Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика

Анотації 

Сушко Д.С. Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Київ, 2008.

   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики аудиту показників балансу підприємств України. З метою удосконалення організації процесу аудиту балансу доведено необхідність застосування інвентаризації як методу господарського контролю та визначено способи забезпечення суб’єкта проведення аудиту матеріалами інвентаризації. Для полегшення документального забезпечення роботи аудитора розроблено пакет робочих документів, виділено контрольні показники діяльності підприємств.
   Узагальнено та систематизовано основні облікові процедури, які враховують галузеву специфіку діяльності, та розроблено Класифікатор типових помилок у бухгалтерському обліку підприємств, який виступатиме базою для контролю за дотриманням підприємствами норм чинного законодавства. Структуровано процес аудиту балансу у розрізі стадії його проведення та показано можливість його реалізації з використанням різних типів програмного забезпечення.
   Запропоновано алгоритмічні моделі аудиту балансу, які ґрунтуються на взаємозв’язку та взаємообумовленості контрольних процедур з потребами користувачів фінансової звітності в об’єктивній інформації. З метою підтвердження показників балансу аудитором з мінімальним впливом аудиторського ризику запропоновано та впроваджено у діяльність аудиторських фірм методику аудиту балансу. Визначено джерела інформації, методичні прийоми отримання узагальнення та реалізації результатів аудиту балансу, що систематизовано в розробленій Програмі аудиту.
   Ключові слова: аудит, баланс, аудит балансу, організація аудиту, інвентаризація в аудиті, методика аудиту, програма аудиту, робочі документи аудитора, аудиторський ризик, суттєвість в аудиті.

Сушко Д.С. Аудит бухгалтерского баланса: теория и методика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена научному обоснованию теоретических положений и разработке практических рекомендаций по усовершенствованию организации и методики аудита показателей баланса предприятий Украины.
   В диссертации на основе ретроспективного анализа определён период возникновения аудита баланса (2-я пол. ХІХ в. – 1905 г.) и показана степень глубины исследования баланса аудиторами на последующих этапах развития. С целью усовершенствования организации процесса аудита баланса на украинских предприятиях выделены общие и специальные факторы влияния.
   Показана необходимость применения инвентаризации, как метода хозяйственного контроля, определены способы обеспечения аудитора материалами инвентаризации и порядок их раскрытия в аудиторском заключении: 1) постановка перед заказчиком задачи на проведения инвентаризации, при которой должен присутствовать аудитор. В случае отказа заказчика указать в аудиторском заключении следующее: “отчетность проверена, исходя из документов, предоставленных аудитору, без фактического подтверждения показателей финансовой отчетности”; 2) принятие участия в проведении годовой инвентаризации. Для этого необходимо при заключении договора на долгосрочное обслуживание предусмотреть присутствие аудитора во время проведения годовой инвентаризации или заключать договор за квартал до окончания отчетного периода (если заказчик не является постоянным клиентом аудитора); 3) изучение материалов инвентаризации, проведенной самим предприятием. При этом в аудиторском заключении указать: “отчетность проверена, исходя из документов, предоставленных аудитору, в том числе с проверкой фактического подтверждения показателей финансовой отчетности”.
   Для минимизации аудиторского риска аудитор должен планировать и проводить проверку, исходя из уровня существенности статей баланса, а также частоты появления ошибок и нарушений в бухгалтерском учете предприятия. Структурный анализ существенности статей ф. № 1 «Баланс» исследуемых предприятий Украины показал, что высокий удельный вес в показателях баланса занимают товары, дебиторская и кредиторская задолженность, текущие обязательства, по полученным авансам. Этим статьям должно уделяться большее внимание аудитора в ходе проверки.
   Проведенный анализ частоты появления нарушений в учетной практике предприятий Украины показал, что чаще всего случаются нарушения условий лицензирования, патентирования и сертификации товаров торговой деятельности; неправильное определение первоначальной стоимости при их приобретении, при взносе в уставный капитал, при бесплатном получении, при бартерном обмене подобными и неподобными активами; неправильное отображение операций по реализации товаров и предоставлению торговых скидок, отсутствие проведения переоценки товаров или проведение оценки запасов на дату баланса с нарушением норм действующего законодательства.
   На основании анализа нарушений в деятельности предприятий при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, разработано Классификатор типовых нарушений при проверке баланса, который учитывает специфику деятельности торговых предприятий. Использование классификатора обеспечивает надлежащую организацию аудиторской проверки, облегчает координацию работ аудиторской группы, направляет повышенное внимание на учетные процедуры, которые характеризуются повышенным риском наличия нарушений.
   С целью документального обеспечения работы аудитора разработан пакет рабочих документов. Определено источники информации, методические приемы получения, обобщения и реализации результатов аудита баланса, которые систематизированы в разработанной методике аудита баланса, представленной в виде Программы аудита.
   Структурирован процесс аудита баланса в разрезе стадий его проведения и показана возможность его реализации с использованием различных типов программного обеспечения.
   Предложены алгоритмические модели аудита баланса: для оценки системы внутреннего контроля, выполнения задач по обзору баланса, проверки показателей при инициативном и обязательном аудите баланса, которые позволяют систематизировать процесс аудита. Модели основаны на взаимосвязи и взаимообусловленности контрольных процедур с потребностями пользователей финансовой отчетности в объективной информации.
   Ключевые слова: аудит, баланс, аудит баланса, организация аудита, инвентаризация в аудите, методика аудита, программа аудита, рабочие документы аудитора, аудиторский риск, существенность в аудите.

Sushko D.S. Audit of balance sheet: theory and methodology. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences on the specialty 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by types of economic activity). – The statutory academy of statistics, accounting and audit of the statutory broker of statistics of Ukraine, Kyiv, 2008.

   Dissertation is devoted to the scientific ground of theoretical positions and development of practical recommendations as for the improvement of organization and audit methodology of balance indexes of enterprises in Ukraine. With the aim of improvement of balance audit organization there proved the necessity of inventory taking application as a method of economic control and defined ways of provision the subject of auditing with inventory taking materials. For the facilitation of documentary provision of auditors’ work there developed the package of working documents, appointed reference indicators of enterprises activity.
   Generalized and systematized basic accounting procedures, which take into account the particular branch specificity of activity and developed Classifier of typical errors in accounting of enterprises, which will be as a base for the control of the current legislation norms observation by enterprises. The process of balance audit structured according to the stages of its conduction and represented the possibility of its realization with the usage of different types of software.
   There offered the algorithmic models of balance audit, based on the interconnection and interconditionality of control procedures with the requirements of financial statement users in objective information. For confirmation of balance’ indexes with minimum influence of audit risk there offered and implemented in the practice of audit firms the methodology of balance audit. There appointed sources of information, methodological procedures of getting generalization and realization of balance audit results, that is systematized in the developed Program of audit.
   Key words: audit, balance, balance audit, organization of audit, inventory taking in audit, methodology of audit, program of audit, working documents of auditor, auditors’ risk, essentiality in audit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net