Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав

Анотації 

Гулкевич В.Д. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008.

   У дисертації досліджено проблемні аспекти кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав. Проаналізовано зміст кримінально-правових понять, які використані в існуючій редакції ст. 176 КК України.
   Доведено, що чинна редакція ст. 176 КК України передбачає кримінальну відповідальність за порушення тільки майнових прав автора, виконавця, виробника фонограми, відеограми, організації мовлення, якими заподіяно вказаним особам матеріальну шкоду у значному, великому або особливо великому розмірах. Обґрунтовано, що під матеріальною шкодою потрібно розуміти вартість порушеного майнового права суб’єкта авторського права та суміжних прав.
   Автор пропонує вдосконалити чинну редакцію ст. 176 КК України, визнавши злочином порушення майнового права автора, виконавця, виробника фонограми, відеограми, організації мовлення, незалежно від розміру заподіяної шкоди. Також запропоновано встановити кримінальну відповідальність за незаконне придбання, перевезення або зберігання з метою розповсюдження контрафактних примірників об’єктів авторського права і суміжних прав, вчинених у значному розмірі, а також за умисні дії з обходу або нейтралізації технологічних засобів захисту авторського права і суміжних прав, незаконного вилучення або зміни будь-якої інформації про управління цими правами.
   Ключові слова: кримінальна відповідальність, авторське право і суміжні права, порушення авторського права і суміжних прав.

Гулкевич В.Д. Уголовно-правовая охрана авторского права и смежных прав. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2008.

   В диссертации осуществлено исследование оснований криминализации нарушения авторского права и смежных прав, которое базируется на комплексном изучении ее объективных и системно-правовых критериев, исторического опыта уголовно-правовой охраны авторского права, опыта борьбы с интеллектуальным пиратством в зарубежной законодательной практике.
   Родовым объектом нарушения авторского права и смежных прав предлагается считать право интеллектуальной собственности. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК Украины, являются имущественные права субъектов авторского права и смежных прав, поскольку лишь нарушения этих прав могут причинить материальный ущерб.
   Поддержано мнения ученых, которые считают, что предмет преступления является факультативным признаком объекта преступления. Предметом преступления могут быть объекты материального происхождения, то есть те объекты, которые имеют свойства восприниматься человеком каким-нибудь образом. Доказано, что предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК Украины, являются объекты авторского права и смежных прав – произведения науки, литературы и искусства, компьютерные программы и базы данных, исполнения, фонограммы, видеограммы и программы вещания.
   Преступным деянием, предусмотренным ст. 176 УК Украины, являются незаконное воспроизводство или распространение объектов авторского права и смежных прав, другие умышленные нарушения имущественных прав автора произведения, компьютерной программы, базы данных, производителя фонограммы, видеограммы, организации вещания. Обосновано, что нарушения личных неимущественных прав субъектов авторского права и смежных прав не могут считаться преступлением, предусмотренным ст. 176 УК Украины, поскольку их совершение не приводит к причинению имущественного ущерба.
   Между нарушением имущественного права и материальным ущербом должна существовать непосредственная причинная связь. Нарушение авторского права и смежных прав считается оконченным с момента причинения нарушением имущественных прав автора, исполнителя, производителя фонограммы, видеограммы или организации вещания материального ущерба в значительном, крупном или особо крупном размерах. В действующей норме об уголовной ответственности за нарушение авторского права и смежных прав материальным ущербом необходимо считать стоимость нарушенного имущественного права субъекта этого права.
   Субъектом нарушения авторского права и смежных прав может быть любое физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет до дня совершения преступления. Доказано, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК Украины, может быть и сам автор продукта творчества в случае нарушения им ранее отчужденного другому лицу имущественного права на произведение, компьютерную программу, базу данных, фонограмму, видеограмму, программу вещания.
   Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 176 УК Украины, характеризуется умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла.
   Нарушение авторского права и смежных прав разграничивается от преступлений против права промышленной собственности по непосредственному объекту преступления. Преступления против авторского права на произведение изобразительного искусства и против права собственности на такое произведение разграничиваются по объективной стороне этих преступлений.
   Нарушение авторского права на базу данных и разглашение коммерческой тайны, которой является база данных, разграничиваются по субъективной стороне преступлений.
   В результате проведенного исследования автор предлагает внести изменения и дополнения в УК Украины, признав уголовно наказуемыми нарушения имущественных прав субъектов авторского права и смежных прав независимо от размера причиненного материального ущерба. Также предлагается криминализировать умышленные действия по обходу или нейтрализации технологических средств защиты авторского права и смежных прав, незаконному изъятию или смене какой-либо информации об управлении этими правами. Усилению правовой охраны авторского права и смежных прав будет содействовать установление уголовной ответственности за незаконное приобретение, перевозку или хранение с целью распространения контрафактных экземпляров объектов авторского права и смежных прав, совершенные в значительном размере.
   Ключевые слова: уголовная ответственность, авторское право и смежные права, нарушение авторского права и смежных прав.

Hulkevych V.D. Criminal law protection of copyright and allied rights. – Manuscript.

Thesis for a degree of candidate of legal sciences under the specialization No. 12.08.00. – Criminal law and Criminology, Criminal executive law. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2008.

   The thesis researches the issues related to some problem aspects of criminal responsibility for infringement of copyright and allied rights (Art. 176 of Criminal Code of Ukraine) and developed the essence of elements and features of the crime.
   The author has proved that the current version of Art. 176 of Criminal Code of Ukraine only provides for criminal responsibility for infringement of economic rights of author, performer right, sound and video record producer or broadcasting organizer if they have been caused sizeable, great or extremely great material damage. It has been grounded that material damage should be understood as cost of the infringed economic right vested in a holder of copyright and allied rights.
   The author proposes to improve the current version of Art. 176 of Criminal Code of Ukraine through admission of infringement of economic right of author, performer, sound and video record producer or broadcasting organizer to be a crime regardless of the extent of material damage caused. He has also proposed to provide for criminal responsibility for illegal purchase, transportation or storage of great number of pirated copies of copyright and allied rights subjects with the purpose to sell them as well as for intentional actions to circumvent or neutralize any technological measures of protection of copyright and allied rights or to seize or change unlawfully any rights management information.
   Key words: criminal responsibility, copyright and allied rights, infringement of copyright and allied rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net