроэкономической модели государственного регулирования процесса природопользования. На основании анализа факторов, обуславливающих современное состояние природопользования, выделены проблемы эффективного использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. Обоснована необходимость разработки нового механизма государственной экологической политики и стратегии природопользования, определены основные принципы такой стратегии. Обосновано, что среди разнообразных средств и механизмов государственного регулирования природопользования ведущая роль принадлежит правовому регулированию. Дана характеристика современного экологического права, выделены основные проблемы и предложены пути их решения. Проведен анализ зарубежного опыта и международных аспектов природопользования, который позволил выделить перспективные для Украины направления усовершенствования.
   На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что сегодняшнее состояние эколого-экономического развития экономики Украины относится к техногенному типу развития, что требует создания концепции охраны окружающей среды и формирования соответствующих государственных структур. Доказана актуальность экономического аспекта природопользования, определены важнейшие составляющие системы государственного управления и регулирования рационального природопользования. Проведен анализ состояния природопользования в Украине и ее регионах, который показал наличие целого ряда проблем, которые предложено решать комплексно. Определены основные задачи государства, направленные на рациональное природопользование.
   Исследованы налогово-правовые аспекты природопользования в контексте государственного регулирования рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. Даны предложения относительно разработки и внедрения инвестиционно-программной концепции государственного управления экономичным природопользованием. Предложена методология разработки инвестиционной программы экономичного природопользования. Доказаны преимущества инвестиционной политики экономичного природопользования, предложен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности формирования и использования источников финансирования экономичного природопользования. Доказана необходимость усовершенствования налогово-правового регулирования природопользования за счет включения в экономический механизм природопользования дополнительного инструмента – внедрение концепции продуктово-природной цепочки. Разработана логистическая стратегия государственного управления природопользованием. Даны предложения по совершенствованию концепции государственной эколого-экономической политики, направленные на рациональное природопользование, разработку территориальных комплексных схем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды.
   Ключевые слова: природопользование, налогово-правовые основы, государственное регулирование, экономичное природопользование, логистическое управление.

Grusheva T.I. Public mechanisms of the economic and legal regulation of the environmental use – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate of sciences on public administration, on specialty 25.00.02 – mechanisms of the state governance. – Donetsk state University of Management of Ukraine’s Ministry of Education and Science, Donetsk, 2008.

   This thesis researches into the problem of public regulation of the process of utilizing the environment. The essence and significance of natural resources in the macroeconomic model of public regulation of the process of using the environment and its legal regulation is brought to light. The overseas experience and international aspects of the state regulation of using the nature are analyzed. Economic and environmental policy of the state in the context of rational managing the nature’s utilization is investigated. Conditions of the nature’s use in Ukraine and its regions are analyzed Taxation – and – legal aspects of the nature’s utilization in the context of public regulation of natural resources rational use and the environmental protection are under consideration. Recommendations referred to the elaboration and introduction the investment – and – programme concept of public governing the economic natural utilization are made. Taxation – and – legal principles and foundations of the environmental protection and rational natural use are improved. The logistics strategy of public governing the natural utilization is worked out.
   Key words: natural use (utilization), taxation and legal principles, public regulation, economic natural use, logistics management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net