Автореферат
Автореферати дисертацій
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Пікареска в російській прозі 20-30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика

 Анотації

Міленко В.Д. Пікареска в російській прозі 20-30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007.

   У дисертації досліджуються генезис, проблематика та поетика російської пікарески 1920-1930-х років. Еволюція жанру простежується на матеріалі російських шахрайських повістей та шахрайських романів XVII-ХIХ сторіч, а також пікарески радянського періоду, представленої як досить дослідженими вітчизняною наукою (“Мастер и Маргарита” М. Булгакова, дилогія І. Ільфа та Є. Петрова, “Похождения Невзорова, или Ибикус” О. Толстого), так і мало вивченими шахрайськими творами 1920-1930-х років (оповідання, повісті та романи Арк. Аверченка, Ю. Берзіна, М. Булгакова, Арк. Бухова, І. Еренбурга, Вс. Іванова, М. Ройзмана, Свена (І. Кремльова)).
   У роботі простежено історію наукового вивчення жанрів шахрайської повісті та шахрайського роману, уточнено термін “пікареска” в його історичному й теоретичному аспектах, представлено періодизацію функціонування пікарески в російській авантюрній прозі ХХ сторіччя, проаналізовано причини кризи жанру наприкінці 20-х – на початку 30-х років. На матеріалі радянської пікарески розглянуто ключові моменти жанрової трансформації, охарактеризовано новаторскі риси жанрового конфлікту, встановлено типологію героїв радянської шахрайської прози та виявлено конкретно-історичні типи.
   Ключові слова: пікареска, пікаро, шахрай, маргінальний герой, шахрайська повість та шахрайський роман, лібертарний бунт, карнавалізація, сміховий світ.

Миленко В.Д. Пикареска в русской прозе 20-30-х годов ХХ века: генезис, проблематика, поэтика. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 – русская литература. Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию жанрового генезиса, проблематики и поэтики русской пикарески 1920-1930-х годов. Плутовская повесть и плутовской роман советского периода впервые в украинской русистике рассмотрены как жанровое явление русской литературы второго и третьего десятилетий ХХ века. Актуальность данного исследования состоит в анализе и интерпретации малоизученных аспектов развития авантюрной прозы 1920-1930-х годов, определении места пикарески в системе жанров литературной эпохи, обращении к творчеству незаслужено забытых авторов-сатириков (А.Аверченко, А. Бухова, Ю. Берзина, М. Ройзмана, Свэна (И. Кремлева)). Изучение истории функционирования плутовской повести и плутовского романа в русской литературе, анализ существенных черт жанровой трансформации в прозе ХХ столетия способствуют заполнению научного вакуума, возникшего за время игнорирования “буржуазного” жанра пикарески советским литературоведением.
   В диссертационном исследовании систематизированы научные данные о проблемах и перспективах изучения пикарески и обозначены основные дискуссионные моменты. Выявлены и проанализированы ключевые внехудожественные и внутрилитературные факторы, влияющие на зарождение в литературе жанра пикарески. Прослежена эволюция и представлена периодизация функционирования плутовской повести и плутовского романа в русской литературе XVIII-ХХ веков.
   Жанровый генезис исследован в контексте мировой литературной традиции (античный авантюрно-бытовой роман, испанская средневековая пикареска, европейский плутовской роман ХХ столетия). Впервые в отечественном литературоведении представлено описание модели советского плутовского романа, которая, в связи с требованиями официальной идеологии, претерпела ряд существенных изменений (новаторский тип конфликта двух мировоззрений, изменение сюжетной схемы, снятие амбивалентности образа плута-маргинала). Охарактеризован художественный образ “пикаро 20-х годов”, выявлены особенности портрета и характерологии. Предложена типология героев советской плутовской прозы, выявлены архетипы и конкретно-исторические типы (к последним отнесены “русский эмигрант”, “нэпман”, “бывший”). Рассмотрены причины возрождения жанра в литературе начала 1920-х годов и его кризиса в эпоху утверждения метода социалистического реализма (1930-е годы). Определено место пикарески в системе жанров советской литературы.
   Прослежена связь пикарески ХХ века с традициями народной смеховой культуры. Буфонно-гротескная образность, карнавализация, элементы современного циркового шоу (клоунада) охарактеризованы как важнейшие компоненты жанрового комизма плутовской повести и плутовского романа 1920-1930-х годов.
   Рассмотрен процесс реактуализации плутовского романа в литературе постсоветского периода и предложены пути дальнейшего изучения функционирования жанра в российской прозе ХХ столетия. Пикареска охарактеризована как характерное и яркое явление литературы переходных эпох, отражающее коренные сдвиги в массовом сознании “смутных времен”, поэтизацию авантюрной предприимчивости и активной жизнетворческой позиции человека.
   Ключевые слова: пикареска, пикаро, плут, маргинальный герой, плутовская повесть и плутовской роман, либертарный бунт, карнавализация, смеховой мир.

Milenko V. D. – Picaresca in Russian prose of 20-30-th of the XX century: genesis, problematic, poetics. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Philological Sciences in specialty 10.01.02 – Russian literature. – Tavrida National V.I. Vernadsky University, Symferopol, 2007.

   Dissertation is devoted to study of genesis, problematic and poetics of Russian picaresque fiction of 1920-1930-th. Genre's evolution is examined on Russian picaresque stories and picaresque novels of the XVII-XIX centuries and Soviet picaresque prose material. The last is represented by little-known works written by A. Averchenko, Y. Berzin, A. Buhov, I. Ehrenburg, V. Ivanov, M. Roizman, Sven (I. Kremlev) and also by well-known satirical novels, which are reinterpretated (“moscow chapters” of “The Master and Margarita” by M. Bulgakov, “The Twelve Chairs” and “The Golden Gulf” by I. Il'f and E. Petrov, “Nevzorovґs Adventures, or Ibikus” by A. Tolstoy).
   The history of genre's scientific research, correction of term “picaresca” in it's historical and theoretical aspects, periodization of picaresque prose function in Russian adventure literature of XX-th century, the causes of genre's crisis at the end of 20-th – the beginning of 30-th are investigated in this work. On the Soviet picaresque prose material are examined and analysed the main features of genre's transformation, specific of genre's conflict, the intrinsic features and the typology of roguish character.
   Key words: picaresca, picaroon, rogue, marginal hero, picaresque story and picaresque novel, libertal uprising, carnivalization, laugh-world.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Пікареска в російській прозі 20-30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!