Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХXI століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХXI століття

Анотації 

Грубов В. М. Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХXI століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня доктора політологічних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки). – Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України, Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено дослідженню феномену європейської колективної безпеки в умовах ліберально–демократичних перетворень простору безпеки ОБСЄ і зміни об’єкта безпеки. Проаналізовано трансформацію спадщини Гельсінкі (1975) через дію ліберального чинника, обґрунтовано сутність і виділено особливості формування європейської колективної безпеки в епоху “ліберальної революції”, започаткованої у 90-х років минулого століття. На основі методології системного підходу, уточнено механізми формування простору безпеки ОБСЄ у XXI столітті та його складових – НАТО, ЄС, ОДКБ. Розкрито суперечності ліберально-демократичної гіпотези безпеки як футурологічного проекту для Європи від Ванкувера до Владивостока. Доведено, що через стан боротьби зовнішньополітичних стратегій головних європейських гравців (США, ЄС і Росії) політика абсолютизації ліберального чинника не позбавила простір безпеки ОБСЄ “дилеми безпеки” часів “холодної війни”. Уточнено зміст воєнної політики США, Росії, Великобританії, Франції і Німеччини та її вплив на збереження військового протистояння у просторі ОБСЄ.
   Уточнено позиціонування України в структурах та інституціях європейської та євроатлантичної безпеки, визначено особливості формування воєнної політики України в добу ліберально-демократичних перетворень. Здійснено спробу промоделювати сценарії формування європейської колективної безпеки в умовах стабільності та можливі сценарії участі України в структурах європейської безпеки.
   Запропоновано варіант формування європейської безпеки на основі методології і логіки порозуміння між всіма учасниками європейського мирного процесу.
   Ключові слова: безпека, європейська колективна безпека, трансформація, політика, воєнна політика, політика безпекотворення, стратегія.

Грубов В. М. Либеральная парадигма в формировании европейской коллективной безопасности XXI столетия. – Рукопись.

Диссертация на соискание степени доктора политических наук по специальности 21.01.01 – основы национальной безопасности страны (политические науки). – Национальный институт проблем международной безопасности СНБО Украины, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию феномена европейской коллективной безопасности в условиях либерально-демократической перестройки поля безопасности ОБСЕ и изменения объекта безопасности. На основе анализа главных политико-идеологических доктрин современности и национальных особенностей проявлений либерализмов в странах – участницах европейского мирного процесса в диссертации систематизирована социально-политическая материализация главных ценностных критериев либерализма, какими являются свобода, права человека, безопасность, право на сопротивление, и которые определяют устойчивость системы безопасности на демократических принципах. В работе проанализированы трансформации политического наследия Хельсинки (1975) вследствие действия либерального фактора, определены сущность и особенности формирования европейской коллективной безопасности в эпоху “либеральной революции” 90-х годов прошлого столетия. На основе методологии системного подхода уточнены механизмы формирования поля безопасности ОБСЕ в XXI столетии и его составляющих – НАТО, ЕС, ОДКБ. Определены противоречия либерально-демократической гипотезы безопасности как футурологического проекта для Европы от Ванкувера до Владивостока. Их сущность отражает дискуссия между Западом и Россией о месте демократии и демократических ценностей в формировании сообществ безопасности. В диссертации акцентируется внимание на том, что для современной России, которая встала на путь демократического развития, главными являются не термины “демократия”, “свобода” и “суверенитет”, а их суть. В российской трактовке “демократия” не должна входить в противоречие с суверенитетом страны, а процессы демократизации привязываться только лишь к ценностям Запада. Для России суверенитет не некая данность, а претензия, которую необходимо заявлять и отстаивать. Доказано, что “дилемма безопасности” времен “холодной войны”, которая снова вернулась в Европу, является продуктом двух процессов: непрекращающейся дискуссии между Россией и Западом о сущности демократии и политики Запада по абсолютизации либерального фактора во взаимоотношениях с Россией и в формирования европейской системы безопасности.
   Уточнена сущность военной политики США, России, Великобритании, Франции, Германии и Украины, а также ее влияние на сохранение военного противостояния в поле деятельности ОБСЕ.
   Проанализирована особенность присутствия Украины в структурах и институциях европейской и евро-атлантической безопасности, определены особенности формирования военной политики Украины в эпоху демократических перемен. Предложены сценарии формирования европейской коллективной безопасности в условиях стабильного мира и сценарии участия Украины в структурах безопасности в Европе.
   Предложен вариант формирования европейской безопасности на основе методологии и логики взаимопонимания между всеми участниками европейского мирного процесса.
   Ключевые слова: безопасность, европейская коллективная безопасность, трансформация, политика, военная политика, политика безопасности, стратегия.

V. M. Grubov. Liberal paradigm in shaping the European collective security of XXI century. - Manuscript.

Dissertation for the Doctor’s scientific degree in Political Sciences in specialty 21.01.01 - basis of national security of the state - National institute of International Security Problems under the National Security and Defense Council of Ukraine, Kyiv, 2008.

   The dissertation concentrates on the research of the phenomenon of collective security in conditions of liberal democratic transformations of security space of OSCE and change of security subject. An analysis of transformational changes of the Helsinki treaty (1975) through the action of the liberal factor effect, proved essence and selected all features of European collective security shaping during the era of the “Liberal Revolution” having started an the 90’s of the past century. In addition, the methodology of system’s approach is used as a base of obtaining more specific information on shaping all the mechanisms of collective security space of OSCE in XXI century and it’s constituents - NATO, EU, OCSC. All antagonisms of liberal democratic hypothesis of security as a futurology project for Europe from Vancouver to Vladivostok were showen. It has been proved that due to the state of struggle between foreign-policy strategies of the key European players - USA, EU and Russia, policy of liberal factor domination hasn’t delivered the security space of OSCE from “security dilemma” of “Cold War” times. The essence of the military policy of USA, Russia, Great Britain, France, Germany and Ukraine and its influence upon the maintenance of military confrontation in the space of OSCE have been clarified.
   Positioning Ukraine in the structures and institutions of European and Euro Atlantic structures has been clarified. The features of shaping military policy of Ukraine in the period of democratic changes have been determined. An attempt to simulate the scenarios of shaping of European collective security in conditions of stability and alternative scenarios of possible Ukraine’s role and place in the structures of European and Euro Atlantic security have been made.
   The variant of shaping the European collective security on basis of the methodology and logics of mutual understanding between all the participants of European peaceful process have been suggested.
   Key words: security, European collective security, transformation, policy, military policy, policy of security maintenance, strategy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХXI століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net